Nya Ostkustbanan för ett klimatsmart Sverige

Nya Ostkustbanan gör det möjligt att både möta klimatutmaningen och öka tillgängligheten för människor och gods. Tåget har en överlägsen klimat- och energiprestanda jämfört med andra trafikslag, men behöver stora volymer och infrastruktur med hög standard. Nya Ostkustbanan säkerställer en attraktiv tågtrafik längs kusten i mellersta och norra Sverige, där förutsättningarna för klimatsmarta transporter är mycket goda.

 

Tåget har stora fördelar jämfört med andra trafikslag ur både klimat- och energihänseende. Samtidigt innebär byggandet av järnvägen betydande utsläpp av växthusgaser och stor energiåtgång. Därför ska järnvägen utvecklas i stråk med stora volymer av både passagerare och gods, där klimatvinsterna snabbt kan hämtas hem genom överflyttning av passagerare och gods från vägtrafiken och flyget. Pärlbandsstrukturen av både större och mindre orter och den omfattande och tunga industrin längs kusten i mellersta och norra Sverige ger just de goda förutsättningarna för en attraktiv tågtrafik. Men då måste järnvägen hålla en hög standard. Därför behövs Nya Ostkustbanan.

 

Karta som visar investeringar i närheten av Ostkustbanan.

 

Godstransporter med tåg har minimala utsläpp av växthusgaser jämfört med både lastbil och fartyg. Godståg är dessutom flera gånger mer energieffektiva. Ett godståg kan ta lika mycket last som 30 lastbilar med släp. I nuläget är järnvägen mellan Gävle – Härnösand så full att godstågen inte får plats, och i norra delen av stråket är bristerna så stora att tunga och långa tåg inte kan passera. Det gör att gods som egentligen borde gå på tåg i stället går på väg hela vägen från norr till söder. Bara i Sundsvall passerar cirka 3 000 lastbilar i genomsnitt varje dygn, året runt. Ett stort antal av dessa är långväga transporter. Varje år går motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne. För att företagen ska välja tåg före lastbil krävs ökad kapacitet och att tågen blir mer pålitliga. Nya Ostkustbanan flerdubblar kapaciteten och byggs för snabba, tunga och långa tåg. Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand sänker företagens kostnader för godstransporter. Järnvägen blir mer attraktiv och gods kommer att flyttas från väg till järnväg när Nya Ostkustbanan står klar.

 

Mellan Gävle och Luleå bor ungefär 650 000 människor i en struktur med större och mindre orter och en hög befolkningstäthet. Med Uppsala och Stockholm blir befolkningen naturligtvis ännu större. Pärlbandsstrukturen längs kusten skapar goda förutsättningar för en konkurrenskraftig kollektivtrafik som blir mer attraktiv än personbilen. Med Nya Ostkustbanan halveras restiderna i stråket, samtidigt som turtätheten kan flerdubblas utan att konkurrera med godstågen. Det blir lätt att välja rätt och resa hållbart.

 

Tack vare Botniska korridoren, utbyggnaden av kustjärnvägen, skulle minst en miljon flygresenärer som åker mellan Umeå/Luleå/Östersund/Sundsvall och Stockholm välja att ta tåget. SJ bedömer att siffran är betydligt högre – en miljon flygresenärer skulle flytta över redan när dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand står klart! Dessutom blir tåget mer attraktivt för de som i dag tar bilen. Många kommer att välja att resa både snabbare och mer klimatsmart med Nya Ostkustbanan.

 

Nya Ostkustbanan bidrar till ett klimatsmart Sverige. I grunden handlar det om att mellersta och norra Sverige ska ha en god tillgänglighet samtidigt som vi ska klara klimatutmaningen. När priserna på fossilbaserad energi stiger och/eller politiska beslut fattas som syftar till att nå klimatmålen måste vi förlita oss på energi- och klimateffektiva transportsystem. Nya Ostkustbanan är en central del i det systemet.

 

Ökar lastbilarna till år 2040 med 50 % längs Norrlandskusten? Nej, inte med Nya Ostkustbanan.