Trafikverkets förslag löser inte kapacitetsproblemen längs med södra Norrlandskusten

ingelabendrot
Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

– Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand knyter samman norra och södra Sverige och borde vara en av de viktigaste nationella järnvägssatsningarna. Därför är det både obegripligt och olyckligt att inte Trafikverket lagt större krut på Nya Ostkustbanan i sitt förslag, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Södra Norrlandskusten ligger mitt i Sverige och är av stor strategisk betydelse. Här bor över en halv miljon människor och många av Sveriges största och viktigaste industrier ligger här, trots det finns ingen fungerande kustjärnväg. Det 90-åriga enkelspåret är Sveriges längsta flaskhals, något som försvagar hela det nationella järnvägsnätet.

– Vi hade räknat med att Trafikverket skulle prioritera Nya Ostkustbanan betydligt tydligare, säger Ingela Bendrot.

Kapacitetsbristen är järnvägens största fiende. Idag finns inte plats på spåren. Det är därför tusentals lastbilar varje dag går i långväga trafik längs Norrlandskusten. Diskussionerna om att få över mer gods på järnväg klingar tomt så länge som inga tydliga satsningar på dubbelspårsutbyggnad genomförs.

– Vi är självklart glada över att satsningarna runt Sundsvall ligger kvar och nu blivit fullt finansierade. Vi tycker givetvis att det är bra att Gävle – Kringlan föreslås byggstartas under planperioden. Men samtidigt är vi besvikna över att denna viktiga satsning inte drivs på i den takt som är nödvändig för att lösa de samhällsutmaningar som Sverige står inför. Snabba järnvägsförbindelser längs med hela Norrlandskusten och kraftigt ökad kapacitet är nödvändigt för att lösa den stora klimatutmaningen och den minst sagt akuta bostadsbristen. Nuvarande utbyggnadstakt är långt ifrån tillfredställande. Vi kommer nu göra allt vi kan för att få in ytterligare satsningar på dubbelspår längs södra Norrlandskusten. Det kommer bli en intensiv höst, avslutar Ingela Bendrot.

Vill du veta mer? Läs faktasammanställningen nedan!


FAKTA

Vad gäller saken?

Trafikverket har lämnat sitt förslag till nationell plan. Det är ett digert material om hur staten ska fördela de statliga anslagen till infrastruktur under perioden 2018 – 2029.  Totalt handlar det om 622,5 miljard kronor.

Fram till den 30 november, 2017 kan de som vill lämna synpunkter på förslaget till Näringsdepartementet. I vår, sannolikt i april 2018, kommer regeringen att fastställa den nya nationella planen.


Hur mycket pengar går till Nya Ostkustbanan?

Nya Ostkustbanans etapper får totalt 6 555 miljoner i planen. Tyngsta investeringen är Sundsvall C – Dingersjö om 2,3 miljarder och den näst störst är Gävle- Kringlan som får 1,9 miljarder av projektets beräknade kostnad om 5 miljarder.

 • Huvuddelen av satsningarna – 4 504 miljoner – kommer från planbeslutet 2014, men som nu har blivit fullfinansierad. (de har nu blivit fullfinansierade. )
 • Utöver detta kommer flera satsningar som primärt syftar till att avlasta Ostkustbanan och föra över trafik till Norra Stambanan. Störst av dessa är Gävle – Åänge (385 miljoner av 470 miljoner). Denna satsning på att rusta upp nuvarande enkelspår har inte Trafikverket prioriterat dubbelspårsutbyggnaden.
 • Trafikverkets förslag har en tydlig fokus på att förstärka Norra Stambanan. Den nya satsningen på Gävle – Kringlan bidrar också till att stärka Norra stambanan.
 • I det tidigare planbeslutet från 2014 pekade regeringen specifikt ut att Nya Ostkustbanan var en så kallad utpekad brist som kräver ytterligare utredning. Den exakta formuleringen var: ”Ostkustbanan Gävle – Sundsvall inklusive Ådalsbanan, kapacitetsförstärkning(där arbetspendling är centralt)”. Trafikverket går ifrån denna precisering och talar i sitt förslag istället om ”Nedre Norrland bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med kapacitetsproblem och långa restider”. att vara en utpekad brist är viktigt eftersom det är dessa sträckor/objekt ställs näst på tur inför nästa planbeslut om fyra år.

