Miljöpartiet om Nya Ostkustbanan

Miljöpartiets logotyp.

 

Miljöpartiet utmärker sig som det riksdagsparti som prioriterat Nya Ostkustbanan högt och samtidigt backat upp det i handling över tid. Partiet har mycket aktivt och kraftfullt drivit på för dubbelspårsutbyggnad. Vår bedömning är att Miljöpartiets engagemang är oförändrat, på högsta möjliga nivå.

 

Granskning av Miljöpartiets politik

Miljöpartiet är vid sidan av Vänsterpartiet det parti som har starkast järnvägsfokus av alla partier. I januariavtalet och i regeringsförklaringen 2019 utlovades att ”järnvägen i norra Sverige ska byggas ut”. Exakt vad detta innebär är oklart, men det står klart att Miljöpartiet driver på för att Nya Ostkustbanan ska byggas så fort som möjligt.

Regeringspartierna skriver inte några parti- eller kommittémotioner, utan regeringspolitiken formuleras istället i de propositioner som regeringen lägger på riksdagens bord. Däremot kan enskilda ledamöter lämna motioner. Det har inte inkommit några sådana från miljöpartistiska ledamöter om Ostkustbanan under de senaste två mandatperioderna. Partiet har inte heller lämnat in några frågor eller interpellationer i denna fråga under de senaste två mandatperioderna.

Senaste kommittémotionen av Stina Bergström med flera, lämnades hösten 2013. Den innehöll ett tydligt ställningstagande för dubbelspårsutbyggnaden. Miljöpartiet föreslog då ett antal större strategiska investeringar i helt nya spår för godstransporter och för persontrafik fram till 2025, varav Nya Ostkustbanan stod överst på deras lista.

Liknande skrivningar återfanns i partiets budgetmotion samma år, samt i den partimotion av Åsa Romson med flera, som lämnades i samband med Infrastrukturpropositionen 2012.

 

Porträttfotografi på Emma Berginger.Miljöpartiet kommenterar vår granskning

– Miljöpartiet vill satsa på järnvägen. Det har vi slagits för ända sedan partiet bildades för 40 år sedan och det fortsätter vi med! Det är energisnålt och klimatsmart. Vi vill att fler ska åka tåg och vi vill se mer godstrafik på järnvägen. Nya Ostkustbanan är en prioriterad sträcka som Miljöpartiet länge drivit på för att få fram. Den har stor betydelse och potential för både arbetspendling och för godstransporter, liksom för turism och besöksnäring. Vi kommer fortsätta argumentera för detta, säger Emma Berginger som är miljöpartiets trafikpolitiska talesperson och den som leder MP-gruppen i Trafikutskottet.

 

Miljöpartiet lyfter två huvudfrågor i sitt arbete: 

  1. Mer pengar till järnvägen. Med Miljöpartiet i regering har Sverige gjort historiskt stora satsningar på underhåll och utbyggnad av järnvägen. Vi vill fortsätta satsa för ökad kapacitet och punktlighet för järnvägen, över hela landet. Att stärka ramen till nya investeringar i järnväg är det enskilt viktigaste som vi kan göra för att påskynda dubbelspårsutbyggnaden. Vi vill också bidra till ökat fokus på att färdigställa stråk.
  2. Ökad konkurrenskraft för järnvägen. Vi vill att mer gods ska transporteras med järnväg och för att lyckas med detta behöver järnvägens konkurrenskraft stärkas gentemot godstransporter på väg. Därför vill vi inte satsa på utbyggnad av BK4-vägar för längre och tyngre fordon på väg. Istället vill vi investera i omlastningscentraler för gods, för att underlätta överflyttning från väg till järnväg, och samtransporter med sjöfart och järnväg.

Berginger vill också lyfta processen för motioner i riksdagen. Gången är sådan att alla partier får lägga motioner i riksdagen. Motionerna fördelas sedan till respektive utskott där motionen behandlas. Utskottet röstar om motionen och  praxis är att regeringspartier röstar nej till alla motioner, inklusive sina egna. Så har även Miljöpartiet valt att jobba.

– Vi fokuserar på samarbetet i regeringen och driver fram nya förslag och beslut via propositioner. Precis som ni skriver i er granskning så är det ofta möjligt för ledamöter att lägga enskilda motioner även om regeringspartier inte lägger parti- och kommittémotioner i särskilt stor utsträckning. Då jag är trafikpolitisk talesperson och ensam ordinarie ledamot i trafikutskottet har jag ändå bedömt det som olämpligt att genom enskilda motioner lyfta fram vissa objekt, utan istället avstått detta till förmån för att vi som regeringsparti är med och förhandlar om nationell plan. Så gjorde även min företrädare, förklarar Emma Berginger.

 

 

Länkar

med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20101125-atgarder-for_GY02T6

 

Ostkustbanan

Motion 2011/12:T277 av Bodil Ceballos (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ostkustbanan_GZ02T277

 

med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20121325-investeringar_H002T11


Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-22-kommunikationer_H002T503/html

 

med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Motion 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-201314233_H102T15

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-22-kommunikationer_H102T521