Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Ett rundare och närmare Sverige, ett lyft för både kuststäder och inlandskommuner – och för miljön! Det finns många goda argument för upprustningen av järnvägen längs södra Norrlandskusten.

Henrik Andersson , Sweco.
Henrik Andersson, Sweco.
Foto: Maria G Nilsson

– En förkortad, smidig och säker resa i ombonad miljö, i stället för en bilresa som många gånger är slingrig i mörker och halka är nog det som människorna som bor i Västernorrland och Gävleborgs län, och de som ska resa dit, skulle värdesätta allra mest för egen del, säger Henrik Andersson, Sweco, som beräknat restider på uppdrag av Nya Ostkustbanan. Bolaget får nämligen många frågor kring hur de restider som presenteras har tagits fram. Många tvivlar på att det är möjligt att halvera restiderna. Men beräkningarna från Sweco visar både att det är möjligt, och hur beräkningarna har gjorts.

När det gäller vilka restider som kan uppnås med en utbyggd järnväg så beror de på flera parametrar och förutsättningar. Det gäller linjedragning med hänsyn till omgivande miljö, kurvor och lutningar som påverkar hastigheten och hur olika fordon kan utvecklas i framtiden. Trafikverket har som målhastighet 250 km i timmen för den nya banan.

– Den utvecklade infrastrukturen har legat till grund för ett nytt trafikeringsscenario, berättar Henrik Andersson.

Vilka möjliga restidsförkortningar innebär i dagsläget utbyggnaden av Ostkustbanan på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand med dubbelspår?

– Med den linjedragning som Trafikverket benämner prioriterad korridor blir restiden 1 timme och 4 minuter med direkttåg mellan Gävle och Sundsvall. Vi har dock i dialog med Trafikverket identifierat ytterligare restidsbesparingar på nästan sex minuter. Så våra analyser visar att restiden mellan Gävle och Sundsvall kan bli 58 minuter med direkttåg och 1 timme och 4 minuter inklusive stopp i Hudiksvall och Söderhamn, säger Henrik Andersson.

Undersökningen har räknat med en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår i ny sträckning mellan Gävle och Vallvik, mellan Enånger och Stockvik samt mellan Sundsvall Västra och Härnösand. I kombination med andra standardhöjande åtgärder, exempelvis genare dragningar, ökade kurvradier och borttagning av lutningar, medges en största tillåtna hastighet på 250 km per timme för passagerartåg.

Hur har ni kommit fram till detta?

– Vi utgick från den snabbaste restiden mellan järnvägsstationerna i respektive ort under ett vardagsdygn. Restiderna för kollektivtrafik hämtade vi från tjänsten Resrobot och med hjälp av stickprovskontroller från SJ. För restider med bil användes Google Maps.

Med de antagna förbättringarna av infrastrukturen har persontrafiken byggts upp med moderna tågfordon och trafiksystem med olika stoppmönster, på samma sätt som stambanorna idag har olika trafikoperatörer.

Är det realistiska restider och hur vet man det?

– Trafikeringsscenariot med restidsmål har analyserats och kvalitetssäkrats med hjälp av Railsys, samma avancerade simuleringsverktyg som Trafikverket använder.

Hur kan inlandskommunerna gynnas?

Restiderna utgår också från potentialen för restidsförkortning på Mittbanan i korridoren Sundsvall–Ånge–Östersund. Utgångspunkten är restidsmålen som de anges i projektet Mittstråket, två timmar mellan Östersund och Sundsvall och 60 minuter mellan Sundsvall och Ånge.

Dessutom finns det ytterligare åtgärder för stråket i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 och det finns en ambition att göra omfattande rätingar av banan mellan Sundsvall och Stöde och på längre sikt nya linjesträckningar.

Trafikverket ser en långsiktig potential för restiden på sträckan Sundsvall-Ånge på 45 minuter.

– Med tanke på avståndet mellan Sundsvall och Ånge och banans nuvarande låga standard, med flera kurvor som kraftigt sänker tillåten hastighet är målsättningen på 45 minuter fullt rimlig, summerar Henrik Andersson.

Här kan du ta del av Swecos PM som visar restider i dag med tåg och bil samt restider med Nya Ostkustbanan.

Arkiv