Östersund–Stockholm på mindre än fyra timmar

Kortare restider har stor betydelse för regionförstoring och ökad attraktivitet. Att snabbt kunna pendla till jobb, kultur och natur blir allt viktigare. Med Nya Ostkustbanan kommer restiderna att förbättras dramatiskt. För både Östersund och Umeå kommer restiden till och från Stockholm att minska till under fyra timmar!

När dubbelspåret är på plats blir restiden mellan Sundsvall och Stockholm strax över två timmar. Just denna sträcka är en av de sträckor i Sverige som lämpar sig bäst för snabba fjärrtåg och pendling med snabba och effektiva regiontåg. Det beror på att städerna längs kusten ligger som ett pärlband, här är befolkningskoncentrationen hög. Det finns ett stort passagerarunderlag längs kusten, något som tillsammans med ett nytt dubbelspår öppnar för helt nya möjligheter.

  • För det första blir trafiken mer frekvent. På ett dubbelspår kan det gå upp emot sex gånger fler tåg än på ett enkelspår, och olika typer av tåg kan separeras från varandra. Idag får tågen invänta varandra vilket ger sämre kapacitet och längre restider.
  • För det andra blir trafiken mer tillförlitlig. Ett dubbelspår är inte alls lika störningskänslig som ett enkelspår, där en liten störning kan få orimliga konsekvenser. Det märktes inte minst förra veckan då en trasig bro i Timrå stoppade all tågtrafik i flera dagar. Vissa tåg fick ersättas med buss och andra –  så som nattågen – leddes om långa sträckor på Norra stambanan och passagerare som skulle till Örnsköldsvik och Umeå fick gå av i Mellansel respektive Vännäs och sedan åka buss till sin slutdestination.
  • För det tredje kommer kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå, det vill säga när både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan har byggts, att bli en järnväg för 250 km/h. SJ håller redan på att köpa in sådana tåg. De ska trafikera Norrlandskusten, vilket beror på att Botniabanan är dimensionerad för 250 km/h och att det finns flera sträckor på gamla Ostkustbanan som kan graderas upp till 250 km/h. Även de nya etapperna som nu planeras eller byggs är dimensionerade för 250 km/h.
  • För det fjärde kommer det i framtiden att bli direkttrafik mellan Stockholm och Östersund, via Sundsvall. Mycket tyder på att dessa tåg fr o m 2024 kommer att gå vidare hela vägen till Trondheim.

Tredje viktigaste sträckan för SJ

SJ brukar utpeka sträckan Umeå–Stockholm, och då särskilt sträckan Sundsvall–Stockholm till sin tredje viktigaste sträcka, och den sträcka som haft starkast trafiktillväxt åren före pandemin.

Östersunds kommun presenterade tillsammans med Samling Näringsliv i Jämtland för två veckor sedan målsättningen att restiden mellan Östersund och Sundsvall i framtiden kan bli 1,5 timme.

Bodil Hansson

– Att ytterligare korta restiderna och förbättra trafiken mellan Sundsvall och Östersund är en viktig regional utvecklingsfråga. På så sätt skulle vi kunna knyta samman våra arbetsmarknadsregioner på ett mycket bättre sätt, men också få till ett ännu smidigare samarbete mellan Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. Med Nya Ostkustbanan blir restiden från Sundsvall till Stockholm 2 timmar, och med restiden 1,5 timme mellan Östersund och Sundsvall som Östersunds kommun har beskrivit, blir den totala restiden ner mot 3,5 timme mellan Östersund och Stockholm, säger Bodil Hansson kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Bodil pluggade på Mittuniversitetet i Östersund, och vet hur viktigt det är att få ned restiden för att förbättra tillgängligheten.

Glenn Nordlund

– Restiden är en viktig parameter, men den allra viktigaste parametern är frekvensen och tillförlitligheten. Genom att trafikera Östersund via kustjärnvägen – där städerna ligger tätt och har ett rejält passagerarunderlag – öppnas för fler turer och mer tillförlitlig trafik. För en turistdestination som Östersund spelar ju även kopplingen till den internationella storflygplatsen Arlanda stor roll. Med Nya Ostkustbanan skulle det ta ungefär 3 timmar från Östersund till Arlanda, om man utgår ifrån Östersunds kommuns och Samling Näringslivs restidsangivelse för Östersund–Sundsvall, säger Glenn Nordlund som är regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

Jan Lahenkorva

– Järnvägens styrka är att kunna transportera stora mängder gods och passagerare, vilket kräver att det finns ett stort underlag i form av passagerare och gods. När det kommer till godset krävs också starka noder där järnvägen kopplas samman med såväl vägtrafiken som hamnarna. Både i Sundsvall och Gävle sker mångmiljardinvesteringar för att bygga starka och effektiva noder. I Sundsvall ser vi redan effekten avgjorda investeringar. Tåg som kommer på Mittbanan från Jämtland slipper nu åka in i centrala Sundsvall och lokvända, vilket sparar massor av tid och effektiviserar tågtransporterna väldigt mycket. I Gävle knyts Ostkustbanan samman med Bergslagsbanan och Norra Stambanan och kopplingen till hamnen stärks, berättar Jan Lahenkorva som är regionråd med ansvar för trafikfrågor i Region Gävleborg.

Stor samsyn i norr

I samarbetet Botniska korridoren där landets sju nordligaste regioner ingår finns en stor samsyn om behovet av att bygga ut den Botniska korridoren som består av Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan samt godsstråket genom Bergslagen och anslutande stråk. Det finns bara en enda fråga där de sju regionernas syn skiljer sig åt och det handlar om trafikeringen till Östersund. Alla är överens om att restidsmålet mellan Östersund och Stockholm ska ligga på högst fyra timmar, men Region Jämtland/Härjedalen kräver att trafiken ska gå via Norra stambanan.  För att reda ut hur de olika trafikeringsalternativen ser ut har Nya Ostkustbanan låtit Sweco utreda förutsättningarna för vilket alternativ som är mest rimligt utifrån en rad olika parametrar.

Henrik Andersson , Sweco.
Henrik Andersson, Sweco.
Foto: Maria G Nilsson

–Vi drar slutsatsen att en trafikering Östersund–Stockholm via Sundsvall är en lösning med betydligt större potential än via Bollnäs på Norra stambanan. Via Sundsvall bygger på realistiska och förankrade åtgärder, vilka grundas i ett omfattande personresande och en stor potential för mer godstågtrafik. Trafiken får nästan tre gånger fler avgångar med direkttåg Östersund–Stockholm, med samma fordonsbehov som via Bollnäs. Därmed blir resandet också betydligt större. Denna mer attraktiva trafikering är realistisk inom tio år, säger Henrik Andersson, strategikonsult på Sweco och ansvarig för rapporten.

En trafikering via Sundsvall innebär att även sträckan Sundsvall–Östersund kan ingå i ett framtida nationellt järnvägsnät för 250 km/h.

–Den enda realistiska möjligheten att få en trafikering till Östersund med fordon som klarar 250 km/h är att trafiken längs Ostkustbanan förlängs via Sundsvall till Östersund. Det krävs ett stort passagerarunderlag för att dra nytta av snabbare fordon och för att motivera satsningarna på infrastruktur. Den ekvationen blir aldrig möjlig via Norra stambanan, säger Henrik Andersson.

 

Arkiv