Vänsterpartiet om Nya Ostkustbanan

Vänsterpartiets logotyp.

 

Vänsterpartiet är det parti som under de senaste åren har agerat mest kraftfullt för Nya Ostkustbanan i riksdagen. Under denna mandatperiod har de kontinuerligt tillstyrkt vikten av att dubbelspårsutbyggnaden påskyndas och att investeringen görs i närtid. Vår bedömning är att Vänsterpartiets engagemang är stigande, från en hög nivå.

 

Porträttfotografi av Jens Holm.Granskning av Vänsterpartiets politik

Vänsterpartiet är vid sidan av Miljöpartiet det parti som har starkast järnvägsfokus av alla partier.  Vänsterpartiet har tagit upp Nya Ostkustbanan i sina partimotioner, vilket är det starkaste sättet att markera sitt stöd i en fråga. I sin senaste budgetmotion av Jonas Sjöstedt med flera, under hösten 2020, krävde Vänsterpartiet bland annat ökade investeringar och resurser för planeringskostnader för att byggandet av Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan ska färdigställas tidigare än vad som föreslås i nationella planen 2018–2029. Partiet kräver att Norrbotniabanan ska färdigställas till 2030, men anger inget slutår för Nya Ostkustbanan. Ungefär samtidigt lämnade man in ytterligare en partimotion med rubriken Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning av Jonas Sjöstedt med flera. Där framgår att Vänsterpartiet vill storsatsa på järnväg i hela landet, för att rädda klimatet och för att göra det möjligt för människor att bo, leva och arbeta i hela Sverige med tillgång till hållbart resande. De konstaterar att norra Sveriges infrastruktur länge har lämnats efter. De vill öka investeringarna för att byggandet av Norrbotniabanan ska färdigställas 2030, och även se en snabb utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

Hösten 2020 ställde Jens Holm även en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, om ministern avser att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand. Holm menade att det är av yttersta vikt att regeringen noggrant analyserar Nya Ostkustbanans remissvar om ett tidigareläggande av utbyggnaden av dubbelspåret Gävle–Härnösand.

Hösten 2018 lämnade partiet en kommittémotion med anledning av regeringens skrivelse om nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2029, i den fanns ett särskilt avsnitt om behovet av att tidigarelägga och öka satsningarna på Ostkustbanan. ”Vänsterpartiet har i tidigare riksdagsmotioner lyft behovet av satsningar på dubbelspår på banan då den enkelspåriga banan i dag begränsar kapaciteten för hela vårt järnvägssystem. Vi välkomnar att regeringens förslag innehåller investeringar på sträckan Gävle–Kringlan under planperioden. Denna sträcka har i dag låg hastighetsstandard, vilket leder till långa restider för resenärer och stor risk för förseningar. Regeringens planförslag innehåller dock endast påbörjad utbyggnad till dubbelspår av Ostkustbanan med ny sträckning mellan Gävle och Kringlan under perioden 2024–2029. Vänsterpartiet anser att denna satsning är mycket angelägen och att dubbelspår på sträckan Gävle–Kringlan därför bör färdigställas under planperioden (2018–2029) genom att ytterligare ekonomiska medel tillförs för full finansiering samt att byggstarten tidigareläggs till 2021–2023. En sådan satsning ger stora värden för såväl Gävle som länet i stort och ger positiva effekter gällande bostäder. Tillgängligheten till stora studie- och arbetsplatser som Gävle sjukhus och Högskolan i Gävle kommer att öka.”

Innan 2014 agerade partiet dels för dubbelspårutbyggnad, dels för ökade hastigheter på Ostkustbanan. Från våren 2014 till hösten 2018, under perioden som samarbetsparti till regeringen, agerade partiet inte för Nya Ostkustbanan i riksdagen. Däremot drev partiet frågan i förhandlingarna med regeringen.

Vänsterpartiet kommenterar vår granskning

– Vi vill skynda på dubbelspåret Gävle–Härnösand. Vi är mycket frustrerade över att regeringen inte sett till att det finns en full finansiering för dubbelspår för alla etapper av Nya Ostkustbanan och vi har tagit upp detta med regeringen vid upprepade tillfällen. Med coronapandemin ges dessutom en möjlighet till tidigarelagda investeringar och en högre takt i utbyggnaden. Regeringen och Trafikverket får inte missa den här chansen, säger Jens Holm vänsterpartistisk ordförande i Trafikutskottet.

 

Länkar

med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201011100-2011-ars_GY02Fi10

 

med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201112100-2012-ars_GZ02Fi17

 

Järnvägsinvesteringar i Norrland

Interpellation 2011/12:53 av Sjöstedt, Jonas (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/jarnvagsinvesteringar-i-norrland_GZ1053

 

Järnvägstrafik

Motion 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jarnvagstrafik_GZ02T458

 

med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201213100-2013-ars_H002Fi14

 

med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029

Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-201718278-nationell_H60220

 

Tidigareläggning av Nya Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/tidigarelaggning-av-nya-ostkustbanan_H811126

 

Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vagen-ut-ur-krisen—en-plan-for-jamlikhet-och_H8023170

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-22-kommunikationer_H8023195