Totalavstängning oroar

Oron är stor hos alla berörda inför det av Trafikverket beslutade spårbytet mellan Gävle och Åänge. Trafikverkets beslut innebär en totalavstängning av Ostkustbanan under 16 veckor hösten 2021. En sådan avstängning får mycket långgående konsekvenser både för passagerare och gods.

Kritiken mot hur spårbytet genomförs har varit omfattande och under senaste året har flera berörda, inte minst SJ och Region Gävleborg, agerat för att Trafikverkets spårbyte ska genomföras på ett bättre sätt.

13 september hade Nya Ostkustbanan bjudit in Lennart Kalander, som är den högste ansvarige från Trafikverket. Avsikten var att tillsammans identifiera de åtgärder som kan vidtas för att minimera störningarna i samband med spårbytet.

Ett fyrtiotal personer slöt upp för att ge sin syn spårbytet. Bland deltagarna fanns företrädare för berörda kommuner och regioner; tågoperatörer som SJ, Green Cargo, Real Rail samt Vy tåg samt näringslivsföreträdare.

Från Trafikverket deltog utöver Lennart Kalander bland annat Catherine Kotake som är regional direktör för Trafikverket Region Mitt.

Diskussionen visade att det finns flera åtgärder som kan vidtas och att det givetvis finns både för och nackdelar med de olika alternativen.

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland, är en av dem som oroas över hur spårbytet ska genomföras.

– Trafikverket framhöll att tidsplanen är pressad, desto mer viktigt att vi tillsammans agerar kraftfullt nu för att att hitta fungerande lösningar. Därför tycker jag att det var bra att vi kunde ha en öppen och lösningsinriktad diskussion. Det  gör det både enklare att hitta konkreta åtgärder som minskar störningarna och ökar samtidigt förståelsen för de avvägningar som Trafikverket vill göra. Vi uppskattar att aktörer utifrån olika kompetenser vill medverka i detta arbete, det är en stor styrka, säger Glenn Nordlund som är regionstyrelsens ordförande i Västernorrland och även ordförande i Nya Ostkustbanan.

Bland de åtgärder som kan vidtas för att minska störningarna nämndes följande på mötet:

  • Nattavstängning. Detta kan användas antingen under hela perioden, eller under delar av perioden,
  • Utföra spårbytet under sommarhalvåret istället för under den trafikintensiva hösten,
  • Genomföra spårbytet i den hastighet som brukar användas vid spårbyten, på så sätt kan fler meter spår läggas per dygn än i nuvarande plan,
  • Genomföra spårbytet från två fronter,
  • Lägga den så kallade begränsningspunkten på ett sådant sätt att trafiken till och från viktiga industrier söder om Söderhamn inte stängs av under hela perioden.

– Region Gävleborg och Region Västernorrland tar sitt ansvar och agerar nu för att tillsammans med berörda aktörer, framförallt operatörerna, få till stånd en lösningsinriktad process tillsammans med Trafikverket för att hitta åtgärder som mildrar konsekvenserna i samband med spårbytet. Kontaktpersoner för vår del i det fortsatta arbetet är Christoffer von Bothmer från Region Gävleborg och Henric Fuchs från Region Västernorrland, säger regionrådet Jan Lahenkorva från Region Gävleborg.

– I detta skede kommer vi att fokusera på att få fram åtgärder som minskar störningarna i samband med spårbytet. Vi vet att tidsplanen är pressad, men vi vill göra allt vi kan för att minska störningarna. I ett senare skede medverkar vi gärna i en diskussion om hur beslutsprocesser och beslutsunderlag kan förbättras och hur dialogen med berörda intressenter kan förstärkas, säger Jan Lahenkorva.

Arkiv