27 oktober – viktigt rundabordssamtal om nyindustrialiseringen och behov av ny infrastruktur

Efter ett lång uppehåll kan vi nu återuppta våra populära rundabordsamtal i Sveriges Riksdag. Den 27 oktober är det dags. Det är riksdagsledamöterna Jasenko Omanović (S), Jörgen Berglund (M) och Anne-Li Sjölund (C) som bjuder in.


Näringslivet i norra halvan av Sverige investerar nu 1 070 miljarder i att revitalisera befintliga industrier samt i att anlägga nya produktionslinjer. Kraftigt ökade godsflöden och behov av snabb och effektiv pendling längst kusten ställer helt nya krav på politiken. Om vi ska kunna bibehålla och dessutom stärka den svenska konkurrenskraften är det inte en fråga om vi behöver bygga ny infrastruktur eller inte.

Knäckfrågan är om vi kan eller vill anlägga mer väg i anslutning till E4 eller om vi ska bygga ut kustjärnvägen och stärka kopplingarna mellan den, hamnarna och de transportkrävande industrierna.

Regeringen har nyligen utlovat att tidigarelägga infrastruktursatsningar för att möta de stora transportbehov som den pågående nyindustrialiseringen innebär. I det uppdrag som regeringen gett till Trafikverket, som ska redovisas redan den 30 november, har regeringen avgränsat uppdraget väldigt hårt till att endast gälla infrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten. Avgränsningen är olycklig av två skäl:

  1. Även om all infrastruktur i Västerbotten och Norrbotten skulle byggas ut så skulle det inte lösa problemen med att få ut och in varor och råvaror. Flaskhalsar i närliggande regioner skulle begränsa eller omöjliggöra flödet och riskera att äventyra nyindustrialiseringen.
  2. Även utanför Norrbotten och Västerbotten sker nu en snabb omvandling av industrin. Många företag ställer om sin verksamhet till fossilfri produktion och helt ny och mer miljö- och klimatvänlig produktion. Det betyder att vid sidan av nyindustrialiseringen sker en ”nyvitalisering” av befintlig industri, något som ofta tappats bort i den politiska debatten.

Nyindustrialiseringen och nyvitaliseringen ställer nya krav på politiken

För att möta den massiva omvandling som nu görs inom näringslivet krävs satsningar i hela den Botniska korridoren, så att de nordligaste regionerna knyts samman med resten och Sverige vidare ut mot EU:s inre marknad och världsmarknaden.

Samarbetet Botniska korridoren består av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Jämtland/Härjedalen samt Örebro län. Regionerna kräver att Botniska korridoren ska fullföljas vilket innebär att Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan samt Godsstråket genom Bergslagen byggs klart. De fyra nordligaste handelskamrarna kräver samma sak.


Näringslivet investerar 1 070 miljarder, borde inte staten då kunna matcha med 60 miljarder för klimatsmart och kapacitetsstark infrastruktur?

Att bygga klart den Botniska korridoren kostar cirka 60 miljarder, utöver de satsningar som redan pågår. EU har beslutat medfinansiera upp till 50 procent av investeringarna för att bygga den Botniska korridoren, men det kräver att Sverige pekar ut Botniska korridoren som ett sammanhängande stråk och beräknar samhällsnyttan utifrån hela stråknyttan och inte isolerat i de ofta små och korta deletapperna.


Botniska korridoren ger stor samhällsnytta

Genom att bygga klart den Botniska korridoren får Sverige och hela EU ett starkt och sammanhängande stråk där tunga, långa och snabba tåg kan passera. Det halverar industrins transportkostnader och ökar konkurrenskraften, och bidrar också till kraftigt förstorade arbetsmarknadsregioner genom att restiderna halveras.

Utan en utbyggd järnvägsinfrastruktur längs hela kusten från Stockholm till Luleå riskerar vi en framtida situation där vi tvingas transportera fossilfria varor på dieseldrivna lastbilar!


Delta i viktigt rundabordssamtal om nyvitaliseringen av industrin

Syftet med vårt lunchseminarium i Riksdagen är att visa att det vid sidan om den så omtalade nyindustrialiseringen sker en revitalisering av industrin, inte minst i Västernorrland och Gävleborg. Industrier ställer om till fossilfria teknologier och anpassar sina befintliga verksamheter, och att det nu behövs investeringar i infrastruktur i hela den Botniska korridoren. Inte bara i Västerbotten och Norrbotten.

Henrik Andersson strategikonsult på SWECO presenterar en ny rapport som handlar om nyvitaliseringen av näringslivet i norra Sverige och de krav det ställer på att infrastrukturen också blir fossilfri.

I det efterföljande samtalet medverkar bland annat:

Nina Ekelund generalsekreterare Hagainitiativet

Emil Källström vice vd och strategisk affärsutvecklare SEKAB AB, tidigare ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet

Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Green Cargo AB

Antti Vaino vice VD Mellansvenska Handelskammaren

Samtalet leds av Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan


Tid: Onsdagen den 27 oktober kl. 12.00 – 13.00 med efterföljande lunchmingel.

OBS! Viktigt att ni kommer i god tid till inpasseringen i Riksdagen, helst redan 11.30.

Plats: Sveriges Riksdag – mer exakt information ges i bekräftelsemailet.

Anmälan: Via mail till jorgen.berglund@riksdagen.se  senast fredagen den 22 oktober kl. 12.00.
OBS! Antalet platser är begränsat! Deltagande bekräftas via mail senast 25 oktober.

 

Varmt välkomna önskar

Jasenko Omanović riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Jörgen Berglund riksdagsledamot för Moderaterna

Anne-Li Sjölund riksdagsledamot för Centerpartiet

 

Frågor? Kontakta Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se eller 0766 00 21 21.

Arkiv