Regeringen går Nya Ostkustbanan till mötes

Regeringen har nu presenterat sin nationella godsstrategi. Syftet med  strategi är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin ger en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. I dokumentet redovisas prioriterade insatser.
 

– Det är positivt att regeringen tar ett samlat grepp om godsfrågorna. Strategin ger en bra bild av de utmaningar som finns och de åtgärder som är planerade. Strategin innehåller egentligen inte så många nyheter, men en för oss viktig nyhet är regeringen nu slår fast att befintliga prognosmodeller och samhällsekonomiska modeller behöver utvecklas utifrån ett godstransportperspektiv! Det är en fråga som Nya Ostkustbanan drivit intensivt under de senaste åren säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

 
– Vi har gjort en fallstudie som tydligt visar de svagheter som nuvarande modeller har. Under arbetets gång har vi fått väldigt mycket positiv respons från experter, forskare, myndigheter, näringslivet, regeringskansliet och från olika politiska partier. Tyvärr har Trafikverkets Expertcenter – som är ansvariga för dessa modeller – slagit ifrån sig och menar att vi inte förstått hur modellerna är uppbyggda. Men jag har i min tidigare roll som statssekreterare verkligen sett hur beräkningsresultaten används och är fast övertygad om att modellerna måste ses över säger Ingela Bendrot.
 
I regeringens godsstrategi som presenterades igår slås fast att modellerna behöver ses över så att de på ett bättre sätt avspeglar konsekvenserna för godstransporterna vid förseningar samt bättre hanterar investeringar som knyter samman transportsystemet med internationella godskorridorer. Det aktuella förslaget återfinns på sidan 52.

Läs regeringens nationella godsstrategi här.

Läs vår fallstudie här.

Arkiv