Vilka satsningar ligger med i Trafikverkets förslag för 2014- 2025?

 • Det är bra att alla investeringar runt Sundsvall ligger kvar och att de nu generellt sett får full finansiering:
   • Dingersjö. 444 av 577 miljoner ligger med.
   • Bergsåker triangelspår.  322 av 401 miljoner ligger med.
   • Sundsvalls Hamn, Tundadalsspåret, Malandstriangeln.  743  av 886 miljoner ligger med. Sam- och medfinansiering finns, uppgår till 57 miljoner.
   • Sundsvalls Resecentrum 71 av 169 miljoner ligger med. Sam- och medfinansiering finns, uppgår till 98 miljoner.
   • Sundsvalls Resecentrum 544 av 559 miljoner ligger med.
   • Sundsvalls C – Dingersjö 2 278 av 2 323 miljoner ligger med. Sam- och medfinansiering finns, uppgår till 7 miljoner.
 • Söderhamn – Kilafors 102 av 879 miljoner ligger med.
 • Kilafors – Holmsveden kapacitetsåtgärder 110  av 402 miljoner ligger med.
 • Gävle Hamn järnvägsanslutning 229 av 316 miljoner ligger med. Här finns även med- och samfinansiering om 61 miljoner.
 • Godsstråket Storvik – Frövik kapacitet 1+2 samt mötesstation Sandviken – Kungsgården 793 av 857 miljoner ligger med.
 • E4 Kongsberget – Gnarp 923 av 965 miljoner ligger med. (En utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan hade med fördel kunnat göras samtidigt som utbyggnaden av E4an, eftersom vägen och järnvägen delvis kommer att ha samma sträckning.)

Vilka nya satsningar ligger med i Trafikverkets förslag för 2018 – 2029?

 • Gävle – Kringlan kommer med, men tyvärr endast en mindre del (1 924  av 5 027 miljoner).
 • Sundsvall – Ånge kapacitetshöjning mm. 189 av 189 miljoner finns med.
 • Västraasby – Långsele ligger med i planen (reinvesteringar)  under åren 2021-2023 till en kostnad av 450 – 550 miljoner.
 • Godsstråket genom Bergsslagen kapacitetshöjningar. 112 av 112 miljoner ligger med.
 • Gävle – Åänge ligger också med i planen (reinvesteringar)  under åren 2021 – 2023 till en kostnad av 385 – 470 miljoner.

Vad tycker Nya Ostkustbanan om Trafikverkets planförslag?

 • Bra att satsningarna runt Sundsvall ligger kvar och att de har fått finansiering.
 • Bra att Gävle – Kringlan påbörjas under planperioden.
 • Bra att Trafikverket satsar på tvärbanor som underlättar för främst skogsindustrin att föra ned råvaror till kusten.
 • Ur ett systemperspektiv är det alldeles för lite satsningar på Nya Ostkustbanan. För att  nå de mål regeringen ställt upp krävs att Gävle – Kringlan läggs in under planperioden och att även Birsta –  Timrå läggs in. Dessa två investeringar är viktiga för att öka kapaciteten och minska restiderna på hela banan. Birsta Timrå är av avgörande betydelse för industrins möjligheter att lägga över gods på järnväg, men också för kompetensförsörjning. Gävle – Kringlan har mycket stor betydelse för att möjliggöra fler bostäder i attraktiva lägen, men också för att knyta samman Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra Stambanan samt Gävle Hamn. Gävle Kringlan innebär också en ny station vid sjukhuset, något som bidrar till mer pendling.

Läs mer om Trafikverkets förslag 

Arkiv