Nya Ostkustbanan vidgar och stärker arbetsmarknaden

Gävles arbetsmarknadsregion har inte vuxit i nord-sydlig riktning på hela 30 år, men med utbyggt dubbelspår på Ostkustbanan skulle arbetsmarknaden växa snabbt och kraftfullt. Det är slutsatsen i en ny rapport från Sweco. 

 

Henrik Andersson , Sweco.
Henrik Andersson, Sweco.
Foto: Maria G Nilsson

Rapporten presenterades under tisdagen av seniorkonsult Henrik Andersson från Sweco i samband med ett dialogmöte som anordnats av Söderhamnsporten. Rapporten visar tydligt hur viktigt det är med goda pendlingsmöjligheter. Det handlar om att skapa goda förutsättningar både för in- och utpendling. Alla orter – oberoende av storlek – gynnas.

I mitten av 1980-talet omfattade Gävle lokala arbetsmarknad (”LA-region”) Gävle, Älvkarleby, Sandviken och Ockelbo. I början av 2000-talet tillkom Hofors. Efter det har Gävles arbetsmarknadsregion varit oförändrad i sin utbredning. Sedan 2002 har den genomsnittliga tillgängligheten i Sverige som helhet ökat med 20 procent (från 86 till 69 LA-regioner). Som en följd av att Gävles arbetsmarknad inte har vuxit har regionen tappat i relativ konkurrenskraft mot andra delar av landet.

Gävles arbetsmarknadsregion har inte vuxit i nord-sydlig riktning på hela 30 år. Som en följd utgör Söderhamn en egen arbetsmarknadsregion medan Hudiksvall och Nordanstig bildar en gemensam arbetsmarknad. Utbytet i stråket hämmas av långa restider.

– Nya Ostkustbanan reducerar restiderna i stråket Tierp–Gävle–Hudiksvall–Sundsvall kraftigt. Som en följd ökar tillgängligheten dramatiskt för flertalet kommuner. Den relativa ökningen blir störst för Hudiksvall och Tierp med cirka 400 procent. Älvkarleby ökar sin tillgänglighet med 200 procent. För Nordanstig handlar det om en fördubbling av tillgängligheten och Söderhamn når 75 procent fler arbetstillfällen inom 45 minuter restid med tåg. Ökningen blir minst för Gävle, som redan når en förhållandevis stor arbetsmarknad inom 45 minuters restid, förklarar Henrik Andersson.

Den utvecklade järnvägen innebär inte bara att regionerna i stråket förstoras, en lika viktig effekt är att de förtätas, det vill säga att restiderna blir kortare också mellan orter som redan i dag finns inom 45 minuters restid. Exempelvis förkortas restiden mellan Söderhamn och Gävle från dagens 45 minuter till drygt 20 minuter. Genom förtätningen inkluderas fler yrkesgrupper i den större arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadsregioner med 100 000 pendlingsbara jobb fungerar som självförstärkande tillväxtmotorer. I dag når Gävle och Tierp över 100 000 arbetstillfällen inom 45 minuter med tåg. Med Nya Ostkustbanan kommer samtliga kommuner i stråket Tierp–Gävle–Sundsvall–Kramfors inom en arbetsmarknad med en bra bit över 100 000 arbetstillfällen, säger Henrik Andersson.

Ökad branchbredd – framgångsfaktor

Branschbredden ökar, vilket innebär en minskad sårbarhet och ökad innovationsförmåga. Återigen blir effekten störst för de mindre kommunerna. I dag finns 69 procent av rikets samtliga cirka 830 branscher inom 45 minuter restid från Gävle. Med Nya Ostkustbanan ökar andelen till 71 procent. Hudiksvall och Nordanstig går från 42 procent respektive 56 procent i dag till 66 procent. Hudiksvall tillförs därmed nästan 200 branscher inom 45 min restid. Söderhamn ökar från 59 procent till 66 procent och Älvkarleby från 53 procent till 68 procent. Sammantaget minskar sårbarheten och förutsättningarna för innovation ökar.

Forskningen har visat ett samband mellan regionstorlek och sysselsättning som innebär att en fördubbling av regionen samvarierar med 3,7 procent fler i arbete. En försiktig tillämpning för Hudiksvalls, Söderhamns och Gävle arbetsmarknadsregioner skulle innebära ungefär 2 400 fler sysselsatta.

– När regionerna längs kusten samt norr och söder om Gävleborgs län växer förbättras förutsättningarna för fortsatt och ökad tillväxt. Det finns ett starkt samband mellan regionstorlek och förväntad befolkningsökning. Ingen region med fler än 40 000 invånare år 2008 hade en negativ utveckling kommande tio åren.  Även förutsättningarna att utveckla kompetensen förbättras när LA-regionerna integreras. Exempelvis ökar antalet tillgängliga yrkeshögskoleutbildningar som boende i Gävle och Söderhamn når inom 45 minuter restid med tåg från 45 respektive 34 till 56, avslutar Henrik Andersson.

John-Erik Jansson kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn

– Om ett år kommer regeringen att fatta beslut om nästa nationella infrastrukturplan. Inför det beslutet är det viktigt att visa  hur otroligt stor skillnad Nya Ostkustbanan gör för att stärka och vidga arbetsmarknaden. Detta får en otroligt kraftfull effekt,  företagens kompetensförsörjning kommer att förbättras radikalt. Men rapporten visar också att helt nya jobb kommer att komma tack vare förbättrade pendlingsmöjligeter. För Söderhamn och andra kommuner och regioner längs stråket är därför utbyggt dubbelspår den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan, säger John-Erik Jansson som är kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Rapportens slutsatser – Nya Ostkustbanan stärker Gävleborgs arbetsmarknad

  • Tillgängligheten för kommunerna i stråket Tierp–Gävle–Hudiksvall–Sundsvall ökar dramatiskt. Antalet människor och arbetsplatser som nås inom 45 minuters restid ökar från 10 procent för Gävle kommun upp till nära 400 procent för Hudiksvalls kommun.
  • Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Älvkarleby inkluderas i gemensamma arbetsmarknadsregioner med Sundsvall och/eller Gävle. Regionerna får över 150 000 arbetstillfällen och därmed mycket goda utvecklingsförutsättningar.
  • Branschbredden ökar, vilket minskar sårbarheten och ökar innovationsförmågan. Effekten blir störst för de mindre kommunerna. I dag finns 42 procent av rikets samtliga cirka 830 branscher inom 45 minuter restid med tåg från Hudiksvall. Med Nya Ostkustbanan ökar andelen till 66 procent. Hudiksvall tillförs därmed nästan 200 branscher inom 45 minuter restid. Nordanstig går från 56 procent branschbredd till 66 procent. Söderhamn ökar från 59 procent till 66 procent.
  • Sammantaget förbättras arbetsmarknaden och produktiviteten ökar. En försiktig bedömning indikerar ungefär 2 400 fler jobb som en följd av den högre dynamiken i stråket.1
  • Utbildningsmöjligheterna stärks. Exempelvis stiger antalet utbildningar inom yrkeshögskolan som nås inom 45 minuter från Gävle från 45 till 56. För Söderhamn ökar tillgängligheten från 34 till 56 utbildningar.

Ta del av Swecos rapport här. 

Ta del av Swecos presentation här. 

Ta del av Nya Ostkustbanans presentation här. 

Arkiv