Framtidsmöte – Ägarforum – Årsstämma

Sundsvall mötte med sitt bästa väder, strålande sol och högsommarvärme, när Nya Ostkustbanan samlades till Framtidsmöte, Ägarforum och Årsstämma. Ett femtiotal personer från berörda kommuner, regioner och länsstyrelser deltog.  Alla ägarkommunerna i Nya Ostkustbanan representerades på mötet av sin högsta ledning, samma gäller både Region Gävleborg och Region Västernorrland.

Trafikverket Region Mitt medverkade med flera av sina nyckelpersoner.

Catherine Kotake och Ragnhild Brändeskär från Trafikverket.
Catherine Kotake och Ragnhild Brändeskär från Trafikverket.

– Det är viktigt att samlas och diskutera hur vi tillsammans ska arbeta vidare med utbyggnadsstrategin. Vi har olika roller och det är därför bra att sitta ned och resonera om hur vi på ett effektivt sätt kan samverka kring viktiga frågor. Vi har ett bra samarbete med såväl berörda kommuner, regioner och även med bolaget. Det är mycket som har hänt under de senaste fyra åren och både arbetsformerna och arbetsklimatet har blivit ännu bättre, sade Catherine Kotake regiondirektör för Trafikverket Region Mitt. Regeringens beslut om den nationella transportplanen 2018 – 2029 väntas komma först senare i maj, men något som Catherine Kotake verkade ta med jämnmod. ”Vi har en nationell plan som gäller och vi fortsätter att arbeta utifrån den”, sade hon.

Ragnhild Brändeskär Trafikverket
Ragnhild Brändeskär Trafikverket

Ragnhild Brändeskär, som sedan årsskiftet är projektledare för kustjärnvägen mellan Gävle och Sundsvall, beskrev alla de insatser som nu görs för att kunna fastställa det slutliga korridorvalet.

-Detta är en viktig fortsättning på arbetet med den samordnade planeringen och vi är angelägna om att säkerställa en fortsatt god samverkan med kommunerna och regionerna, sade Ragnhild Brändeskär.

I diskussionen lyftes behovet av ett större helhetsgrepp. Idag är dubbelspårsutbyggnaden uppdelad i inte mindre än tolv utbyggnadsetapper bara mellan Gävle och Sundsvall, varav några är ganska korta. Det gör att det är svårt att skaffa sig en helhetsbild av projektet. Vilka nyttor genereras? Hur lång tid tar det att byggas? Vad görs nu? Vad kostar det?

I dagarna har ett förslag till åtgärdsvalsstudie tagits fram av Trafikverket Region Mitt i samarbete med planupprättarna i Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten.

Jan Lindgren från Trafikverket berättar om arbetet med åtgärdsvalsstudien Gävle – Umeå.Tidplanen är förskjuten och nu börjar arbetat närma sig ett färdigställande. Punkten finns med vid Framtidsmötet för att visa på det pågående arbetet och för att vi gemensamt ska se hur detta är en av flera pusselbitar i arbetet under de kommande åren.

Jan Lindgren från Trafikverket berättar om arbetet med åtgärdsvalsstudien Gävle - Umeå.
Jan Lindgren från Trafikverket berättar om arbetet med åtgärdsvalsstudien Gävle – Umeå.

-Åtgärdsvalsstudien har initierats av bristen ”Kapacitetsförstärkning, Ostkustbanan Gävle – Sundsvall, inklusive Ådalsbanan” som är utpekad i den nationella planen. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att – för alla berörda – göra känt vilka brister och behov som finns i stråket, vilka åtgärder som planeras och pågår samt hur olika trafikslag kan samverka med varandra. Studien ska utgå från tidigare och pågående arbeten och inte göra om det som redan är gjort, berättade utredningsledare Jan Lindgren  från Trafikverket Region Mitt.

Studien omfattar kuststråket Gävle – Umeå (E4), samt Ostkustbanan, Norra stambanan och Botniabanan, inkl. tvärbanor ut till kusten.

Framtidsdagen-31
Peder Björk

-Det var verkligen uppskattat att Trafikverket deltog på vårt Framtidsmöte. Det är många processer som pågår, och det är bra att Nya Ostkustbanans intressenter får en samlad överblick. Vi välkomnar åtgärdsvalsstudien och hoppas att den ger det nödvändiga systemperspektivet. Järnvägen är ju aldrig starkare än sin svagaste länk och på sträckan Umeå – Stockholm är sträckan Gävle – Härnösand en allvarlig flaskhals, sade Peder Björk Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i Nya Ostkustbanan.

 

Arkiv