Nya Ostkustbanans verksamhet 2020 i sammandrag

21 maj har Nya Ostkustbanan kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år!

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot är redo för dubbelspårets dag via Zoom

– Trots Covid har det varit ett bra verksamhetsår. Vi har följt vår verksamhetsplan och nått våra uppsatta mål. Vi har fortsatt vårt arbete med att berätta om Nya Ostkustbanan för relevanta beslutsfattare. Vi har träffat infrastrukturminister Tomas Eneroth och samtliga riksdagspartiers trafikpolitiska talespersoner. Förra våren en studieresa där MP:s trafikpolitiska talesperson Emma Berginger fick åka i förarhytten mellan Gävle och Härnösand. När covid omöjliggjorde den studieresa som Anders Åkesson – som är centerpartiets trafikpolitiske talesperson och vice ordförande i Trafikutskottet – hade bokat in, anordnade vi en digital studieresa istället, säger Ingela Bendrot som är vd i Nya Ostkustbanan sedan fem år tillbaka.

– Min största höjdpunkt under året var den resa som jag gjorde i månadsskiftet augusti – september. Syftet var att i första hand besöka bolagets delägare, men också att träffa företag och andra intressenter. Det blev en minst sagt intensiv vecka med många intressanta möten, varav de flesta hölls utomhus på grund av Coronapandemin, säger Ingela Bendrot.

vd-turnén 30 augusti – 4 september

30 – 31 augusti Gävle–Söderhamn–Nordanstig–Timrå – Härnösand

1-2 september Härnösand–Ånge–Sollefteå–Umeå

3-4 september Umeå–Örnsköldsvik–Kramfors–Sundsvall

Utdrag ur bolagets årsredovisning för 2020

Allmänt om verksamheten

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen i ägarstrukturen ovan. Bakgrunden till att bolaget bildades var att en ny järnväg är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand. Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga utbyggnaden:

  • Informationsarbete
  • Samverkansarbete
  • Analysarbete
  • Påverkansarbete

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna.

Styrning och ledning

Bolagsstämma och ägarforum hölls via digital plattform den 15 maj 2020. På ägarforum gav bolaget information om verksamheten. På bolagsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2020 – 2023, samt budget för 2021 – 2023 samt en revidering av 2020 års budget.

Under 2020 har verkställande utskottet haft två möten via digital plattform och styrelsen har, utöver konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft tre sammanträden. Alla styrelsemöten utom det den 28 februari i Hudiksvall har hållits via digital plattform.

Utöver dessa möten har en extra bolagsstämma hållits per capsulam, då via bolagets styrelseportal TeamEngine.

Aktiva ägare

Ägarna, i synnerhet huvudägarna Region Västernorrland, Region Gävleborg och Sundsvalls kommun, avsätter personella resurser in i bolagets arbete. Det gäller inte minst det omfattande samverkansarbetet med Trafikverket som huvudägarna har tagit huvudansvar för.

Bolaget arbetar med aktiviteter som visar vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges tillväxt. Det innebär att bolaget genomför aktiviteter både på lokal, regional och nationell nivå. Bolaget har även en bevakning av relevanta EU-frågor. I vår kommunikation utgår vi ofta från Umeå, eftersom vi ser att just Umeå gynnas tydligt av dubbelpårsutbyggnaden i form av väsentligt kortare restider och möjlighet till att flytta gods från väg till järnväg.

Effektiva och smidiga arbetsformer

Emma Berginger på studieresa i Sundsvall våren 2020

Vi ser att samverkan mellan bolagets ägare och andra intressenter ger resultat. Bolagets arbete har lett till att kunskapen och engagemanget för dubbelspåret ökar, liksom att viktiga kontaktytor mellan bolagets ägare, Trafikverket och näringslivet har stärkts högst avsevärt. Vi arbetar med projekt där vi knyter samman olika kompetenser och samlar olika intressenter, experter och politiker. Vår samverkansmodell skapar många mervärden för de som medverkar.

Bolagets vd arbetar nära bolagets ägare och har huvudansvaret för bolagets påverkansarbete. Arbetet planeras via bolagets Team som består av vd Ingela Bendrot, infrastrukturstrategerna Christoffer von Bothmer från Region Gävleborg och Henric Fuchs från Region Västernorrland, omvärldsanalytikern Johan Öhrnell från Sundsvalls Kommun, samt enhetschef Roger Wetterstrand från Region Västernorrland.

