Samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig för 250 km/timme

– Det tycks finnas en samsyn om att Norrlandskusten lämpar sig mycket bra för trafik i 250 kilometer per timme. Det handlar dels om att städerna ligger på ett bra avstånd, om det blir för många stopp kommer tågen inte att hinna upp i maxhastigheten. Norra Sverige ett stort försprång genom att Botniabanan har ERTMS och de nya sträckorna på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan också får ERTMS, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Ingela Bendrot var en av dem som var inbjudna till Forum för nordiskt järnvägssamarbetes seminarium den 19 maj för att kommentera Trafikverkets nyligen färdigställda rapport med förslag på höjd linjehastighet till 250 km/timme på banor med blandad tågtrafik.

Frågan om 250 km/timme är en av Nya Ostkustbanans viktigaste prioriteringar för kommande år och bolaget har också varit delaktiga i utredningen genom att i mars 2019 lämna sitt remissyttrande till den.

– Rapporten är ett väldigt bra underlag och kanske ett av de viktigaste inspelen för att vi skulle kunna lägga in hela sträckan i nästa nationella plan, den har en bra målbild med ett utbyggt nät i hela landet och visar att uppgradering till 250 km/timme är en mycket kostnadseffektiv åtgärd, säger Ingela Bendrot.

– Min slutsats är att järnvägspolitiken måste börja handla om när olika sträckor och stråk ska stå klara, inte när de ska byggstartas.

Ingela Bendrots råd till regeringen:

  • Komplettera analysen med ett fullt utvecklat kuststråk för 250 km/timme. Vid full utbyggnad till 250 km/timme Stockholm-Luleå skapas högre attraktivitet för tågresande, stimulerar regional utveckling samt flyttar över trafik från både bil och flyg till järnväg, till gagn för miljön.
  • Börja med att ta fram en utbyggnadsplan som anger när banorna ska stå klara.

– Utredningen och Trafikverkets karta visar tydligt stora revor i systemet. Ett av de största hålen är sträckan mellan Gävle och Härnösand. Därför är det glädjande att Trafikverket går ett steg längre och presenterar ett sammanhängande nät, vilket vi välkomnar. För att det ska kunna verkställas krävs inte minst investeringar i ett dubbelspår längs södra Norrlandskusten, avslutar Ingela Bendrot.

Rapporten visar också en vision för ett framtida 250 km/h-nät. Här utpekas sträckan längst Norrlandskusten som en av de viktigaste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av Ingela Bendrots bildspel 19 maj (pdf, nytt fönster).

Här finns Nya Ostkustbanans yttrande till remissversionen av rapporten: remissvar 250 km-h (pdf, nytt fönster)

Här kan du ta del av Trafikverkets rapport i sin helhet:
Huvudrapport 250km/tim blandad trafik Trafikverket 2020-03-25 (pdf, nytt fönster)

Arkiv