Knyt samman Sverige!

Sedan 2014 har tre regeringar i följd prioriterat Nya Ostkustbanan. Åren 2014, 2018 och 2022 har de olika regeringarna tillfört mer pengar än vad Trafikverket har föreslagit. Nya Ostkustbanan är det enda objektet som har uppgraderats i tre planförslag. Det är en styrka för Nya Ostkustbanan.

Inför planbeslutet 2014 fanns inte en enda krona till Ostkustbanan i det förslag som Trafikverket hade lämnat till regeringen. Men regeringen valda ändå att prioritera Ostkustbanan. Det var Annie Lööf som presenterade regeringens beslut om Nya Ostkustbanan.

Annie Lööf besöker Gävle idag. Fotot är taget vid ett annat tillfälle.

Idag besöker Annie Lööf  Gävle och då vill vi från Nya Ostkustbanan visa vad som har hänt sedan hon i april 2014 presenterade regeringens beslut. Nu kan man nämligen tydligt se alla positiva effekter av beslutet 2014, bland annat:

 • Sundsvalls Resecentrum klart 2021
 • Ombyggnad av gamla E4 genom centrala Sundsvall till modern stadsgata klart 2021
 • Bergsåkerstriangeln (triangel = rondell för tåg) klart 2021
 • Njurundabommen, mötesspår och tågstation/resecentrum klart 2021
 • Partiellt dubbelspår på Ådalsbanan vid Birsta klart 2022
 • Förbindelsespår Maland klart 2023
 • Elektrifiering och upprustning av Tunadalspåret klart 2023
 • Sundsvall Logistikpark inklusive ny containerhamn klart 2023/2024
 • Bangårdsombyggnad Sundsvalls Resecentrum klart 2027
 • Dubbelspår Sundsvalls Resecentrum–Dingersjö klart 2028

Arbetet har hållit budget och följt tidtabellen, något som är i det närmaste unikt när det kommer till stora järnvägsprojekt i Sverige. Nya Ostkustbanan är inget hastverk utan har hög planmognad. Banan är omsorgsfullt utredd och uppslutningen är stor runt Nya Ostkustbanan.

År 2018 fattade regeringen beslut om en motsvarande satsning i Gävle. Regeringen adderade då ytterligare 3,6 miljarder till dubbelspårsutbyggnaden, vilket var 1,7 miljarder mer än vad Trafikverket hade föreslagit. I och med planbeslutet 2018 har således mer än 8 miljarder anslagits.

Etappen som kom in i planen 2018 heter Gävle–Kringlan och innebär:

 • Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan knyts samman
 • Ny station vid sjukhuset och fyra mil dubbelspår
 • Kopplar ihop järnvägarna med hamnen
 • Avtal mellan staten och Gävle kommun om 6 000 nya bostäder

– Trafikverket hade i sitt förslag till ny nationell plan strukit Gävle – Kringlan, men regeringen behöll satsningen. Det var givetvis bra, men innebär i realiteten att inga nya pengar tillkommit mellan 2018 och 2022 års beslut. Den snabba industriella utvecklingen i norra Sverige kräver en snabbare utbyggnadstakt, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Nya Ostkustbanan är den mest välutredda större järnvägsinvestering i Sverige, vilket gör att det går att öka utbyggnadstakten. Därtill kommer att det – till skillnad från höghastighetsbanorna i södra Sverige – finns en stark regional uppslutning och i stort sett inga organiserade motståndargrupper. Hela sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors) är nu så pass utredd och planmogen att den går att inkludera i nästa nationella plan.

– Bygget av Nya Ostkustbanan är i full gång, men till skillnad från bygget av helt nya järnvägar är det något som inte alls uppmärksammas på samma sätt. Trots att flera miljarder har investeras och vem som helst på plats i Sundsvall kan se den nya järnvägen har inga symboliska första spadtag tagits och inga invigningar hållits. Det beror nog på att många fortsätter att se Nya Ostkustbanan som ”lappa och laga”. Men när Nya Ostkustbanan står klar kommer vi att ha en toppmodern järnväg för 250 km/h längst hela Norrlandskusten, som tillsammans med Botniabanan och Norrbotniabanan ritar om Sverige.

Bakgrund

Den 27 mil långa järnvägen mellan Gävle och Härnösand, är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Dagens undermåliga järnväg bromsar utvecklingen. Ett nytt dubbelspår skulle skapa helt nya möjligheter. Norra Sverige skulle knytas ihop och Sveriges konkurrenskraft skulle stärkas. Det är mot denna bakgrund ett dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan bland regioner och kommuner längs med södra norrlandskusten.

En utbyggnad av Nya Ostkustbanan, tillsammans med utbyggnaden av Norrbotniabanan, skapar en högklassig kustjärnväg på hela stråket mellan Stockholm och Luleå. Det innebär att långa, tunga och snabba tåg kan trafikera sträckan. Det innebär också en kraftig ökning av kapaciteten på det så viktiga, nord-sydliga stråket. Att bygga ut till dubbelspår innebär i praktiken att man bygger en ny järnväg för snabbare, tyngre och längre tåg. Kapaciteten ökar dramatiskt – vilket stärker Sveriges konkurrenskraft.

När Nya Ostkustbanan står klar kommer:

 • Restiderna att halveras och pendlingsmöjligheterna längs hela kusten från Gävle och norrut kraftigt att förbättras.
 • Kostnaderna för godstransporterna att minska kraftigt och det svenska näringslivets konkurrenskraft stärkas i hela landet, dels för företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg där städer och industrier ligger som ett pärlband längs kusten. Även tillverkningsindustrin i exempelvis Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen och södra Sverige kommer att gynnas.
 • Överflyttning från väg till järnväg och sjöfart att underlättas. Därmed skapas förutsättningar för effektivare och mer klimatsmarta transportlösningar, dessutom till en lägre kostnad.
 • Städer som exempelvis Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Umeå att få ett funktionellt alternativ till flyget. Det skapar en robusthet inför framtiden.
 • Fler människor att resa fossilfritt. Fler än 1 miljon resenärer kommer varje år att ta tåg i stället för flyg.

Nya Ostkustbanan knyter samman Sverige. Nya Ostkustbanan är – om den byggs i sin helhet – samhällsekonomiskt lönsam. I normalfallet är det inte vanligt att stora järnvägsprojekt är lönsamma, men Nya Ostkustbanan är lönsam! Nya Ostkustbanan är också nödvändig för att Norrbotniabanan ska bli lönsam. Det räcker med att titta på en karta för att förstå detta. Utan Nya Ostkustbanan blir Nya Ostkustbanan en isolerad ö. Järnväg måste hänga ihop!

Arkiv