Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats.

Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga:

  • Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 år räcker, annars låser man upp en framtid som vi inte vet hur den ser ut.
  • Visst ska dagens infrastruktur vårdas, men inte på bekostnad av möjligheterna att bygga framtidens. Därför måste anslagen öka.
  • Trafikverket undervärderar vikten av förbättrad infrastruktur för att klara klimatfrågan. Det är inte heller rimligt att höja drivmedelskostnaderna på det sätt som Trafikverket fört fram.
  • Hela landet måste leva och industrins transporter måste säkras. Region Stockholm sticker ut och förordar en speciell storstadspott, med i övrigt finns det en stor uppslutning kring behovet av bra infrastruktur i hela landet. Sydsvenska Handelskammaren har i sitt svar utrett fördelningen av anslag över landet och funnit att Stockholm och Västra Götaland får en stor andel av anslagen på bekostnad av bland annat Gävleborg och Västernorrland.
  • Många instanser, bland annat SJ, förordar en satsning på ett järnvägsnät för 250 km/h. Idén med ett system med snabba tåg mellan Stockholm och Luleå, Stockholm och Oslo samt Oslo till Köpenhamn har mottagits väl.
  • Behovet av resurser för att klara kraven för det så kallade TEN-T stomnätet till 2030 lyfts av flera instanser. För norra Sverige betyder det att Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan behöver vara utbyggd.

– Nu är det knappt två månader kvar till regeringen lägger fram sin infrastrukturproposition. De har många viktiga och svåra frågor att besvara. Inte minst gäller det hur frågan om höghastighetsjärnvägen ska hanteras, men också hur man ser på ett järnvägsnät för 250 km/h i hela landet. För vår del är det allra viktigast att regeringen nu ser till hur ett funktionellt järnvägssystem kan byggas i Sverige, och att ett sådant nät också kommer hela Sverige till del, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

– Under kommande år kommer näringslivet i norra Sverige investera mer än 1 000 miljarder i ny teknik och hållbar produktion, samtidigt saknas väl fungerande järnväg för att föra ut produkter och in insatsvaror. Att få upp en modern järnväg hela sträckan mellan Gävle och Luleå skulle kosta runt 60 miljarder. Den skulle byggas för längre, tyngre och snabbare tåg och skapa helt nya förutsättningar för Sveriges utveckling. Så en modern kustjärnväg längs Norrlandskusten är en nyckel till en mer hållbar framtid, och det är ju också därför EU är beredda att medfinansiera med hela 30 procent, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Ta del av Nya Ostkustbanans remissvar här (öppnas i ny flik).

Arkiv