Genomförande av granskningen 2021

Hur har vi genomfört granskningen?

Vi har tittat på i vilken utsträckning partierna har lagt fram några parti-, ­kommitté-­ eller någon enskild motion som behandlar frågan om dubbelspårsutbyggnad. Vi har sökt via riksdagens sökmotor på ”Ostkustbanan”. Vi har tagit med träffar som handlar om sträckan Gävle–Härnösand, och sådant som handlar om att förbättra denna sträcka. Det betyder att vi även tagit med motioner som har handlat om kapacitetsförstärkning och hastighetshöjande åtgärder. Motioner som innehåller ordet ”Ostkustbanan”, utan koppling till förbättringar på sträcken Gävle–Härnösand har exklude­rats.

Vi har sedan låtit respektive parti gå igenom texten som berör deras parti för att säkerställa att vi inte har missat något. Vi har också bett partierna att svara på frågan: Vad avser ni att göra för att påskynda dubbelspårsutbyggnaden på sträckan ­Gävle–Härnösand? ­

 

Januariavtalet

I januariavtalet framgår att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. Det är således något som såväl Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna står bakom. Dock saknas tydlig definition av vad som avses med denna skrivning.

Motioner i riksdagen – olika tyngd

I riksdagen kan en motion väckas av en eller flera ledamöter. Motioner läggs fram som en reaktion på regeringens förslag (propositioner). En gång varje år har ledamöterna möjlighet att lämna motioner om precis vad som helst. Detta sker i samband med den så kallade allmänna motionsperioden, som äger rum efter Riksmötet öppnande, det vill säga när det nya riksdagsåret börjar.

Det finns olika typer av motioner:

  • Partimotion är undertecknad av partiledaren eller gruppledaren.
  • Kommittémotion är undertecknad av partiets ledamöter i ett riksdagsutskott, i det här fallet Trafikutskottet.
  • En enskild motion är undertecknad av en eller flera ledamöter, ibland från olika partier.

Den politiska tyngden varierar. Partimotioner är tyngst, sedan kommittémotionerna och därefter de enskilda motionerna. Alla motioner behandlas på samma sätt, vilket betyder att även en enskild motion kan samla brett stöd. Regeringspartierna skriver generellt sett inte några parti- och kommittémotioner. I och med att de ingår i regeringen så lämnar de istället propositioner till riksdagen. Däremot kan enskilda ledamöter från regeringspartierna skriva enskilda motioner.

 

Övrigt

Utöver denna kvantitativa granskning av arbetet i riksdagen har vi även tagit hänsyn till hur partierna har agerat inom ramen för olika regeringssamarbetet som Januariavtalet och samarbetet med Vänsterpartiet 2014–2018. Eftersom regeringspartierna inte lämnar partimotioner i riksdagen har vi även vägt in hur dessa partier har agerat i sin regeringsroll. Genom att vi regelbundet träffar ledande företrädare för samtliga partier så har vi möjlighet att värdera deras engagemang och intresse över tid.

 

Granskning av partierna (bokstavsordning)

Centerpartiet

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet