Centerpartiet om Nya Ostkustbanan

Centerpartiets logotyp

 

Centerpartiet har gått från att vara den absolut starkaste förespråkaren till att under den senaste mandatperioden visat svagt engagemang på riksplanet, samtidigt som det lokala och regionala engagemanget är fortsatt högt. Vår bedömning är att Centerpartiets engagemang på riksnivå har avtagit, från en hög nivå.


Granskning av Centerpartiets politik

Efter valet 2010 drev Centerpartiet frågan om dubbelspårsutbyggnad via sina ledamöter Anders W Jonsson från Gävleborg samt Emil Källström från Västernorrland. Även Kerstin Lundgren från Stockholms län drev frågan om dubbelspårsutbyggnad. Därmed spelade Centerpartiet en viktig roll inför storsatsningen på Nya Ostkustbanan i planbeslutet år 2014. Den första gemensamma motionen av Jonsson och Källström lämnades in 2010 och en liknande motion lämnades in även 2011.

2012 lämnade Emil Källström in en motion om Järnväg i och kring Västernorrland. Den utmynnade i krav på att regeringen borde överväga att bygga ett dubbelspår på sträckan Gävle–Härnösand.

Inför planbeslutet 2014 fanns inte en enda krona till dubbelspårsutbyggnaden i det förslag som Trafikverket hade lämnat till regeringen. I planbeslutet anslogs hela 4,5 miljarder till satsningar. Centerpartiet och Moderaterna bidrog starkt till att Nya Ostkustbanan prioriterades. Det blev också partiledaren Annie Lööf som fick presentera regeringens beslut om denna satsning, läs pressmeddelandet här. (I pressmeddelandet står att 3,85 miljarder satsas, och i vår beräkning anger vi 4,5 miljarder. Den högre siffran beror på att vi har inkluderat alla satsningar på Nya Ostkustbanan i planbeslutet från 2014, inte bara de runt Sundsvall.)

Även efter regeringsskiftet 2014 fortsatte Centerpartiet att driva frågan om dubbelspår och i sin partimotion med anledning av 2015 års vårproposition skrev samtliga riksdagsledamöter med Annie Lööf i spetsen:

”Inte minst norra Sverige behöver förstärka sitt järnvägsnät med bland annat bygget av Norrbotniabanan, förstärkt kapacitet på Inlandsbanan och dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan.”

2015 skrev Emil Källström ytterligare en motion om Järnväg i och kring Västernorrland. Han pekade på att helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken har skapats längs Norrlandskusten.

”Tillsammans med Ostkustbanan bildar Ådalsbanan och Botniabanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Detta har även inneburit en ökad trafikering av Ostkustbanan som redan idag är en av Sveriges mest belastade enkelspår med så många tågset att det föreligger ett behov av dubbelspår. Redan nu görs åtgärder för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta är positivt, men inte tillräckligt. Regeringen bör prioritera en snabbare utbyggnad med det självklara målet om dubbelspår och ny järnväg hela sträckan Gävle–Härnösand.”

Inför planbeslutet 2018 ingick inte Nya Ostkustbanan bland de järnvägssatsningar som Centerpartiet prioriterade, däremot skrev partiet både om behovet av nya stambanor och Norrbotniabanan i den följdmotion av Anders Åkesson som partiet lämnade med anledning av infrastrukturpropositionen 2016.

I januariavtalet, som Centerpartiet står bakom, utlovades att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. Exakt vad detta innebär är oklart, men infrastrukturministern exemplifierar ofta denna utbyggnad med Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan.

I partiets senaste kommittémotioner ”Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet”  från hösten 2020 och  ”En hållbar infrastrukturpolitik för hela landet”  från 2019 av Anders Åkesson med flera, finns inget om järnväg i norra Sverige, varken Nya Ostkustbanan eller Norrbotniabanan nämns. Däremot finns ett långt avsnitt som förklarar behovet av nya stambanor i södra Sverige.

På partiets hemsida nämns inte heller Nya Ostkustbanan, men däremot kräver partiet att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg. Partiet konstaterar dock att ”det är viktigt att satsningen på höghastighetståg inte sker på bekostnad av andra prioriterade infrastruktursatsningar, som Norrbotniabanan.”

 

Porträtt på Anne-Li SjölundCenterpartiet kommenterar vår granskning

Centerpartiet arbetar aktivt både nationellt (i riksdagen med mera), samt regionalt och lokalt runt om i hela landet för ökade investeringar i järnväg och mer resurser till underhåll av järnväg. Partiets företrädare är drivande i frågorna och är engagerade i många olika sammanhang i detta, exempelvis inom samarbetet runt Bottniska korridoren.

–Näringslivet ser norra Sveriges stora potential inte minst för en miljödriven tillväxt och investerar därför i närtid mer än 1 000 miljarder i ny teknik och nya anläggningar. Sverige och Europa behöver därför att satsningarna på en ny modern kustjärnväg i norra och mellersta Sverige fullföljs i sin helhet för att till fullo kunna möta näringslivets satsningar och dess mervärden för jobb, tillväxt, export och klimat. Centerpartiet är därför öppna för att på allvar pröva frågorna om ökad finansiering till och alternativ finansiering av investeringar i modern järnväg i hela landet, däribland Nya Ostkustbanan, inför kommande nationella transportplan, säger Anne-Li Sjölund, vikarierande riksdagsledamot från Västernorrland och suppleant i Trafikutskottet.

Att antalet enskilda C-motioner till stöd för Nya Ostkustbanan har minskat kan till del förklaras av att Anders W Jonsson som representerar  Gävleborgs län har varit vikarierande partiledare, och att Emil Källström som representerar  Västernorrland är ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. I de rollerna kan man inte agera lika fritt, förklarar Centerpartiet.

Länkar

Upprustning av delar av Ostkustbanan och Ådalsbanan

Motion 2010/11:T334 av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upprustning-av-delar-av-ostkustbanan-och_GY02T334

 

Dubbelspårig ostkustbana

Motion 2011/12:T312 av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelsparig-ostkustbana_GZ02T312

 

Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/adalsbanan-mellan-nyland-och-langsele_GZ02T433

Obs Ådalsbanan

 

Järnväg i och kring Västernorrland

Motion 2012/13:T495 av Emil Källström (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jarnvag-i-och-kring-vasternorrland_H002T495

 

Rusta upp Ostkustbanan med tvärbanor

Motion 2014/15:537 av Kerstin Lundgren (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rusta-upp-ostkustbanan-med-tvarbanor_H202537

 

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3091 av Annie Lööf m.fl. (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201415100-2015-ars_H2023091

 

Infrastruktur i och kring Västernorrland

Motion 2015/16:735 av Emil Källström (C)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infrastruktur-i-och-kring-vasternorrland_H302735