Viktiga investeringar hotar att utebli – bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Sju Handelskammare från olika delar av Sverige varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för att flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid.

Regeringen kommer, som vi tidigare skrivit om, att under våren presentera sin infrastrukturproposition. Det underlag som Trafikverket lämnat till regeringen visar att risken är stor för att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt utgår eller kraftigt försenas. Det beror, enligt artikeln i Svenska Dagbladet, framförallt på att redan planerade projekt inte är finansierade fullt ut, kostnadsökningar och en omprioritering av medel till förmån för underhåll.

Enligt handelskamrarna är de hotade satsningarna är utspridda över hela landet. Skribenterna konstaterar att invånarna mellan Härnösand och Gävle blir utan dubbelspår på Ostkustbanan och att även Norrbotniabanan möter en osäker framtid.

Handelskammarna menar att det inte är inte realistiskt eller rationellt att avbryta investeringarna i ny infrastruktur som är nära förestående. Företag, privatpersoner, regioner och kommuner har planerat sin verksamhet och investeringar utifrån de satsningar som är med i den nationella planen. Att nu stoppa satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora delar av Sverige.

– Situationen är oroande. Näringslivet investerar 1 000 miljarder i norra Sverige, samtidigt som staten hotar att stoppa alla nya investeringar i infrastruktur. Det är inte rimligt. Staten måste istället möta upp med höjda anslag. Anslagen måste höjas så att även underhåll kan hinnas med, men man bör även överväga att lyfta vissa satsningar ur planen och finansiera dem på alternativa sätt för att skapa investeringsutrymme. Det kan handla om både privat kapital, upplåning och andra åtgärder. Vi måste vända på varje sten för att hitta alternativ finansiering för flera av de viktiga projekt som annars riskeras skjutas upp eller tas bort, säger Oliver Dogo, vd för Handelskammaren Mittsverige.

–Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det innebär att transportsystemet i huvudsak behöver vara fossilfritt. För att det ska kunna ske måste det satsas på ny infrastruktur, effektivisering, elektrifiering, förbättrad kollektivtrafik och bättre godstransportlösningar. I det förslag som nu ligger på bordet framgår att det inte finns något investeringsutrymme i svensk infrastruktur på flera decennier – det kan vi som företrädare för näringslivet inte acceptera, konstaterar Andreas Garp, vd för Mellansvenska Handelskammaren.

– För oss i Stockholm är det viktigt att Sverige som land fungerar, och att investeringarna speglar de behov som måste mötas. Vi kräver därför att regeringen tillsammans med samarbetspartierna återkommer med ett reviderat förslag där pengar finns till att fullfölja investeringar som redan planerats samtidigt som nödvändiga medel för underhåll anslås. Allt annat vore ett dråpslag mot svensk konkurrenskraft och framtid, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Arkiv