Ny rapport: Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

I en ny godsstudie visas att Nya Ostkustbanan är nyckeln till både klimatmålet och till billigare och bättre godstransporter för norra Sverige. Rutterna Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal och Kramfors–Poznan är detaljstuderade. Nya Ostkustbanan, i kombination med sjöfart, är den bästa transportlösningen för företagen. Hamnar som Gävle och Norvik får också en central roll i framtidens godsflöden.

Det svenska transportsystemet står inför stora förändringar. Klimatomställningen ska genomföras samtidigt som behovet av effektiva transporter ökar. Tyngdpunkten i den svenska utrikeshandeln förskjuts också österut, vilket kräver bättre förbindelser med nordöstra EU. Godstransporterna behöver i framtiden använda energieffektiva lösningar, såsom sjöfart och järnväg.

Studien beställdes hösten 2020 av Nya Ostkustbanan AB:s styrelse och syftade till att

  • analysera förändringar i handelsmönster
  • analysera tekniska och ekonomiska förändringar av förutsättningarna för godstransporterna
  • dra slutsatser om infrastrukturens påverkan på val av transportvägar för godstransporter till och från norra Sverige.

Arbetet har utförts av Lars Nilsson, Trogon Consulting, Bo Hallams, Steerlink Partners samt Patrik Sterky, Göran Sewring, Fredrik Thurfjell och Lottie Carlsson, Kreera Samhällsbyggnad. Under arbetets gång har dialog förts med experter och chefer inom berörda myndigheter, företag och branschorganisationer.  Henric Fuchs som är infrastrukturstrateg på Region Västernorrland har projetlett arbetet på uppdrag av Nya Ostkustbanan.

Några av slutsatserna:

  • Handeln mot Östeuropa ökar kraftigt och närmar sig Tyskland i volym.
  • Östersjöhamnarna kommer att få en ökad betydelse för transporter öster och söderut men det krävs volymer för att etablera (ny) trafik.
  • Med Nya Ostkustbanan och Östersjöhamnarna kan den svenska konkurrenskraften och målet om fossilfrihet förenas och ömsesidigt stärkas.
  • Godsstråken ändras – dagens tudelade gaffel blir en treudd och utbyggnaden av Nya Ostkustbanan avgör om kusttrafiken sker med lastbil eller tåg.
  • Ökad sjöfart från Östersjöhamnarna minskar kravet på ny infrastruktur i södra Sverige.
  • När Nya Ostkustbanan är utbyggd sänks transportkostnaderna för basindustrin kraftigt.

Läs hela rapporten här.

 

Arkiv