Kristdemokraterna om Nya Ostkustbanan

Kristdemokraternas logotyp.

 

Kristdemokraterna har, från den historiskt mer avvaktande hållningen, visat ett ökande engagemang för dubbelspårsutbyggnaden under senare år. Vår bedömning är att Kristdemokraternas engagemang är stigande, från en låg nivå.

 

Granskning av Kristdemokraternas politik

Med undantag från den senaste mandatperioden har engagemanget för Nya Ostkustbanan inom Kristdemokraterna varit lågt. I den senaste kommittémotionen, av Magnus Jacobsson med flera, som lämnades som svar på regeringens budgetproposition listade partiet ett antal objekt, däribland Nya Ostkustbanan, som Kristdemokraterna anser bör utredas eller som regeringen behöver möjliggöra genom att uppdatera den nationella trafikplaneringen. I motionen framgår att dessa namngivna objekt ska ses som exempel. Det innebär således inte en prioritering av olika åtgärder, inte heller att Kristdemokraterna tagit ställning för att projekten ska genomföras.

I motionen konstaterar Kristdemokraterna att den nuvarande Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand är enkelspårig och kapaciteten mycket ansträngd. Gods har svårt att komma fram och Ostkustbanan utgör då ett hinder för att knyta ihop norra och södra Sverige. Partiet pekar på att Norrlandskusten har en stor industriproduktion och mycket gods som behöver transporteras söderut. Att bygga banan till dubbelspår har potential att halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten. Hela sträckan är färdigutredd. Den första sträckningen Gävle–Kringlan är planlagd mellan 2026–2029. Nästa sträckning saknar idag finansiering och ingår inte i den nationella transportplanen. I likhet med Norrbotniabanan behöver den kvarvarande sträckan ingå i en uppdaterad nationell transportplan.

 

Porträttfotografi på Magnus Jacobsson.Kristdemokraterna kommenterar vår granskning

– När man diskuterar ett så intressant projekt som Ostkustbanan är det omöjligt att inte behöva ta upp de undanträngningseffekter som tanken på nya stambanor för höghastighetståg orsakar.

– Trafikverket redogör i Inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och
2022–2037 för olika scenarion med varierande inkludering av ”nya stambanor”. De här olika scenarierna visar hur man vid ett noll-scenario med stambanor inom ramen inte klarar några nya investeringar, bundna och ej bundna åtgärder i planen måste också senareläggas. Trafikverket är tvungna att lägga stambanorna utanför ramen för att klara att genomföra nya investeringar och upprätthålla befintliga åtgärder. Vi har också sett hur Trafikverket under hösten tvingats revidera systemutformningen av stambanorna för höghastighetståg för att kostnadsuppskattningen på 230 mdr ska kunna hållas.

– Norrlandskusten har en stor industriproduktion och mycket gods som behöver transporteras söderut. Att bygga Ostkustbanan till dubbelspår har potential att halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten. Det är därför mycket olyckligt om man inte talar om den elefant i rummet som höghastighetstågen är, när vi beaktar möjligheten att inkludera färdigställandet av dubbelspår på den här sträckan i den nationella transportplanen.

– Jag tänker ställa en skriftlig fråga till Tomas Eneroth där jag tar upp denna problematik. Jag tänker fråga vilka förutsättningar han ser för projekt som Nya Ostkustbanan om nya stambanor för höghastighetståg läggs inom ramen säger, Magnus Jacobsson, andre vice ordförande i Trafikutskottet och trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

 

 

Länkar

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-22-kommunikationer_H8022809