Liberalerna om Nya Ostkustbanan

Liberalernas logotyp.

 

Liberalerna är det parti som historiskt sett gjort minst för dubbelspårsutbygganden. Vår bedömning är att Liberalernas engagemang är stigande från en låg nivå. Vi konstaterar att deras politik har ett systemperspektiv som bland annat syftar till att ta bort flaskhalsar och skapa sammanhängande stråk, vilket är en politik som gynnar Nya Ostkustbanan.

 

Granskning av Liberalernas politik

I januariavtalet, som Liberalerna står bakom, utlovades att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. Exakt vad detta innebär är oklart, men infrastrukturministern exemplifierar ofta denna utbyggnad med Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan.

I kommittémotionen ”Liberal infrastrukturpolitik för framtiden” av Helena Gellerman med flera, som Liberalerna lämnade hösten 2020 nämns varken Norrbotniabanan eller Nya Ostkustbanan, men i en annan kommittémotion, ”Liberal politik för regional utveckling” av Arman Teimouri med flera, som också väcktes hösten 2020, och som behandlades av Näringsutskottet, framkommer ”Behoven av investeringar i och underhåll av järnvägen är stora. Ett robust och punktligt järnvägssystem är en förutsättning för att fler ska välja tåget. […] Dessutom bör Norrbotniabanan byggas ut i hela sin längd, i den takt den kan finansieras.”

Liberalerna är det parti som visat svagast engagemang för Nya Ostkustbanan. Man får gå tillbaka till riksdagsåren 2014/2015 och 2015/2016 för att hitta några exempel. I samtliga fall är det Tina Ackertoft, riksdagsledamot från Skåne, som har agerat. Hon lämnade sedan in en fråga om Ostkustbanan i juni 2015 och skrev sedan en motion, ”Dubbelspår Gävle–Sundsvall” senare samma år. Innan dess måste man gå tillbaka till 2005/2006 för att hitta något om Nya Ostkustbanan hos dåvarande Folkpartiet.

Under nuvarande mandatperiod har vi haft flera möten med Helena Gellerman som företräder Liberalerna i Trafikutskottet och märker ett stigande engagemang för fortsatt utbyggd järnväg i norra Sverige.

 

Porträttfotografi på Helena Gellerman.Liberalerna kommenterar vår granskning

– Förklaringen till att Nya Ostkustbanan inte nämns i våra parti- och kommittémotioner är att vi i princip inte tar upp enskilda projekt i parti- och kommittémotionerna, framför allt inte i Trafikutskottets kommittémotioner. Så Nya Ostkustbanan har ingen särställning här genom att inte nämnas utan inga projekt tas upp. Jag tycker det är viktigt att poängtera det, så att det inte ses som att vi inte tänker på järnvägssatsningar längs Norrlandskusten. När infrastrukturpropen är beslutad, så vet vi hur stora ramar som finns till järnvägsinvesteringar. Det finns många angelägna projekt, varav Nya Ostkustbanan är ett, säger Helena Gellerman trafikpolitisk talesperson och den som leder L-gruppen i Trafikutskottet.

– Liberalerna ställde sig i huvudsak bakom regeringens förslag för innevarande infrastrukturplan 2018-2029 när den beslutades våren 2018 och därmed till de delar som berör de enskilda projekten, bland annat Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Sedan i januariavtalet finns punkten att nationell infrastrukturplan gäller, samt två punkter om järnväg i norr.  Det gör också att vi inte lyfter specifika projekt inom ramen för vårt riksdagsarbete. Allt detta som en kommentar till att ni inte hittar Nya Ostkustbanan i våra motioner. Som nationellt ansvarig lyfter jag ofta vikten av järnvägen. Mitt fokus är att ta bort flaskhalsar, få hela stråk, lyfta godset betydelse för järnvägsprioriteringen och binda ihop Sverige med våra nordiska grannländer. Det innebär att Norrlandskusten upp till Finland och Västkustbanan Köpenhamn–Oslo är viktiga och de är också utpekade av EU.

– Jag försöker se järnvägsnätet ur ett systemperspektiv och också kopplat till övriga trafikslag. Med de många näringslivssatsningarna i norr, så behövs bättre infrastruktur. Både för att människor ska kunna arbetspendla och att man ska kunna attrahera tillräckligt och rätt kompetens till olika företag och för att ta hand om godset. Norra Sverige har ju en proportionellt sett väldigt stor andel stora exportföretag med mycket transporter på lastbil. Billig el, råvaror och goda transporter är ju viktiga parametrar när företag bestämmer sig för fortsatt expansion och att etablera nya företag. Det är viktigt för Sverige som helhet.

– Trafikverkets inriktningsunderlag pekar på behovet av underhåll och att det i princip inte finns utrymme för nyinvesteringar. Det beror ju på att man tidigare matat in så många och stora projekt att de även fyller en kommande fyraårsperiod. Vi analyserar just nu materialet och hur vi vill se fördelningen av rambudgeten i en infrastrukturprop. Vi har ett hela landet-perspektiv, alla delar bidrar till Sveriges välstånd, inte minst de norra delarna. Då måste man också ha del av investeringarna.

 

Länkar

Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2014/15:663

av Tina Acketoft (FP) till Statsrådet Anna Johansson (S)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ostkustbanan-_H211663

Dubbelspår Gävle-Sundsvall

Motion 2015/16:549 av Tina Acketoft (FP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/dubbelspar-gavle-sundsvall-_H302549

Skydda naturvärden vid utbyggnad av infrastruktur och bostäder

Motion 2020/21:1445 av Lina Nordquist (L)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skydda-naturvarden-vid-utbyggnad-av-infrastruktur_H8021445