Sverigedemokraterna om Nya Ostkustbanan

Sverigedemokraternas logotyp.

 

Sverigedemokraterna gjorde entré i riksdagen 2010 och har sedan dess visat ett ökat intresse och engagemang för att bygga ut Nya Ostkustbanan. Vår bedömning är att Sverigedemokraternas engagemang är stigande, från en låg nivå.

 

Granskning av Sverigedemokraternas politik

De senaste två åren har Sverigedemokraterna i sina kommittémotioner tagit tydlig ställning för dubbelspårsutbyggnaden. I sin senaste kommittémotion ”En konkurrenskraftig svensk järnväg” av Patrik Jönsson med flera, konstaterar de att Ostkustbanan är en av landets mest underutvecklade järnvägssträckningar, sett till transportbehovet. De pekar på att trots att Norrlandskusten med svenska mått är tämligen tätbefolkad, och trots en stark och tung industri med främst stål och skogsråvara, präglas Ostkustbanan generellt av låg kapacitet, standard och hastighet.

”En utbyggnad av dubbelspår på sträckningen Gävle–Härnösand med sth på 250 km/h beräknas halvera restiderna och mer än fyrdubbla kapaciteten, vilket gagnar såväl passagerartrafiken som godstrafiken. Dessutom kommer Botniabanan/Norrbotniabanan kunna nyttjas bättre när den flaskhals som Ostkustbanan utgör försvinner. Till exempel beräknas sträckan Stockholm–Sundsvall, som idag tar upp emot 4 timmar, få kortad restid till 2 timmar med dubbelspår och 250 km/h. Färdtid på sträckan Stockholm–Umeå, som idag tar 6,5 timme, kommer istället att ta knappt 4 timmar. En snar utbyggnad till dubbelspår avsedda för 250 km/h längs Ostkustbanans hela sträckning behövs.”

Roger Hedlund är den ledamot i riksdagen som mest konsekvent har motionerat om dubbelspårsutbyggnad.  Han har skrivit inte mindre än sex motioner i denna fråga. Den första skrevs 2015/2016. I sin motion hösten 2020 kräver Hedlund att förutsättningar för en tidigareläggning av ett dubbelspår på Ostkustbanan ska finnas med i den nationella infrastuktursplanen som regeringen fastslår.

Hedlund konstaterar att vi behöver ett näringsliv som utvecklas och möjliggör nya jobb, där basindustrin är en mycket viktig del då det bygger klusternät av företag omkring sig. Behovet av en utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändigt för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik, skapa en omställning från lastbilstransporter till miljövänligare tågtransporter men även för privatpersoners arbetspendling och möjlighet till kollektivt resande.

Porträttfotografi på Patrik Jönsson.Sverigedemokraterna kommenterar vår granskning

– Ostkustbanan går utmed den folkrika och industritäta Norrlandskusten, och att få till stånd en snabb utbyggnad till dubbelspår för 250 km/h menar vi är en av de mest prioriterade satsningarna som behöver göras i det svenska järnvägsnätet.  Vi anser att denna satsning böra föras in i den kommande Nationella planen och har för avsikt att driva att så sker. Då det är en lång sträcka som skall byggas bör detta arbete komma igång fortast möjligt, och helst ser vi att hela sträckan Gävle–Härnösand står klar till 2035 säger Patrik Jönsson, järnvägspolitisk talesperson och ledamot i Trafikutskottet.

 

 

Länkar

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2014/15:2512 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H2022512

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2015/16:2053 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H3022053

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H4022376

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H5023521

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H602582

 

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-pa-ostkustbanan_H7023161

 

En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-konkurrenskraftig-svensk-jarnvag_H702615

 

En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-utbyggnad-av-ostkustbanan-till-dubbelspar_H8023654

 

En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-konkurrenskraftig-svensk-jarnvag_H8022217