Moderaterna om Nya Ostkustbanan

Moderaternas logotyp.

 

Moderaterna har inte någon tydlig järnvägsprofil, men har under årens lopp engagerat sig för Nya Ostkustbanan. Inför regeringens planbeslut 2014 fanns inte en enda krona till dubbelspårsutbyggnaden i det förslag som Trafikverket hade lämnat till regeringen. Men trots det beslutade alliansregeringen att anslå hela 4,5 miljarder. Det blev startskottet för dubbelspårsutbygganden. Vår bedömning är att Moderaternas engagemang är stigande, från en hög nivå.

 

Granskning av Moderaternas politik

Inför regeringens planbeslut 2014 fanns inte en enda krona till dubbelspårsutbyggnaden i det förslag som Trafikverket hade lämnat till regeringen. Men trots det beslutade regeringen att anslå hela 4,5 miljarder till satsningar på investeringar, framförallt i Sundsvallsområdet. Moderaterna och Centerpartiet bidrog starkt till att Nya Ostkustbanan prioriterades.

Inför planbeslutet 2018 ingick Nya Ostkustbanan bland de järnvägssatsningar som partiet prioriterade. Det framgår både i den kommittémotion och den följdmotion av Jessica Rosencrantz med flera, som partiet lämnade med anledning av infrastrukturpropositionen 2016:

”Ostkustbanan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Ostkustbanan har särskild strategisk vikt för godstransporter från norr. Det bekräftas av det faktum att Ostkustbanan har klassats som TEN-T-status av EU, vilket innebär att järnvägssträckan är särskilt viktig för ekonomisk tillväxt och gränsöverskridande transporter. TEN-T-statusen innebär även att delfinansiering för kapacitetshöjande åtgärder på Ostkustbanan kan erhållas från EU. […] Trots att kapacitetshöjande åtgärder har vidtagits under de senaste åren är Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle, en sträcka om 22 mil där det enbart är enkelspår, fortfarande hårt belastad. Dubbelspår behövs för full effekt av satsningar norrut. Dubbelspår på Ostkustbanan skulle förkorta restiden mellan Gävle och Sundsvall med ca 90 minuter, det vill säga halva tiden jämfört med idag. En utbyggnad bör ske etappvis vid prioriterade sträckningar.”

Sedan dess har partiet inte tagit upp Nya Ostkustbanan i sina kommittémotioner. Det beror på att partiet i de senare kommittémotionerna inte har gjort några prioriteringar av enskilda banor.

Moderaterna har däremot varit flitiga att återkommande ta upp Nya Ostkustbanan i enskilda motioner samt interpellationer och frågor.

Viktor Wärnick från Gävleborg konstaterar i en motion hösten 2020 att Sverige behöver en ny ostkustbana som är dubbelspårig. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av en kapacitetsutbyggnad. En utbyggnation av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg är en central del i denna för riket viktiga prioritering.

Även Jörgen Berglund från Västernorrland är inne på samma linje. Han pekar, i sin motion från hösten 2020, på att Nya Ostkustbanan (Ostkustbanan och Ådalsbanan) är viktiga för att uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och internationella transporter.

Porträttfotografi på Maria Stockhaus.Moderaterna kommenterar vår granskning

– Nya Ostkustbanan ligger inom plan som Moderaterna ställt sig bakom. Projektet är viktigt som en del i arbetet att bygga ihop Sverige med pendling, godsflöden och transporter. Projektet där det idag befinner sig visar dock på svagheter i svensk infrastrukturpolitik. Från början delades projektet upp i ett stort antal mindre projekt. Idag har antalet delprojekt minskat men fortfarande är inte satsningen finansierad fullt ut, säger Maria Stockhaus som är Moderaternas trafikpolitiska talesperson och den som leder M-gruppen i Trafikutskottet.

– Vi behöver en infrastrukturpolitik som ser helheter. Där samhällsnyttan räknas på totalen både nationellt och utanför Sveriges gränser. Beslutade projekt ska genomföras i tid, vara fullt ut finansierade och hålla budget. Vi behöver helt enkelt betydligt mer av ordning och reda båda avseende projektering, underlag, upphandling och finansiering. Slutligen behöver vi öppna upp för ett betydligt större inslag av extern finansiering.

– En modern infrastrukturpolitik innebär att Nya Ostkustbanan ses som en helhet och att beslut som fattats också finansieras. Det finns stora projekt som idag är inne på fjärde decenniet av byggande och projekterande utan att dessa blivit färdigställda. Det är en svaghet vi behöver komma tillrätta med. Det är viktigt att Nya ostkustbanan och alla andra beslutade projekt inte bara blir ett politiskt löfte som hamnar i en plan som sedan långsamt i små delar förverkligas. Dagens modell tar tid och driver kostnader. Detta behöver vi komma tillrätta med och det bör vara ett viktigt ingångsvärde inför infrastrukturpropositionen i april.

Länkar

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2014/15:901 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H202901

Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Motion 2014/15:1214 av Lena Asplund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/adalsbanan-mellan-vasteraspby-och-langsele_H2021214

Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2014/15:1211 av Lena Asplund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/adalsbanan-mellan-sundsvall-och-harnosand_H2021211

 
Ostkustbanan

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_H3021679

Upprustning av Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/upprustning-av-ostkustbanan_H311944

 

med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20161721-infrastruktur_H4023513

 

Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2016/17:697 av Lena Asplund och Margareta B Kjellin (båda M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-sundsvallgavle_H402697

 

Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-sundsvall-gavle_H5022050

Nya Ostkustbanan

Interpellation 2017/18:276 av Lars Beckman (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/nya-ostkustbanan_H510276

 

Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ostkustbanan_H61186

 

Nya Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nya-ostkustbanan-_H61149

 

Utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg

Motion 2018/19:1508 av Viktor Wärnick (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utbyggnad-av-ostkustbanan-till-dubbelsparig_H6021508

 

Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2018/19:603 av Jörgen Berglund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-sundsvallgavle_H602603

Avstängning av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn-Gävle

Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/avstangning-av-ostkustbanan-pa-strackan_H711849

 

Bygg ut Sveriges pulsåder Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg

Motion 2019/20:1177 av Viktor Wärnick (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bygg-ut-sveriges-pulsader-ostkustbanan-till_H7021177

 

Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2019/20:1346 av Jörgen Berglund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-sundsvallgavle_H7021346

 

Dubbelspår längs Ostkustbanan

Motion 2020/21:1866 av Viktor Wärnick (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-langs-ostkustbanan_H8021866

 

Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2020/21:3608 av Jörgen Berglund (M)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-sundsvall-gavle_H8023608