Politisk samsyn kring värdet av dubbelspår


I vanliga fall finns det stora skillnader mellan de politiska partierna i olika frågor, men det tycks inte gälla i frågan om dubbelspår längst södra Norrlandskusten. Det framgick på Nya Ostkustbanans Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj.

Panelen var enig om att dubbelspåret är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för den här delen av landet, men också för järnvägstrafiken i hela landet. Stora mängder gods transporteras varje dag, varje timme, varje minut genom denna del av Sverige. Tyvärr går allt för lite gods på järnvägen idag. Det beror på att det inte får plats.

Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, betonade hur viktigt det är att nu göra infrastruktursatsningar som kommer hela Sverige till del.

– Satsningar på dubbelspåret är helt nödvändiga, inte minst för att koppla ihop Botniabanan och den nyligen byggstartade Norrbotniabanan med järnvägen söderut. Det viktiga är att få ett välfungerande och sammanhängande järnvägsnät, sa Emil Källström.

Malin Larsson är socialdemokratisk ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och lyfte inte helt oväntat de stora miljö- och klimatfördelarna med ett dubbelspår.

– Idag rullar tusentals lastbilar längs södra norrlandskusten varje dag, många är på väg ned mot kontinenten. Att få upp mer last på järnväg är prioriterat, och då krävs ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand sa Malin Larsson.

– Halverade restider skulle skapa helt nya förutsättningar för boende längs kusten, men också göra så att företagen lättare kan rekrytera nyckelkompetens. Med de restider som ett dubbelspår ger så skulle det gå att dagpendla mellan exempelvis Gävle och Sundsvall, eller Hudiksvall och Örnsköldsvik. Det öppnar självfallet för helt nya möjligheter både för företag och privatpersoner sa riksdagsledamoten Jörgen Berglund från Moderaterna.

Berit Högman, landshövding för Västernorrland, höll med.

– En utbyggnad av dubbelspår är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för den här delen av Sverige. Det är en framtidsfråga som kräver gemensam kraftsamling. Planering och byggande av dubbelspår kräver ett stort mått av samverkan över partigränser, mellan regionerna och med berörda myndigheter avslutade Berit Högman.

Arkiv