Varför dubbelspår?

Nya Ostkustbanan för ett växande Sverige

Nya Ostkustbanan bygger Sverige starkare genom att knyta samman de norra och södra delarna av landet med ett hållbart transportsystem. Tåget blir mer attraktivt för passagerare och gods. Banan skapar ett sammanhängande godsstråk från norra Sverige till kontinenten och våra viktiga hamnar. Nya Ostkustbanan stärker Sveriges konkurrenskraft och är en viktig del av EU:s prioriterade transportnät.
Läs mer

Nya Ostkustbanan för ett klimatsmart Sverige

Nya Ostkustbanan gör det möjligt att både möta klimatutmaningen och öka tillgängligheten för människor och gods. Tåget har en överlägsen klimat- och energiprestanda jämfört med andra trafikslag, men behöver stora volymer och infrastruktur med hög standard. Nya Ostkustbanan säkerställer en attraktiv tågtrafik längs kusten i mellersta och norra Sverige, där förutsättningarna för klimatsmarta transporter är mycket goda.
Läs mer

Nya Ostkustbanan för ett starkare näringsliv

Att bygga ett modernt dubbelspår för tunga, långa, många och snabba tåg längs södra Norrlandskusten är en av de viktigaste åtgärderna för att klara den gröna omställningen. Näringslivet behöver Nya Ostkustbanan, som kan halvera kostnaderna för godstransporterna, ökar tillgängligheten för invånare och besökare och underlättar företagens kompetensförsörjning.
Läs mer

Nya Ostkustbanan för fler jobb

Nya Ostkustbanan stärker näringslivets konkurrenskraft. De halverade restiderna bidrar även till att fler människor kan bo och arbeta där de vill. Den ökade tillgängligheten förstorar arbetsmarknadsregionerna kraftigt, i många fall med flera hundra procent. Det leder till högre sysselsättning och produktivitet. Dessutom ökar branschbredden, vilket bidrar till innovationskraft och minskad sårbarhet.
Läs mer

Nya Ostkustbanan för en ökad attraktivitet

Nya Ostkustbanan möjliggör en välfungerande tågtrafik och gör det enklare för människor att göra saker tillsammans. Det är grunden för utveckling och tillväxt. Regionen växer samman och det blir lättare att hitta jobb och utbildning. Samtidigt blir kuststråkets samlade kvaliteter av natur, kultur, handel och service tillgängliga för både invånare och besökare. Attraktiviteten ökar och ger självförstärkande utvecklingar.
Läs mer

Nya Ostkustbanan för hållbara transporter

Hållbara transporter är inte bara en fråga om klimat och miljö. Hållbarhet kräver en helhetssyn där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna utvecklas tillsammans. Nya Ostkustbanan bidrar till klimatet och gör det samtidigt möjligt för människor att utvecklas genom en ökad tillgänglighet. Banan stärker företagen och är i motsats till många andra stora järnvägsprojekt samhällsekonomiskt lönsam.
Läs mer

Så kan Nya Ostkustbanan byggas klar till 2035

Flera partier har lovat att Nya Ostkustbanan ska byggas klar. Både M och L har sagt att det ska ske till år 2035 och KD har gjort liknande utfästelser. I juni 2022 tillförde S-regeringen 5 miljarder mer än vad Trafikverket föreslagit. MP och V har drivit på för snabbare utbyggnad. Mycket ska därmed hinnas med på 13 år för att förverkliga Nya Ostkustbanan. Men mycket har gjorts de senaste åren, så planeringsläget är väldigt bra!
Läs mer

Halverade restider med järnväg för 250 km/h

Järnvägsdebatten i Sverige har fokuserats på höghastighetsjärnvägar för tåg med hastigheter upp till 320 km/h, men de höga kostnaderna verkar innebära att den nya regeringen skrotar planerna. Planerna har inte heller involverat mellersta och norra Sverige och därmed inte fungerat som målbild för den svenska järnvägen. Inom samarbetet Botniska korridoren har vi tagit fram ett förslag på ett nationellt järnvägsnät för 250 km/h.
Läs mer