Teamet träffas via Zoom varje vecka, bortsett från under sommarsemestern och juluppehållet. Syftet är att samordna bolagets arbete, men också att effektivisera alla ingående parters arbete genom samarbete, arbetsdelning och omvärldsbevakning.

Bolaget bevakar också relevanta EU-frågor och har då bra stöd av Lotta Rönström vid North Sweden och Ebbba Björkander vid Central Swedens kontor i Bryssel.

Bolaget har och något som kallas ”Stora referensgruppen” där tjänstepersoner – en eller flera – från ägarna träffas regelbundet för att stämma av gemensamma frågor som rör dubbelspårsutbyggnaden. I denna grupp ingår även Handelskammaren Mittsverige och Mellansvenska Handelskammaren. Trafikverket medverkar också i detta arbete och använder gruppen vid behov som sin referensgrupp. Sedan hösten 2020 ingår även Umeå kommun samt Byggföretagen i Gävleborg och Byggföretagen i Västernorrland i denna gruppering. Stora referensgruppen har haft nio möten under 2020.

Under året har bolaget lagt fokus på:

  • Utbyggnadsstrategin,
  • Sammanhängande järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige,
  • Kommande infrastrukturproposition,
  • Stärkt samverkan med näringslivet och andra viktiga aktörer,

Utbyggnadsstrategin

En viktig milsten i bolagets arbete är den utbyggnadsstrategi som Trafikverket arbetat fram i nära samverkan med bolaget och dess ägare. I juni 2020 presenterade Trafikverket sitt förslag till utbyggnadsstrategi för hela sträckan. Förslaget har remitterats och det finns ett starkt stöd för utbyggnadsplanerna hos de nära 30 remissinstanserna. Trafikverket tog hänsyn till remissinstansernas krav på att det skulle vara fem etapper istället för sex. Det är värt att nämna att Trafikverket tidigare hade delat upp sträckan i 17 delsträckor, men att det i den fastställda utbyggnadsstrategin  nu är fem funktionella etapper är ett stort steg i rätt riktning.

Sammanhängande järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

Nya Ostkustbanan menar att Sverige i väntan på de nya höghastighetsbanorna nu ska kraftsamla och snabbt bygga upp ett nationellt järnvägsnät för 250 km/h. Det skulle omfatta Stockholm–Luleå, Stockholm–Oslo, Oslo–Göteborg och Göteborg–Malmö. Järnvägsnätet för 250 km/h kan stå klart redan 2035 och kosta runt 150 mdr. Bolaget har drivit denna fråga både i media och i möten med beslutsfattare.

Arbete inför kommande infrastrukturproposition,

Under hösten lämnade Trafikverket underlag till regeringens infrastrukturproposition, som bestämmer inriktningen på infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 till 16 åren. Inriktningen från Trafikverket är att satsa huvuddelen av tillgängliga medel på att lappa och laga dagens infrastruktur, och skjuta nödvändiga investeringar på framtiden. Nya Ostkustbanan protesterade mot detta synsätt i sitt remissvar som skickades in i mitten av december. I april väntas regeringens proposition.

Stärkt samverkan med näringslivet och andra viktiga aktörer

Bolagets samverkan med näringslivet har utvecklats under 2020. Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete för att visa hur betydelsefullt ett dubbelspår är för godstrafiken i Sverige. Idag går i stort sett inga godståg längs sträckan, men ett dubbelspår skulle skapa den kapacitet som krävs för att släppa på godståg. En trafikering längs med kusten har stora fördelar, dels eftersom det kortar transportsträckor och transporttider, men också för att det är längs kusten de stora industrierna i huvudsak ligger. Ett dubbelspår byggs för snabbare, tyngre och längre tåg, något som givetvis gynnar godstrafiken.

Under hösten genomfördes en studie om förändrade handelsmönster och hur Nya Ostkustbanan kan bli nyckeln till överflyttning av gods och ökad konkurrenskraft för svensk exportindustri

Studien består av en omvärldsanalys, scenariobeskrivningar och en beskrivning av hur byggandet av Nya Ostkustbanan kan bidra till överflyttning av gods och ökad konkurrenskraft. Studien visar att svensk handel växer kraftigt i östra Europa och att Östersjöhamnarna blir allt viktigare, inte minst i norra Sverige. Studien visar att överflyttning av gods till sjöfart och järnväg redan kan vara lönsamt idag men att det blir mer ekonomiskt gynnsamt att göra så över tid, särskilt när Nya Ostkustbanan är fullt utbyggd. Studien kommer att förankras och marknadsföras under 2021.

