EU: Ytterligare satsningar på Nya Ostkustbanan krävs

Eva Björk och Lotta Rönström i Bryssel
Eva Björk och Lotta Rönström i Bryssel

Sverige har åtagit sig att bygga ut vissa vägar och järnvägar så att EU får ett sammanhållet stomnät. I en färsk granskning från Riksrevisionens framkommer att regeringen och Trafikverket inte har prioriterat detta åtagande i den nationella infrastrukturplaneringen, vilket riskerar att leda till att EU-målen inte nås i tid. Kritiken handlar bl a om sträckningen mellan Gävle och Härnösand. Ytterligare investeringar behövs för att EU-kraven ska uppfyllas.

Det är i en helt ny granskningsrapport från Riksrevisionen – ”Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?” (RIR 2017:27) som  Riksrevisionen slår fast att  såväl regeringen som Trafikverket varit passiva när det gäller att beakta EUs mål. När det gäller järnvägar finns det enligt rapporten två EU-mål som ännu inte är uppfyllda; att kunna köra godståg med minst 740 meters längd på hela stomnätet och att den så kallade linjehastigheten för godståg ska vara minst 100 km/tim på stomnätet.

Eva Björk, kontorschef på Central Sweden European Office och Lotta Rönström, Senior Advisor på Mid Sweden European Office, arbetar båda med transportpolitik och är överens om att det är viktigt att regeringen nu tar Riksrevisionens synpunkter på allvar.

– EU:s transportpolitik, TEN-T, syftar till att ersätta dagens lapptäcke av nationella nät genom att skapa ett gemensamt, gränsöverskridande transportnätverk. Det handlar om ett gemensamt europeiskt projekt, där samtliga 28 medlemsländer samarbetar för att uppnå ett och samma mål. TEN-T går långt bortom transporter; politiken är av stor betydelse för såväl industri och miljö som för medborgarna. Det är därför viktigt att regeringen i den kommande nationella infrastrukturplanen agerar för att uppfylla EU-reglerna och då är satsningar på Nya Ostkustbanan viktiga, säger Eva Björk.

– Vi kommer nu att träffa svenska representationen i Bryssel för att diskutera de brister Riksrevisionen pekar på och för att se hur regeringen planerar att ta arbetet vidare framöver, säger Lotta Rönström.

Läs hela rapporten från Riksrevisionen här.

Arkiv