Utan Nya Ostkustbanan äventyras nyindustrialiseringen

– Att bygga ett modernt dubbelspår för tunga, långa och snabba tåg längs södra Norrlandskusten är en av de viktigaste åtgärderna för att klara nyindustrialiseringen. Kustjärnvägen mellan Gävle och Härnösand är den längsta flaskhalsen i Sverige och riskerar att bli en broms för den snabba utveckling som vi nu ser i norra Sverige, säger  Glenn Nordlund, Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

På dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att ge ett uppdrag  till Trafikverket att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med  anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

I nuläget är den gamla snart hundraåriga järnvägen mellan Gävle och Härnösand det som stryper flödet till och från Västerbotten, och i förlängningen också Norrbotten. Denna järnvägssträcka har dålig standard och därför kan inte långa och tunga godståg passera idag. För att skapa sammanhängande stråk krävs investeringar, inte bara i Västerbotten och Norrbotten, utan i hela stråket söderut.

– Det handlar nu om att färdigställa hela den Botniska korridoren där Nya Ostkustbanan är en central del, men också om viktiga investeringar på godsstråket genom Bergslagen och att bygga Norrbotniabanan, säger Glenn Nordlund.

– Vi måste öka tempot för att möta de stora industri-investeringarna i norra Sverige. Att tidigarelägga infrastruktursatsningar är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabbare nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Pågående satsningar på ny järnvägsinfrastruktur runt Sundsvall och Gävle är ett första steg på vägen mot ett nytt dubbelspår som knyter samman norra och södra Sverige. I Sundsvall görs också miljardinvesteringar i en ny Logistikpark och i hamnen. Snart kommer tågen att kunna nå Sundsvalls hamn på ett smidigt och effektivt sätt, vilket skapar helt nya förutsättningar för både för järnväg och sjöfart. I Gävle görs motsvarande satsningar. Där kopplas Ostkustbanan ihop med Norra stambanan, Bergslagsbanan och Gävle hamn på ett sätt som också gynnar både sjöfart och järnväg.

– Genom att påskynda dessa investeringar underlättas nyindustrialiseringen. En viktig uppgift för oss i Nya Ostkustbanan är att visa hur hela järnvägssystemet ser ut och peka på de stråk som krävs för att knyta ihop inte bara Västerbotten och Norrbotten med resten av Sverige, utan med kontinenten. Där spelar Nya Ostkustbanan en helt avgörande roll, förklarar Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Arkiv