”Flaskhalsen i flaskhalsen” – begränsar kustjärnvägens potential

Härnösand och Sundsvall hör till de städer som har mest att vinna på ett utbyggt dubbelspår. Det beror på att sträckan mellan Härnösand och Sundsvall håller mycket låg kvalitet. Kurvor, backar och dålig bärighet gör att tågen måste köra sakta.

Alla som åker tåg Stockholm – Umeå vinner på att sträckan Sundsvall – Härnösand åtgärdas. Här mer än halveras restiden!

– E4-an mellan Härnösand och Sundsvall är fem mil lång, järnvägen sju mil. Idag tar tåget 59 minuter, buss 46 minuter och bil 43 minuter. Med ny järnväg skulle samma resa ta 22 minuter! Kartan skulle helt ritas om. Plötsligt skulle tågpendling bli det mest attraktiva alternativet. Härnösand och Sundsvall skulle då få en gemensam arbetsmarknad, något som både gynnar alla som bor här men också alla de företag som söker efter rätt kompetens säger Andreas Sjölander Kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– Jag har haft möjlighet att åka i loket på sträckan och då ser en mycket tydligt stora brister som finns längs sträckan. Järnvägen går under E4:an hela fem gånger på sträckan Härnösand – Sundsvall. Kurvorna är oräkneliga och på vissa sträckor går tågen genom smala passager, nära såväl bebyggelse som industrier. Hastigheten är på vissa sträckor nedsatt till runt 40 km/h. Det ställer till stora problem både för gods och passagerare, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

En modern dubbelspårig järnväg skulle rita om kartan och skapa helt nya möjligheter.

Järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall är krokig, backig och har nedsatt hastighet. Foto: Ingela Bendrot

– Potentialen för kustjärnvägen är mycket stor. Det är ju längs kusten som befolkningen bor och de flesta stora industrier ligger, men här finns också många tjänsteföretag och myndigheter. Att öppna upp för snabb pendling ger många fördelar. Men det är inte bara den kortare restiden som är gynnsam, utan även att vi kan räkna med betydligt högre turtäthet och ökad tillförlitlighet när vi får en modern järnväg, säger Andreas Sjölander.

Trafikverket arbetar just nu med en utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle – Umeå, och syftet är att bestämma i vilken ordning utbyggnaden ska ske. Nya Ostkustbanan driver på för att utbyggnaden ska påskyndas genom att ännu fler etapper inkluderas i nästa planbeslut. Beslutet, som fattas av regeringen,  väntas 2022.

 

 

Arkiv