Hur kan de samhälls­ekonomiska analyserna utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan?

Snart fattar regeringen beslut om den nya nationella infrastrukturplanen. Då spelar de samhällsekonomiska kalkylerna stor roll, trots att de har uppenbara brister. Det blir extra tydligt när man tittar på konkreta effektbedömningar. SCA investerar just nu åtta miljarder i en Östrands massafabrik. Den nya fabriken – som är resultatet av en av de absolut största och viktigaste investeringarna i Sverige – står klar i sommar. Samtidigt har Trafikverket låtit göra en effektbedömning av en etapp på Nya Ostkustbanan som ligger i direkt anslutning till den nya anläggningen. Effektbedömningen tar inte hänsyn till att den nya fabriken. Modellen tar enbart hänsyn till befintliga industrier.

SCA-6
SCA har flera stora industrier runt Sundsvall. Här är en bild från Tunadals sågverk och SCAs Hamn.

Alla vet att Östrands kommer att dubbla sin produktion och att det ställer mycket stora krav på infrastrukturen runt massafabriken.
Motsvarande situation finns i andra delar av landet, exempelvis brottas den nya storhamnen Norvik söder om Stockholm med samma
problematik. Under våren 2017 inledde Nya Ostkustbanan utvecklingsarbete. Den 14 februari kommer rapporten att presenteras på ett seminarium i Riksdagen. Där kommer rapporten att presenteras och deltagarna diskutera hur modellerna kan utvecklas, men också vad som krävs av politiken för att kunna överbrygga dessa uppenbara brister. Läs mer om seminariumet och hur du anmäler dig här.

Genom att använda såväl hela Nya Ostkustbanan som etappen Birsta – Timrå som konkreta fallstudier kan teoretiska och aggregerade resonemang bli tydligare. Sweco har på uppdrag av Nya Ostkustbanan studerat följande:

  • Vilka antaganden ligger till grund för den regionala utvecklingen och hur stämmer de överens med dagens situation och den historiska utvecklingen?
  • I vilken mån har alternativa scenarier använts för att belysa effekterna av en starkare eller svagare utveckling än antagandena?
  • Vilken trafik för personresor och godståg har antagits? Är trafiken rimlig i relation till efterfrågan och kapa­citet på banan?
  • Hur beskrivs nyttan för godstransporter och hur påverkar avgränsningen av projektet utfallet?
  • Vilka nyttor uppstår i regionen och kommunerna som exempelvis ökade möjligheter för stadsutveckling, utveckling av företagens logistik och bättre fungerande arbetsmarknad?
  • Under arbetet har rundabordssamtal och annan form av dialog hållits med experter från Trafikanalys, Trafik­verket, universitet, näringslivet och konsultfirmor för att komplettera Swecos bedömningar. Dessutom arrangerades ett seminarium i riksdagen 17 maj 2017 med deltagande av riksdagsledamöter, departementstjänstemän, experter och företrädare för intresseorganisationer.

Under vintern har ledande experter intervjuats och bidragit med värdefulla synpunkter.

Ingela Bendrot
Ingela Bendrot

– Jag är mycket glad över att vi drog igång detta arbete. Intresset från alla inblandade aktörer – från Trafikverket till forskare – har varit både stort och positivt. Det finns uppenbara brister i nuvarande modeller, samtidigt som alla vill kunna jämföra olika investeringar. Om man har uppenbara brister i modellerna fortplantar det sig i hela beslutskedjan och till slut finns risk för att regeringen fattar beslut på feaktiga grunder. Jag vet utifrån min egen erfarenhet som statssekreterare att de samhällsekonomiska bedömningarna väger tungt, inte minst inom Finansdepartementet. Därför är det väldigt viktigt att driva på så att modellerna blir mer tillförlitliga, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Arkiv