Mer pang för pengarna

Hur kan de samhällsekonomiska effektbedömningarna göras mer träffsäkra? Det är en oerhört viktig fråga som berör alla större infrastrukturinvesteringar. Med rättvisande kalkylmodeller ökar chansen att de statliga pengarna läggs på rätt investeringar, dvs de som genererar störst samhällsekonomisk nytta. På samtalet deltar Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith och dess vice ordförande Jessica Rosencrantz.

Godset undervärderas systematiskt i de samhällsekonomiska kalkyler som används idag. Det är något som tydligt kom fram i den Nyttoanalys som Nya Ostkustbanan lämnade in till Sverigeförhandlingen för ett år sedan.

Nya Ostkustbanan har med hjälp av Sweco tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fördjupa kunskapen om de samhällsekonomiska effektbedömningarna.  Arbetet görs i form av en fallstudie. Den utgår i från den kalkyl som nyligen tagits fram för Ostkustbanans sträckning Birsta – Timrå. Genom att göra en fallstudie i ett faktiskt fall underlättas diskussionen om svagheter och styrkor i kalkylmodellerna. Arbetet bedrivs i en transparant process där experter och olika aktörer har bjudits in. Ett expertseminarium hålls den 10 maj i Stockholm.

På Rundabordssamtalet i Riksdagen kommer strategikonsult Henrik Andersson från Sweco att presentera studien.

Kommentarer av Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Peder Björk (S), tillika ordförande i Nya Ostkustbanan.

Samtalet leds av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Tid: 17 maj kl. 10.30 – 11.30 med efterföljande lunchmingel

Plats: Riksdagshuset RÖ2-10

Anmälan: till anmalan@nyaostkustbanan.se senast den 15 maj.

OBS! Begränsat antal platser. Personer från Riksdagen och Regeringskansliet har företräde.

Varmt välkomna!

 

Jasenko Omanović                                                                                      Lars Beckman
Riksdagsledamot (S)                                                                                   Riksdagsledamot (M)
Västernorrland                                                                                            Gävleborg

Arkiv