Trafikutskottets ordförande kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan

Trafikutskottets ordförande Jens Holm V kräver tidigareläggningar av satsningar på Nya Ostkustbanan

Jens Holm som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan. Han frågar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth om han är beredd  att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand. Bakgrunden är att det på grund av coronautbrottet är betydligt mindre trafik på järnvägen, något som ger en möjlighet till ökat underhållsarbete och utbyggnad av ny järnvägskapacitet.

Jens Holm, som är riksdagsledamot och ordförande i Trafikutskottet, menar att dubbelspåret mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand i form av Nya Ostkustbanan är ett exempel på en viktig investering där tempot skulle kunna höjas.  Idag finns inte tillräcklig finansiering för Nya Ostkustbanan och det är oklart när hela sträckan kan stå klar.

– Nya Ostkustbanan har påpekat att den nuvarande  utbyggnadstakten är alldeles för låg för att uppfylla viktiga nationella och regionala målsättningar. Nya Ostkustbanan föreslår i stället ett färdigställande av sträckan Gävle–Härnösand senast 2030–2035, vilket verkar vara en fullt realistisk tidsplan. Därför finns inga skäl att dröja med en sådan här viktig investering. Vinsterna för hela Norrlandskustens befolkning liksom för godstransportörerna samt för klimatet skulle vara enorma. Men ett tidigare färdigställande av dubbelspåret fordrar en full finansiering av bygget. I dag finns endast finansiering för 20 procent av bygget, vilket definitivt inte är tillräckligt säger Jens Holm.

– Väl medveten om att ministern är mitt uppe i planering för en ny nationell infrastrukturplan och infrastrukturproposition och att det är svårt att föregå viktiga beslut om enskilda objekt anser jag ändå att det är av högsta vikt att regeringen noggrant analyserar Nya Ostkustbanans remissvar om ett tidigareläggande av utbyggnaden av dubbelspåret Gävle–Härnösand, säger Jens Holm.

– Vi har haft bra dialoger med alla partier och känner en stark politisk uppslutning för dubbelspårsutbygganden. Vi är tacksamma att Jens Holm lyfter upp möjligheterna till tidigareläggningar av investeringar. Det är vår viktigaste fråga just nu. Erfarenheter visar att norra Sverige större känslighet för externa chocker än södra Sverige. Det beror på att norra Sverige har en större del av ekonomin som är beroende av export. Under finanskrisen syntes detta tydligt i en markant minskad regional bruttoproduktion. Norra Sverige är också beroende av basindustrin. Det är inom basindustrin och byggindustrin som vinstfallet efter Covid -19 har varit störst, vilket motiverar tidigareläggningar av viktiga investeringar. Under senaste tiden har vi dessutom sett flera mycket stora varsel i Sundsvall, vilket ytterligare försvårar situatonen säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Vi har inom ramen för vårt samarbete inom Botniska korridoren – som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg och Örebro län – sammanställt en lång rad insatser som kan hjälpa Sverige att kickstarta. Där listas flera investeringar på Nya Ostkustbanan som kan tidigareläggas. En annan viktig åtgärd kan vara att påskynda arbetet med järnvägsplaner och på så sätt bädda för ett snabbare genomförande avslutar Ingela Bendrot.

 

Arkiv