Goda relationer med relevanta beslutsfattare

Möte med infrastrukturministern Transportforum 2020

Under året har vi träffat infrastrukturminister Tomas Eneroth och haft enskilda möten med representanter för samtliga riksdagspartier, och lagt särskild vikt vid att träffa partiernas trafikpolitiska talespersoner. På grund av pandemin har huvuddelen av våra möten genomförts via digital plattform.

I vår ursprungliga planering låg att ordna studiebesök för ledande beslutsfattare och i januari arrangerade bolaget flera möten och en resa för Emma Berginger, som representerar MP i och Lova André Nilsson chef för MP-riksdagskansli tillsammans med bland andra Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Sundsvallsregionen. Syftet med resan var att visa bristerna i järnvägen på befintligt enkelspår mellan Gävle och Härnösand (Västeraspby) samt att påvisa och beskriva behoven och nyttorna med en ny järnväg nationellt men även regionalt och lokalt. Vi hade även bokat upp Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson som representerar C för en liknande resa, men den fick ersättas med ett längre möte via Zoom. Bolaget har ett mycket gott samarbete med Trafikverket Region Mitt.

Bolaget har fortsatt arbetet för att etablera ett järnvägsnät med 250 km/h som standard.

Vi har också ökat våra insatser för att öka kunskapen om fördelarna med Nya Ostkustbanan i såväl Västerbotten och Jämtland.

Flera stora artiklar, bland annat i Dagens Industri, lyfte upp behovet av ny järnväg i norra Sverige.

Media

Det har varit ett bra mediaår för Nya Ostkustbanan. Vi fick bl a stor uppmärksamhet i Dagens Industri; såväl förstasidan som ett helt uppslag inne i tidningen handlade om behovet av en ny kustjärnväg i Norra Sverige. Vi har också haft ett flertal TV-inslag som har fokuserat på behovet av ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige.

Vi har ett bra genomslag i sociala medier, i synnerhet Facebook.

Medfinansiering av Nya Ostkustbanan från EU

Tack vare att Nya Ostkustbanan ingår i EU:s stomnät TEN-T kan Trafikverket söka medfinansiering från EU.

EU kommer, enligt beslut från sommaren 2020, att medfinansiera arbetet med järnvägsutredning för sträckan Gävle–Kringlan. EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat  3 550 000 euro för att upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Under 2021 kommer ytterligare möjligheter till medfinansiering.

BK-samarbetet

Under året har bolagets samverkan med samarbetet Botniska korridoren stärkts. Nya Ostkustbanan är tillsammans med Norrbotniabanan del av samarbetet som består av de sju nordligaste regionerna i Sverige. Botniska korridoren har under året presenterat flera utredningar och rapporter. Bland annat ett förslag till regeringen på vilka investeringar som skulle kunna tidigareläggas för att kunna ”kickstarta” Sverige efter pandemin, samt lämnat yttrande över bl a inriktningsplaneringen. Samarbetet har även tagit fram gemensamma ståndpunkter inför viktiga EU-förhandlingar.

Ekonomisk översikt

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till + 400 tkr. Det betyder att vi har genererat ett väsentligt större överskott än förväntat. Anledningen är att vissa verksamhetskostnader, främst event, möten och resor, har minskat på grund av pandemin. Utredningskostnaden har ökat, eftersom styrelsen beslutade att genomföra godsstudien.

En viktig reflektion är att bolaget har en förmåga att snabbt anpassa sig till ändrade omvärldsförhållanden, vilket är en styrka. Samtidigt är marginalerna små, och därför ger årets överskott en robust grund inför kommande år. I övrigt utvecklas bolaget som planerat och följer fastställd budget. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget.

Bolagets styrelse består sedan årsstämman 2019 av följande personer:

Glenn Nordlund, ordförande (även verkställande utskottet (VU))

Eva Lindberg, vice ordförande (VU)

Bodil Hansson, ledamot (VU)

Jörgen Edsvik, ledamot (VU)

John-Erik Jansson, ledamot

Mikael Löthstam, ledamot (VU)

Stig Eng, ledamot

Andreas Sjölander, ledamot

Per Nylén, ledamot

Malin Svanholm, ledamot

 

Under året har även följande representanter från våra nya kommuner nominerats till styrelsen:

Johan Andersson KSO, Sollefteå kommun

Stefan Dahlin KSO Timrå kommun

Erik Lövgren KSO Ånge kommun

 

Länsstyrelserna är sedan 2017 adjungerade i styrelsen.

Nuvarande representanter är:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg

 

 

Arkiv