Viktigt att de samhällsekonomiska modellerna utvecklas

–  Nya Ostkustbanan har  tagit del av remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys och svarat. Vi har engagerat sig i frågan om hur de samhällsekonomiska metoderna och modellerna kan utvecklas. Bakgrunden är bolaget och bolagets ägare menar att centrala aspekter med att bygga ut järnvägen mellan Gävle och Härnösand (Västeraspby) till dubbelspår inte speglas i de ekonomiska analyser som gjorts. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det skadligt om beräkningsmodellerna ger missvisande resultat, eftersom det innebär risk för att de politiska beslutsfattarna då fattar beslut som inte maximerar nyttan  säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

Det gäller primärt följande aspekter som Nya Ostkustbanan menar saknas i hittillsvarande analyser:

  • Viktiga nyttor fångas inte på ett adekvat sätt i metoderna respektive i tillämpningen av metoderna. Det gäller bland annat värdet av ökad tillförlitlighet för godstransporter respektive de systemeffekter som uppstår när sammanhängande, strukturerande stråk färdigställs.
  • Tveksamma eller till och med felaktiga förutsättningar används som grund för beslut som har mycket långsiktiga effekter. Exempelvis beaktades SCA:s investering om cirka åtta miljarder kronor för att öka produktionskapaciteten i Östrands massafabrik, Norrlands största industriinvestering någonsin, på ett mycket ofullständigt vis i åtgärdsplaneringen inför den nationella planen.
  • Prognosmodeller med svag förmåga att ge en bild av regionala flöden, vilka samtidigt ofta är helt avgörande för att beskriva den samhällsekonomiska lönsamheten.
  • Beslutsunderlagen har en svag anpassning till beslutsfattarens behov.

Läs hela remissvaret här.

Arkiv