Partigranskningen 2023

Bild på omslaget för den nya partigranskningen 2023.

Ny partigranskning visar stor enighet mellan partierna – Nya Ostkustbanan måste prioriteras och byggas klar!

Våren 2021 gjorde Nya Ostkustbanan en omfattande granskning av partiernas inställning till Nya Ostkustbanan. Nu har en uppföljning gjorts där företrädare för samtliga åtta riksdagspartier återigen har fått uttala sig i frågan. 

Elva partiföreträdare, både aktiva riksdagsledamöter och regionala/kommunala partirepresentanter har intervjuats till artikelserien och det som förenar intervjupersonerna är att samtliga har god kunskap om – och insyn i – projektet Nya Ostkustbanan. 

Alla personer som intervjuats för artikelserien är, oavsett partifärg, helt överens om att Nya Ostkustbanan ska prioriteras. Flera partier – bland annat M och KD – kräver att banan ska stå färdig senast 2035. Intervjupersonerna är också tydliga med att deras partiledningar/verkställande utskott/departementsföreträdare etcetera har frågan högt på agendan och att intervjupersonerna själva aktivt arbetar för att projektet prioriteras i respektive partiledning. 

Ett bevis för att det arbetet har burit frukt är att både nuvarande statsminister Ulf Kristersson och nuvarande energi- och näringsminister Ebba Busch gav tydliga löften på partimöten och presskonferenser inför valet att Nya Ostkustbanan skulle färdigställas i sin helhet senast 2035.

I artikelserien får intervjupersonerna även berätta om sina mest minnesvärda tågögonblick och svara på ett par andra tågrelaterade frågor. Den dubbla älgolyckan var det Vänsterpartiets Isabell Mixter som fick uppleva, men även minnesvärda resor med gamla Fiat motorvagnar och tåg som kör vilse i Närke-skogarna dyker upp i artikelserien.

Nya, starka argument

I jämförelse med partigranskningen 2021 är det även uppenbart att det har tillkommit ytterligare ett flertal starka argument för ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan:

Moderaterna

”Med tanke på det förestående NATO-medlemskapet och den instabila situationen i vårt närområde så är Nya Ostkustbanan och hela järnvägssystemet från norr till söder av yttersta vikt. Möjligheterna till medfinansiering från EU har också visat sig vara exceptionellt goda just ur det här perspektivet” – Jörgen Berglund (M), ledamot i riksdagens försvarsutskott. Läs hela intervjun här.

Socialdemokraterna

”Utvecklingen av en grön industriell revolution i norra Sverige med investeringar för mer än 1 000 miljarder kronor i närtid såg man inte komma ens för fem år sedan. Men nu när det är ett faktum anser jag att det är absolut nödvändigt att man nationellt fattar de beslut som krävs för att Nya Ostkustbanan färdigställs. Planmogenheten är mycket stor, så det är definitivt ett av de projekt man skulle kunna ta i sin helhet genom ett enda klubb-beslut” – Peder Björk, ledamot i riksdagens skatteutskott. Läs hela intervjun här.

Kristdemokraterna

”Jag sitter med infrastrukturminister Andreas Carlsson i verkställande utskottet och kan bara konstatera att frågan om att färdigställa Nya Ostkustbanan skyndsamt nu är regeringens politik och inte något vagt vallöfte. Nya Ostkustbanan är helt enkelt en Sverigefråga idag – inte en Norrlandsfråga” – Liza-Marie Norlin (KD), Sundsvall, ledamot i Kristdemokraternas verkställande utskott. Läs hela intervjun här.

Miljöpartiet

”Just planmognaden och det mycket goda samarbetet mellan kommuner, regioner och inte minst med bolaget Nya Ostkustbanan borde snabbt ge resultat. Nu handlar det om att vi skjuter till medel och prioriterar Nya Ostkustbanan nationellt och fortsätter påtala vikten av att färdigställa projektet i alla möjliga sammanhang” – Amanda Lind (MP), ordförande i riksdagens kulturutskott, tidigare kulturminister. Läs hela intervjun här.

Sverigedemokraterna

”Slopa satsningen på höghastighetståg i södra Sverige! Då frigörs enorma resurser för att skapa ett hållbart transportsystem där norra Sverige kopplas ihop med övriga landet. Beroende av vad som händer i vår omvärld så innebär den här omfördelningen av resurser att Nya Ostkustbanan kommer att stå klar allra senast 2035” – Roger Hedlund SD, ledamot riksdagens civilutskott. Läs hela intervjun här.

Centerpartiet

”Nyindustrialiseringen, alla gröna investeringar i norra Sverige, det osäkra världsläget och behovet av funktionella järnvägstransporter för den militära rörligheten är starka argument för att påskynda bygget av Nya Ostkustbanan. Det är mycket vi inte är överens om inom politiken, men när det gäller just Nya Ostkustbanan verkar det i nuläget som att det finns en stor samstämmighet över partigränserna om att prioritera projektet” – Anne-Li Sjölund (C), riksdagsledamot Västernorrland och idrottspolitisk talesperson. Läs hela intervjun här.

Liberalerna

”Med tanke på den otroliga expansion som sker inom näringslivet i norra Sverige, så blir det ännu viktigare med snabba och hållbara transporter och att kunna flytta över gods från hjul till järnväg. Jag tänker inte bara på Northvolts satsning i Skellefteå, eller stålproduktionen i Luleå, utan även på nya investeringar i mitt närområde, som exempelvis vätgassatsningen i Alby och den förväntade industrietableringen i Torsbodaområdet” – Ina Skandevall (L), Sundsvall, ledamot i Liberalernas partistyrelse. Läs hela intervjun här.

Vänsterpartiet

”Ja, Nya Ostkustbanan bör färdigställas snabbt, inte minst tack vare den massiva nyindustrialisering som sker i norra Sverige just nu och de försvarsetableringar som gjorts och kommer att göras inom en snar framtid. Dessutom har projektet en mycket hög planmognad och både jag och mitt parti tycker att det är mer än rimligt att slutföra ett så välplanerat och redan påbörjat projekt, allra helst eftersom det kan ske till en i sammanhanget relativt låg kostnad” – Isabell Mixter (V), riksdagsledamot Västernorrland. Läs hela intervjun här.

Läs mer om partigranskningen från 2021 här.