Remissvar

Remissvar från Nya Ostkustbanan: Bygg klart till 2035 (2024-03-27)

Läs remissvaret här.

Remissvar från Nya Ostkustbanan angående Trafikverkets inriktningsplanering (2023-10-31)

Läs remissvaret här.

Remissvar från Nya Ostkustbanan till Trafikverket gällande samrådsremiss för anläggande av dubbelspår på Ostkustbanan (2022-02-15)

Läs remissvaret här.

Remissvar från Nya Ostkustbanan över Trafikverkets förslag till den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 (2022-01-13)

Läs remissvaret här.

Yttrande över Trafikverkets uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten (2021-11-01)

Läs remissvaret här.

Yttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037 (2020-12-09)

Läs remissvaret här.

Yttrande över rapport ”Bristanalys Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, Bristande kapacitet och långa restider Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle–Västeraspby, Version 2020-05-25”

Läs remissvaret här.

Yttrande över rapport ”250 km/tim med blandad trafik, version 2019-03-18”

Nya Ostkustbanan har tagit del av remissversionen av Trafikverkets rapport om uppgraderat järnvägsnät till 250 km/tim och har lämnat ett yttrande. Läs remissvaret här.

Remissvar angående Fjärde järnvägspaketet (2019-11-08)

Nya Ostkustbanan har lämnat ett remissvar med anledning av Fjärde järnvägspaketet. Vi efterlyser att fler aktörer inkluderas under samråden. Läs remissvaret här.

Remissvar angående Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys (2018-12-20)

Nya Ostkustbanan har tagit del av remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys och svarat på remissen. Läs hela remissvaret här.

Remissvar angående trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 (2017-11-29)

Läs remissvaret här.