Motsägelsefullt förslag från Trafikverket – många frågetecken och stor besvikelse

”Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur är en kalldusch”, säger Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot. ”Höghastighetsbanorna har blivit precis den gökunge som vi varnade för.”

Flera viktiga infrastrukturinvesteringar runt om i Sverige ska enligt Trafikverkets förslag nu senareläggs med flera år. I Trafikverkets förslag minskar till och med anslagen till angelägna satsningar och färdigställandet skjuts långt framåt i tiden. Ett sådant exempel är den fyra mil långa dubbelspårsutbyggnaden från Gävle och fyra mil norrut. Där blir det i stort sett tvärstopp i det pågående arbetet, trots att planeringen har pågått utan problem under flera år.

Planen väcker många frågetecken. Glenn Nordlund, som är ordförande för Nya Ostkustbanan samt regionråd i Region Västernorrland, säger att förslaget från Trafikverket är motsägelsefullt.

Glenn Nordlund

– Det finns massor av texter i Trafikverkets förslag som belyser de stora behoven av väl fungerande infrastruktur, inte minst kopplat till den pågående nyindustrialiseringen. Men förslagen går i motsatt riktning. Istället för att kraftsamla kring projekt med hög planmognad och stor betydelse för nyindustrialiseringen – som Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan – läggs nu hela 104 miljarder på de tre etapperna av de nya stambanorna för höghastighetståg i södra Sverige, samtidigt som flera andra projekt i den nuvarande planen inte fullföljs. Det trots att regeringen tydligt sagt att det som har påbörjats ska fullföljas. Det är verkligen motsägelsefullt, säger Glenn Nordlund.

– Det är ingen hemlighet att vi trodde att Trafikverket skulle bromsa byggandet av höghastighetsbanorna, eftersom de brottas med så stora problem i form av förseningar och fördyringar. Nu gör Trafikverket en minimal justering och drar ned kostnaden från 107 till 104 miljarder, trots att många initierade bedömare säger att 60 miljarder hade varit en mer rimlig nivå för kommande tolvårsperiod. Då hade ju hela 47 miljarder frilagts för andra angelägna satsningar, säger en mycket besviken, Ingela Bendrot.

Hoppet står till regeringen

Men än är det inte för sent. Trafikverkets förslag är just ett förslag. Regeringen kan i sitt slutgiltiga planbeslut göra stora förändringar, förändringar som föranleds av förändringar i planeringsförutsättningarna för de nya stambanorna för höghastighetståg och den snabba nyindustrialiseringen i norra Sverige.

Enligt Nordlund krävs nu ett rejält omtag.

– Nya Ostkustbanan är en av de mest planmogna sträckorna i hela Sverige, en komplett utbyggnadsstrategi ligger på bordet. Behoven av en utbyggd kustjärnväg är mer än väl dokumenterade och just Nya Ostkustbanan uppvisar många nyttor både för gods och passagerare, säger Glenn Nordlund.

Vad är det då som måste till i ett kommande regeringsbeslut?

– För det första; fullfölj Gävle–Kringlan utifrån nu gällande plan. För det andra; lägg in två nya etapper utifrån den utbyggnadsstrategi som ligger på bordet och för det tredje; regeringen måste ta ställning för att hela sträckan ska byggas klart, då ökar våra möjligheter till medfinansiering från EU. Allt detta är möjligt om  de nya stambanorna skjuts framåt i tiden, säger Glenn Nordlund.

Finns det inte någon ljuspunkt i förslaget?

– Det är utmärkt att Trafikverket nu går vidare med förslaget att rusta upp sträckor på gamla Ostkustbanan till 250 km/h. Även om insatserna görs på avgränsade delar av banan så är det ett viktigt symboliskt steg på vägen mot ett nät för 250 km/h för hela landet. Jag tycker också att förslaget om att lånefinansiera vissa investeringar på Malmbanan är bra, det gör att arbetet kan påskyndas och att inte planen dräneras på pengar, säger Nordlund.

Vad är nästa steg?

Vi kommer nu att skriva ett remissvar och sedan, tillsammans med övriga sex regioner i samarbetet Botniska Korridoren, driva på för ett omtag. Sverige behöver en nationell plan som speglar den situation som vi befinner oss i just nu, där industrin investerar stort i grön teknologi och där hållbarhet är ett av de viktigaste ledorden. Utvecklingen går snabbt nu, och den går i vår väg. Jag hoppas och tror att regeringen tar intryck av våra argument, avslutar Glenn Nordlund.

Läs Trafikverkets förslag här.

Arkiv