Bättre beslutsunderlag behövs – livlig debatt i Riksdagen

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) arrangerade hearingen tillsammans med Jasemko Omanovic (S). Här hälsar Lars Beckman välkommen.
Lars Beckman, riksdagsledamot (M) arrangerade hearingen tillsammans med Jasemko Omanovic (S). Här hälsar Lars Beckman välkommen.

Intresset var stort när Lars Beckman, riksdagsledamot (M) och Jasemko Omanovic, riksdagsledamot (S) bjöd in till högintressant hearing i riksdagen. där en första version av rapporten ”Mer pang för pengarna – hur de samhällsekonomiska analyserna kan utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan” presenterades. Henrik Andersson, strategikonsult och rapportförfattare SWECO, lade fram slutsatserna från arbetet.

– Hur de samhällsekonomiska analyserna kan förbättras är en fråga som diskuterats under många år, men diskussionerna har tyvärr ofta låst sig. Nya Ostkustbanan har tagit initiativ till transparent och konstruktiv dialog om hur de samhällsekonomiska beslutsunderlagen kan bli bättre. Arbetet har pågått under närmare ett år och alla viktiga aktörer – forskare, myndigheter och näringslivet – har bidragit in i detta arbete. En viktig del har varit att samla alla intressenter, visa respekt för att det finns olika aktörer och att de har olika roller och intressen. Samtidigt har syftet varit att skapa både kunskap och förståelse för de brister som finns inom det nuvarande systemet. I grunden handlar det om att beslutsfattarna ska ha ett rättvisande och tillförlitligt underlag när de fattar sina beslut. Om underlagen är fel finns risk att besluten blir fel, säger Henrik Andersson.
Henrik Andersson, strategikonsult och rapportförfattare SWECO, presenterar fallstudien.
Henrik Andersson, strategikonsult och rapportförfattare SWECO, presenterar fallstudien.

– Vår rapport visar att de samhällsekonomiska modellerna har svårt att hantera transportsystemet just som ett system. Samhällsekonomiska bedömningar görs av små objekt utan hänsyn till de vinster som uppstår när hela sträckor färdigställs. Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är ett avskräckande exempel.  Och vi lär tyvärr inte av historien – utbyggnaden till dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand snuttifieras på precis samma sätt. Sträckan på 27 mil delas in i 17 deletapper. Med nuvarande medelstilldelning är utbyggnaden klar i slutet av detta århundrade, trots att både person- och godstransporter gör behovet av en utbyggnad akut. Snuttifieringen innebär både utebliven samhällsutveckling och att skattemedel används ineffektivt. Infrastrukturen blir dyrare än nödvändigt genom att skalfördelar inte nyttjas i byggskedet, samtidigt som systemnyttor uteblir, säger Henrik Andersson.

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna lyfte vikten av tillförlitlighet.
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna lyfte vikten av tillförlitlighet.

När det gäller godstrafik visar flera studier att det transportköparna värderar högst är tillförlitlighet, något som Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, lyfte upp.

– Industrin i Sverige måste kunna lita på att godset kommer fram i tid. Idag finns stora brister i järnvägssystemet, inte minst när det gäller bristande underhåll och problem med flaskhalsar. Kalkylerna har svårt att ta hänsyn till detta och dessutom har de inte ett tydligt stråkperspektiv. Kalkylerna är viktiga för att visa en objektiv rangordning av samhällsnyttan med olika infrastrukturprojekt och samtidigt visar inte kalkylen den verklig samhällsekonomisk nyttan av en industrianläggnings beroende av fungerande transporter. Genom att lyfta upp och belysa brister med kalkylerna kan modellerna utvecklas så att de blir mer rättvisande för gods, säger Karolina Boholm.
Trafikverket framhöll vikten av att ha generella metoder som gör att alla infrastrukturinvesteringar bedöms utifrån samma kriterier, även om resultaten inte alltid blir rättvisande. Samtidigt välkomnade Susanne Skovgaard, högste ansvarig inom Trafikverket för dessa frågor, initiativet från Nya Ostkustbanan. Publiken hade många frågor och diskussionens vågor gick höga. Susanne Skovgaard bjöd in alla att inkomma till Trafikverket med sina synpunkter och reflektioner.
Jasenko Omanovic, riksdagsledamot (S), som anordnade seminariet tillsammans med Lars Beckman (M).
Jasenko Omanovic, riksdagsledamot (S), som anordnade seminariet tillsammans med Lars Beckman (M).

Arrangörerna riksdagsledamöterna  Lars Beckman (M) och Jasemko Omanovic (S) var mycket nöjda.

– Arrangemanget blev snabbt överbokat, alla som ville komma fick tyvärr inte plats. Vi försökte byta lokal, men allt var tyvärr fullt. Det var en bra mix av deltagare, allt från experter, forskare, myndigheter, branschorganisationer och näringslivsrepresentanter. Trots komplexa frågeställningar blev det en livlig och konstruktiv diskussion, säger Jasemko Omanovic (S).

– Den stor uppslutningen är en viktig signal. Det finns en bred enighet runt behovet av dubbelspår längst med södra Norrlandskusten. Det handlar om att knyta samman norra och södra Sverige, om att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Alla politiska partier tycks förstå behovet av att åtgärda Sveriges längsta flaskhals, och frågan är nu i vilken takt detta kan ske, säger Lars Beckman (M).
I april väntas regeringens beslut om en ny nationell infrastrukturplan för åren 2018 – 2029.
Fotograf: Maria G Nilsson

Arkiv