Stort intresse i riksdagen för samtal om hållbara transporter

Sverige behöver ett hållbart transportsystem. Behoven är enorma, resurserna begränsade. Hur ska statens satsningar på infrastruktur fördelas under åren 2018 – 2029?

Den 23 november träffades företrädare för industrin, politiker och en rad andra aktörer för att samtala om de infrastruktursatsningar som behövs, inte minst för att Sverige ska kunna leva upp till sitt klimatåtagande. Inom EU är målet en utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030.

Ostkustbanan är idag Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet – 27 mil – och mängder av gods och råvaror från norr till söder skickas med lastbil istället för med tåg, då kapaciteten på spåret inte räcker till. Därför är en satsning på nya Ostkustbanan, dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, en viktig satsning för klimatet.

Är du nyfiken på vad som sades under rundabordssamtalet? Intresset för samtalet var stort och mötet var fullsatt – du kan nu se samtalet i efterhand!

 

Medverkande:
Mattias Goldmann, vd Fores
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Per Bill, landshövding Gävleborg
Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark,
med flera.

Arkiv