Gävle – Kringlan viktig pusselbit i nationella planen

– Det är bra att Trafikverket föreslagit  dubbelspårsutbyggnad på etappen Gävle – Kringlan, men problemet är att satsningen ligger väldigt sent i planperioden och att satsningen inte har full finansiering. Detta är en mycket viktig satsning för att koppla ihop Ostkustbanan, Norra stambanan, Bergslagsbanan och Gävle Hamn på ett sätt som kommer hela det nationella transportsystemet till del. Det gynnar både trafiken längs kusten och trafiken in i landet, både söderut och norrut. Satsningen erbjuder en effektiv och klimatsmart godshantering, där en betydligt större del av godset kan lastas över till järnväg och sjötrafik. Satsningen innebär också att pendling längs kusten och in i landet avsevärt förbättras, säger  Margaretha Wedin som är kommunalråd i Gävle.

Fördelarna är många. Ostkustbanans etapp Gävle – Kringlan med ett nytt tågstopp vid Gävle Västra skapar förutsättningar för Gävle att växa med fler bostäder i attraktiva pendlingslägen vilket i sin tur skapar mervärde för Uppsala – Arlanda – Stockholm. Etappen skapar även förutsättningarna för att bygga ett nytt, modernt och hållbart logistikområde. Tolvforsskogens logistikområde är en förutsättning för att flytta ut verksamheter från centralt belägna markområden där nu bostäder kan byggas. Tolvforsskogen skapar också möjlighet för samlokalisering av logistikverksamheter och bidrar därmed till nya, innovativa och hållbara godstransporter både för Gävle och för regionen i stort.

Etappen är utpekad i förslag till nationell plan och det finns ett viktigt arbete kopplat till bostadsfrågor i och med att regeringens förhandlare inom ”Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande” pekat ut området Näringen i Gävle som ett av nio områden i Sverige. För den processen, precis som för tillskapandet av Gävle Västra, är det avgörande att Trafikverket vid val av korridor väljer det västliga alternativet. I förslaget till plan är finansieringen 1,9 av 5 miljarder kronor. Sträckan är närmare 4 mil.

Sammanfattning av nyttorna

  • Gävle – Kringlan är en mycket viktig satsning för att koppla ihop Ostkustbanan, Norra stambanan, Bergslagsbanan och Gävle Hamn på ett sätt som kommer hela det nationella transportsystemet till del.
  • Restiderna kortas och pendlingsmöjligheterna i hela regionen, även mot inlandet, förbättras på ett påtagligt sätt.
  • Utbyggnaden möjliggör en flytt av Gävle godsbangård och mellan 4 000 – 6 000 nya bostäder i attraktiva citynära lägen.
  • Ett nytt modernt logistikområde ska etableras. Gävle stärker därmed sin roll som viktig transportnod i det nationella systemet.
  • Projektet möjliggör för en ny regionaltågsstation, Gävle Västra, som skulle ge förbättrad koppling mot bl.a. Gävle Sjukhus och Högskolan i Gävle. Regional-tågsstationen Gävle Västra skulle betjäna både Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan.
  • Möjliggör för en framtida regionaltågsstation i Hagsta.
  • Restidsvinsten beräknas till 7 minuter.

Läs hela remissyttrandet här.

Arkiv