Socialdemokraterna om Nya Ostkustbanan

Socialdemokraternas logotyp.

 

Socialdemokraterna har historiskt sett ett stort engagemang för Nya Ostkustbanan. I senaste planbeslutet  adderade den rödgröna regeringen ytterligare 3,6 miljarder till dubbelspårsutbyggnaden, vilket var 1,7 miljarder mer än vad Trafikverket hade föreslagit. Vår bedömning är att Socialdemokraternas engagemang är stigande, från en hög nivå.

 

Granskning av Socialdemokraternas politik

Inför valet 2014 utlovade Stefan Löfven att en S-ledd regering skulle fatta beslut om ännu en etapp på Ostkustbanan. Denna järnvägssatsning ingick i partiets valmanifest med mål att rusta upp hela sträckan mellan Gävle och Sundsvall till dubbelspår. Läs mer om Löfvens löfte här.

Löftet infriades när regeringen 2018 fastställde den nya nationella planen där regeringen adderade ytterligare 3,6 miljarder till dubbelspårsutbyggnaden, vilket var 1,7 miljarder mer än vad Trafikverket hade föreslagit. I och med planbeslutet 2018 har således mer än 8 miljarder anslagits.

I januariavtalet och i regeringsförklaringen 2019 utlovades att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. Exakt vad detta innebär är oklart, men infrastrukturministern Tomas Eneroth exemplifierar ofta denna utbyggnad med Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan.

Regeringspartierna skriver inte några parti- eller kommittémotioner, utan regeringspolitiken formuleras istället i de propositioner som regeringen lägger på riksdagens bord.

Däremot kan enskilda ledamöter lämna motioner, och Socialdemokraterna brukar ha en enskild motion varje höst. Senaste motionen gällande Ostkustbanan var undertecknad av Åsa Lindestam, Elin Lundgren och Patrik Lundqvist från Gävleborg samt Malin LarssonIngemar Nilsson och Kristina Nilsson från Västernorrland.

Slutsatsen i motionen är att det nu är av yttersta vikt att regeringen tillser att Ostkustbanan prioriteras. Motionärerna ser Ostkustbanan som en länk mellan norra och södra Sverige. Eftersom banan idag är överbelastad i hela sin sträckning finns det ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

Motionärerna menar också, med hänvisning till pandemin, att en tidigarelagd investering i kapacitetsutbyggnad på Ostkustbanan är ett av de mest lämpade objekten för att gynna sysselsättning, miljö- och klimat och stärkta förutsättningar för näringslivets utveckling.

Hösten 2012, inför planbeslutet 2014, skrev Socialdemokraterna i sin kommittémotion av Anders Ygeman med flera:

”På Ostkustbanan Gävle–Sundsvall pågår nu ett stort arbete för att höja kapaciteten genom byggnation av flera mötesstationer på sträckan. Merparten är klara redan 2013, och en sista station byggs klart 2017. Trafikverkets bedömning är att det är svårt att bygga ytterligare mötesstationer. Någon järnvägsutredning för dubbelspårsutbyggnad finns inte, däremot har en förstudie gjorts. Vi ser det som angeläget att åtminstone en etapp dubbelspår på sträckan Gävle–Sundsvall börjar byggas.”

Många enskilda motioner lades fram i frågan under åren 2010-2014.

 

Porträttfotografi på Teres Lindberg.

Socialdemokraterna kommenterar vår granskning

– Sedan vi bildade regering har vi utökat resurserna till underhåll och utbyggnad av järnvägen i Sverige. I den nuvarande Nationella planen har regeringen valt att lyfta Ostkustbanan på den så kallade bristlistan, vilket har möjliggjort att Trafikverket kan korta planeringstiden för utbyggnad av banan. Samtidigt har regeringen beslutat om utbyggnad och finansieringen av dubbelspår, delsträckan mellan Gävle – Kringlan, säger Teres Lindberg som leder S-gruppen i Trafikutskottet.

Den socialdemokratiska utskottsgruppen har besökt Västernorrland, två gånger på fem år, och då haft dialog med flera företrädare från regionen, bland annat med Glenn Nordlund nuvarande ordförande i Nya Ostkustbanan. Även Tomas Eneroth har varit på besök ett flertal gånger både i Västernorrland och Gävleborg, och lyfter numera konsekvent behovet av utbyggd järnväg i norra Sverige med fokus både på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

– Gällande S-gruppens arbete i utskottet är det bra att ha med sig att vi har som praxis att våra ledamöter inte skriver motioner, skriftliga frågor eller interpellationer i det utskott som ledamoten själv sitter i. Detta då vårt parti sitter i regeringen och vi har därmed löpande kontakt med våra kollegor i de olika departementen, avslutar Lindberg.

Länkar

Botniabanans koppling till det nationella järnvägsnätet

Motion 2010/11:T315 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniabanans-koppling-till-det-nationella_GY02T315

 

Botniska korridoren

Motion 2010/11:T310 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniska-korridoren_GY02T310

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2011/12:T375 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_GZ02T375

 

Behovet av dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2011/12:T360 av Elin Lundgren (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/behovet-av-dubbelspar-pa-ostkustbanan_GZ02T360

 

Botniabanans koppling till det nationella järnvägsnätet

Motion 2011/12:T220 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniabanans-koppling-till-det-nationella_GZ02T220

 

Botniska korridoren

Motion 2011/12:T250 av Christina Karlsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniska-korridoren_GZ02T250

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2012/13:T310 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H002T310

 

med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20121325-investeringar_H002T8

 

Botniabanans koppling till det nationella järnvägsnätet

Motion 2012/13:T381 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniabanans-koppling-till-det-nationella_H002T381

 

Företagsnedläggningar i Hudiksvall

Interpellation 2012/13:437 av Pärssinen, Raimo (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/foretagsnedlaggningar-i-hudiksvall_H010437

 

Företagsnedläggningar i Hudiksvall

Interpellation 2012/13:495 av Pärssinen, Raimo (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/foretagsnedlaggningar-i-hudiksvall_H010495

 

Botniska korridoren

Motion 2012/13:T287 av Christina Karlsson (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniska-korridoren_H002T287

 

Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

Skriftlig fråga 2012/13:223 av Lundgren, Elin (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/vikten-av-att-fardigstalla-viktiga-sparprojekt_H011223

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2013/14:T224 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H102T224

 

Behov av dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2013/14:T489 av Elin Lundgren m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/behov-av-dubbelspar-pa-ostkustbanan_H102T489

 

Botniabanans koppling till det nationella järnvägsnätet

Motion 2013/14:T253 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/botniabanans-koppling-till-det-nationella_H102T253

 

Botniska korridoren

Motion 2013/14:T357 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bottniska-korridoren_H102T357

 

Botniska korridoren

Interpellation 2013/14:270 av Pettersson, Leif (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/botniska-korridoren_H110270

 

Botniska korridoren

Interpellation 2013/14:296 av Pettersson, Leif (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/botniska-korridoren_H110296

 

Infrastrukturen i Västernorrland

Motion 2014/15:2463 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infrastrukturen-i-vasternorrland_H2022463

 

Infrastrukturen i Västernorrland

Motion 2014/15:1944 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infrastrukturen-i-vasternorrland_H2021944

 

Ostkustbanan

Motion 2015/16:835 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H302835

 

Ostkustbanan

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H502736

 

Ostkustbanan

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H6022122

EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030

Motion 2018/19:1597 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/eus-ten-t-core-network-till-malaret-2030_H6021597

Ostkustbanan

Motion 2019/20:1421 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H7021421

 

Ostkustbanan

Motion 2020/21:2099 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H8022099