Stockholms Handelskammare: Bygg klart huvuddelen av Nya Ostkustbanan på 12 år!

Stockholms Handelskammare har presenterat ett alternativt förslag till nationell plan för transportsystemet.  Med deras förslag skulle utbyggnaden av Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand bli klar om 12 år, med undantag för sträckan Kringlan–Idenor (söder om Hudiksvall). Handelskammaren finansierar huvudsakligen dessa och många andra nysatsningar genom att skjuta på en eventuell utbyggnad av höghastighetsjärnvägarna.

Stockholms Handelskammares planförslag skapar rättvisa i Sverige

Stockholms Handelskammare förstår vikten av Nya Ostkustbanan. I deras planförslag ingår de sträckor som Trafikverket har med i sitt förslag, men också en tidigareläggning av sträckan Gävle–Kringlan. Dessutom föreslår handelskammaren att två nya sträckor på Nya Ostkustbanan ska byggas under planperioden; Hudiksvall–Sundsvall och Sundsvall–Härnösand. I förslaget ingår också en ny rangerbangård i Gävle.

Stockholms Handelskammare fokuserar på hela landet

– För oss på Stockholms Handelskammare är det uppenbart att Trafikverkets förslag inte kan ligga till grund för beslut. Därför presenterar vi nu ett alternativt förslag på nationell plan. Genom vårt förslag tidigareläggs nödvändiga investeringar över hela landet. Det medför att infrastruktur kommer på plats för att klara den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige. Samtidigt allokerar vi tillräckligt med medel för att våra städer ska kunna fortsätta växa. Vi lägger även mer pengar på landsbygd och framkomlighet – så det går att bo och verka i hela Sverige. Dessutom satsar vi pengar för att stärka det kollektiva resandet och på så sätt få ner klimatutsläppen, säger Andreas Hatzigeorgiou som är vd för Stockholms Handelskammare 

– Vår infrastrukturplan visar att det går att ge hela Sverige bättre förutsättningar att uppnå sin fulla potential i kölvattnet av pandemin. Den ger positiv samhällsnytta, är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv samt främjar på ett tydligare sätt jobb och tillväxt i hela landet. Vi hoppas att planen kan ge regeringen inspiration att genomföra nödvändiga förändringar säger Hatzigeorgiou.

Förslaget tas emot positivt

– Nya Ostkustbanan är Sveriges längsta flaskhals och begränsar utvecklingen i hela Sverige. Mot den bakgrunden är jag inte alls förvånad över att Stockholms Handelskammare föreslår en snabb utbyggnad. Det handlar om att knyta samman norra och södra Sverige och få en fungerande infrastruktur i hela landet. Handelskammarens förslag är mycket gediget och väl genomarbetat och jag hoppas därför att det får ligga till grund för det omtag av den nationella planen som vi i Nya Ostkustbanan har krävt, säger Glenn Nordlund ordförande för Nya Ostkustbanan.

Stockholms Handelskammare visar i sitt planförslag att näringslivet i Stockholm förstår vikten för Stockholm av att norra Sverige utvecklas. Norra Sverige behöver bra förbindelser med Stockholm och Stockholm behöver goda kommunikationer med norra Sverige. Om vi tittar på utvecklingen i norr så ser vi tydligt att vi har mycket stark position inte minst när det gäller råvarutillgång och tillgång till billig grön el, men att den bristande transportinfrastrukturen lägger krokben för den gröna nyindustrialiseringen.

– Om förslaget från Stockholms Handelskammare blir verklighet finns det goda chanser att hela sträckan mellan Gävle och Härnösand kan bli färdig under planperioden. Stockholms Handelskammare har inte uppmärksammat möjligheterna till medfinansiering från EU. Nya Ostkustbanan är en del i EU:s transportkorridor ScanMed och en del av det så kallade TEN-T core net. EU kan medfinansiera projekt med upp emot 50 procent av kostnaderna. Projekt inom Nya Ostkustbanan har hittills varit mycket framgångsrika i att få EU:s medfinansiering. Med en medfinansiering från EU skulle den saknade sträckan Kringlan–Idenor också kunna byggas inom planperioden, säger Eva Lindberg regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg.

– Sverige har fantastiska möjligheter när världen ställer om till fossilfrihet. Vår industri behövs. Men för detta behövs gods kommunikationer till och från norra Sverige, både för gods- och persontrafik. Att som Trafikverket föreslår senareläggningar av Gävle – Kringlan med sju år går stick i stäv med de växande behov av fungerande infrastruktur som vi nu ser. Stockholms handelskammare har förstått det. EU har förstått det. Nu ställer vi vårt hopp till Vi  Sveriges regering och de i samband med kommande planbeslut  skjuter till de medel som krävs för en utbyggnad av Nya Ostkustbanan i närtid, säger Åsa Lång-Viklund kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

– Alla som är intresserade av den nationella transportpolitiken bör ta del av den alternativa planen. Vi behöver en seriös och konstruktiv diskussion om Trafikverkets förslag.  Stockholms Handelskammares förslag är väl genomarbetat och tar hänsyn till eftersatta behov i hela Sverige, inte bara norr om Dalälven. Regeringen har nu ett svårt och viktigt uppdrag, att omforma planen så att den tar hänsyn till den snabba nyindustrialiseringen som nu sker. I det arbetet är den alternativa planen ett viktigt underlag säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Ta del av Stockholms Handelskammares förslag

Läs hela förslaget här

Läs vad Stockholms Handelskammares alternativa plan får för effekter för Västernorrland här

Läs vad Stockholms Handelskammares alternativa plan får för effekter för Gävleborg här

Bakgrund

Trafikverket presenterade sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033 i slutet på november. Nya Ostkustbanan är mycket kritisk till innehållet i planen, eftersom den viktiga satsningen på dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand föreslås skjutas framåt i tiden. Vi ser tvärt om ett behov av en snabb utbyggnad av Nya Ostkustbanan för att möjliggöra hållbara transporter mellan norra och mellersta Sverige. Detta behov ökar med varje ny industriinvestering i vår regioner och i Norr- och Västerbotten.

Arkiv