Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Trafikverket har lämnat underlag till regeringens infrastrukturproposition, som bestämmer inriktningen på infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 till 16 åren. Inriktningen är att satsa huvuddelen av tillgängliga medel på att lappa och laga dagens infrastruktur, och skjuta nödvändiga investeringar på framtiden. Detta oroar Nya Ostkustbanan.

Glenn Nordlund ordförande Nya Ostkustbanan
Fotograf: Ingela Bendrot

Trafikverket föreslår i sitt grundalternativ att alla namngivna infrastrukturprojekt i dagens plan, som inte är byggstartade, ska skjutas på framtiden. Det innebär bland annat att färdigställandet av Nya Ostkustbanan försenas. De kvarvarande sträckorna, inklusive de sträckor som ingår i dagens plan, skulle inte prioriteras i de kommande årens arbete. Samma gäller ett antal andra investeringar som redan finns i den nationella planen. Det leder till ett stort slöseri med samhällets tillgångar. Enbart det alternativ där den ekonomiska ramen ökar med 20 procent och höghastighetsbanorna är utlyfta leder till att dagens plan kan genomföras. Även i detta alternativ är utrymmet för att göra klart halvfärdiga projekt som exempelvis Nya Ostkustbanan begränsat.

Godstransporterna kommer enligt Trafikverkets prognoser att öka med 50 procent till 2040. Under samma tid kommer personresorna att öka med 28 procent och befolkningsmängden med 16 procent. Trots att Trafikverkets prognoser pekar på kraftiga ökningar av godstransporter och personresor kommer Trafikverket till slutsatsen att inga nya investeringar kan göras i infrastrukturen. Detta samtidigt som riksdagen har beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045. Denna ekvation går inte ihop!

Rekordstora industriinvesteringar i norra Sverige kräver ny infrastruktur

”Vi är förvånade över att inriktningsunderlaget inte speglar den framtidstro och optimism som finns inom det svenska näringslivet och politiken, pandemin till trots. Redan nu investerar industrin 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik bara i norra Sverige. Investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Att då samtidigt säga nej till nödvändiga investeringar i viktig infrastruktur – infrastruktur som ger kraftigt minskade transportkostnader, kortare restider, ökar överflyttning från väg till järnväg och sjöfart och på allvar gör att Sverige blir en permanent världsutställning – är inte bara dumt, utan fullständigt orimligt. Hur ska näringslivet kunna hålla fast sin framtidstro om staten inte vill investera en enda krona i ny infrastruktur? Det är dags för en ny inriktning där Sverige tar vara på alla de fördelar som vi skapat genom åren.” skriver styrelsen för Nya Ostkustbanan till regeringen.

Enligt Nya Ostkustbanan innebär Trafikverkets förslag att regeringen inte kommer att kunna uppfylla sitt löfte i januariavtalet om att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Detta och mycket annat framkommer i det 12 sidor långa remissyttrande som Nya Ostkustbanan skickat in till regeringen idag.

Nya Ostkustbanan varnar för uteblivna systemeffekter

 

Sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand/Västeraspby beskrivs ofta som Sveriges längsta flaskhals. Det är 27 mil enkelspårig järnväg som begränsar hela det svenska järnvägsnätet. Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall samt Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand/Västeraspby är av skiftande kvalitet. Vissa sträckor skulle relativt enkelt kunna uppgraderas till snabbtågsstandard samtidigt som andra sträckor för tankarna till de tidiga rallarnas vedermödor. Det betyder att nyttan av de högkvalitativa järnvägssträckorna inte kan användas fullt ut.

– Det är inte rimligt att köra snabbtåg på sträckor som är byggda för ångtåg. Med Ostkustbanan utbyggd i kombination med Botniabanan och Norrbotniabanan skulle både fjärrtåg och regionaltåg för 250 km/h kunna binda samman hela Norrlandskusten, stärka och förstora arbetsmarknads­regionerna och samt skapa redundans och ett starkt alternativ till inrikesflyget. När Nya Ostkustbanan är klar kommer kostnaderna för en järnvägs­transport att halveras, vilket har stor betydelse för den svenska basindustrins framtid. Det innebär att tunga och långa godståg skulle kunna trafikera Nya Ostkustbanan. Nu går många av dessa på Norra Stambanan, men den är inte byggd för moderna godståg och kommer inte heller i framtiden att byggas om för den standarden, säger Glenn Nordlund som är ordförande i Nya Ostkustbanan samt Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

Enligt Nya Ostkustbanan innebär Trafikverkets förslag att skjuta upp nya investeringar, såsom Nya Ostkustbanan, att systemeffekterna av redan gjorda investeringar uteblir och att Sveriges längsta flaskhals även fortsättningsvis kommer att strypa överflyttning från lastbil till järnväg och sjöfart.

Utveckla fyrstegsprincipen med ett femte steg – börja med att bygga klart!

Trafikverkets förslag till inriktning bygger på fyrstegsprincipen – en princip om att undvika nyinvesteringar genom att i första hand minska efterfrågan, i andra hand optimera dagens system och i tredje hand bygga om. Först i fjärde hand blir det fråga om att bygga nytt. Denna princip kan verka klok, men hårdrar vi fyrstegsprincipen leder det till det som Trafikverket föreslår i inriktningsunderlaget; att halvbyggda projekt såsom Nya Ostkustbanan inte byggs färdigt. Valet att bygga nytt är i själva verket redan gjort och måste fullföljas.

– De fulla effekterna av gjorda investeringar i Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan kan inte tillgodogöras förrän den sista etappen är klar. Först då kan långa, tunga och snabba tåg sättas in och transportkostnader kapas. Att inte ta vara på systemeffekterna är ett gigantiskt resursslöseri som går tvärs emot hela tankegången bakom fyrstegsprincipen, säger Glenn Nordlund.

– Vi vet att Trafikverket har lagt ned mycket arbete på inriktningsunderlaget, men det vore fel av oss dölja att vi är besvikna. Vi känner väl till den kompetens och det stora engagemang som finns inom Trafikverket, och det gör att vi också hade högt ställda förväntningar på underlaget. Vi hade väntat oss en mer framtidsinriktad och offensiv inriktning för det är det som krävs just nu. Nu lägger vår förhoppning på att regeringen kommer att omforma inriktningsunderlaget till en kraftfull proposition, avslutar Glenn Nordlund.

 

Arkiv