Remiss nationella planen – Nya Ostkustbanan viktig för hela Sverige

Hög måluppfyllelse med dubbelspår

maluppfyllelse_2_preview

Nu har Nya Ostkustbanan lämnat in sitt remissvar till regeringen. Det blev 53 fullmatade sidor som tydligt visar alla de fördelar som ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand för med sig.

– I regeringens direktiv framkom att Trafikverket skulle prioritera investeringar och åtgärder som bidrar till att tackla sex viktiga samhällsutmaningar, något som regeringen också hade lyft fram i propositionen Infrastruktur för framtiden. Vi  visar i vårt remissvar att ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en satsning som med råge möter fyra av dessa utmaningar. Genom halverade restider och fyrdubblad kapacitet öppnas för en kraftfull överflyttning från flyg och väg till järnväg. Utöver påtagliga miljö- och klimatvinster ser vi också ökad pendling, vidgade arbetsmarknadsområden, stor bostadspotential och betydande näringslivsnytta. Detta är en satsning som kommer hela Sverige till del säger Peder Björk som är ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

I remissvaret redovisar bolaget tydligt på vilka sätt som Nya Ostkustbanan bidrar till att tackla de framtidsutmaningar som regeringen lyft fram:

 • Nya Ostkustbanan minskar fossilberoendet. En utbyggnad till dubbelspår flyttar över resenärer från bil och flyg till tåg samt gods från lastbil till tåg. Detta beror på banans flerdimensionella funktionalitet. Nya Ostkustbanan skapar ett sammanhängande system för godstransporter, halverar restiderna i stråket från Umeå till Stockholm och knyter samman tillväxtregioner.
 • Nya Ostkustbanan banar väg för minst 63 000 nya bostäder. Under ledning av de tidigare infrastrukturministrarna Ulrica Messing och Catharina Elmsäter-Svärd har regionala och kommunala politiker deltagit i en process för att gemensamt utreda potentialen för bostadsbyggande längs Nya Ostkustbanan. Baserat på den tillgänglighetsförbättring som Nya Ostkustbanan bidrar till och regionernas utvecklingskraft kan minst 63 000 nya bostäder byggas fram till år 2035.
 • Nya Ostkustbanan förbättrar förutsättningarna för näringslivet i hela landet. Nya Ostkustbanan ger en multiplikatoreffekt för godstransporter till och från norra Sverige. Utbyggnaden skapar ett sammanhängande transportsystem med maximalt 10 ‰ lutning mellan Umeå och Göteborg respektive Öresund, reducerar transportvägar och transporttider och förbättrar tillförlitligheten. Den exportintensiva basindustrin stärks, vilket ger jobb och tillväxt i hela Sverige.
 • Nya Ostkustbanan förstärker sysselsättningen i hela landet. När Sveriges basindustri får en stärkt konkurrenskraft tack vare en mer effektiv logistik innebär det ökad sysselsättning. Dessutom bidrar Nya Ostkustbanan till regionförstoring som leder till bättre fungerande arbetsmarknader som stärker näringslivet. När tillväxtregioner som Sundsvall och Gävle vidgas och knyts närmare både Mälardalsregionen och Umeå stärks tillväxten och attraktionskraften ökar för både människor och verksamheter.
 • Nya Ostkustbanan tar höjd för och utnyttjar digitaliseringens effekter och möjligheter. Sundsvall har en mycket stark och växande IT-sektor som nu omfattar omkring 4,5 procent av kommunens arbetsmarknad. Idag kan endast Stockholm och Lund kan visa upp en procentuellt sett större arbetsmarknad för IT-sektorn. IT-kluster i Sundsvall och Gävle utvecklas tillsammans med Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
 • Nya Ostkustbanan bidrar till ett inkluderande samhälle och social hållbarhet. Nya Ostkustbanan leder till ökad turtäthet och halverade restider i ett stort antal resrelationer. Den förbättrade tillgängligheten bidrar till ökad sysselsättning, regional attraktionskraft och nya möjligheter för människor med olika bakgrund. Matchningen underlättas och fler kan hitta rätt jobb, samtidigt som företagen finner rätt kompetens. En annan viktig faktor är de studienyttor som uppkommer.

 Nya Ostkustbanans inspel till regeringen

Ostkustbanan, Almedalen 170704 Foto: KARL NILSSON
Foto: KARL NILSSON

– Vi känner oss ärligt talat styvmoderligt behandlade av Trafikverket. Självfallet är vi glada över att Trafikverket föreslår att redan påbörjade satsningar runt Sundsvall ska fullföljas. När det kommer till nya satsningar är vi besvikna.

Vi hade räknat med att några ytterligare etapper skulle kommit med och att den föreslagna satsningen på Gävle – Kringlan skulle legat tidigare i planperioden, säger Peder Björk.

– Vi har en bra dialog med regeringen, vilket är viktigt. Men det allra viktigaste är att vi har bra argument som är väl underbyggda med fakta från bland annat regeringens egna expertmyndigheter samt forskningsrapporter från Kungliga Tekniska Högskolan, säger Peder Björk.

Den utbyggnadstakt för Nya Ostkustbanan som Trafikverket föreslår är otillräcklig. Med samma medelstilldelning som i planförslaget är hela sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand utbyggd först fram emot år 2100.

Nya Ostkustbanan lyfter följande punkter:

 1. En satsning på dubbelspår mellan Gävle och Härnösand innebär att en helt ny stambana skulle etableras.
 2. Nya Ostkustbanan är den naturliga länken mellan järnvägen i norra och södra Sverige, och systemperspektivet måste få genomslag längs hela sträckan Stockholm – Riksgränsen. Det innebär att investeringar i fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala samt Norrbotniabanan, som finns med i planförslaget men sent i perioden, bör gå hand i hand med investeringar på Nya Ostkustbanan.
 3. Nya Ostkustbanan bör kvarstå som utpekad brist, eftersom sträckan utgör Sveriges längsta flaskhals och hämmar utvecklingen.
 4. De föreslagna investeringarna runt Sundsvall spelar stor roll både för nationell och regional utveckling och bör tidigareläggas.
 5. Det är positivt att medel avsätts för Gävle – Kringlan, som är en etapp med påtaglig regional och nationell nytta. Tyvärr ligger objektet sent i plan och bör därför tidigareläggas och fullt ut finansieras.
 6. Utbyggnaden Birsta – Timrå måste inkluderas i planen för att möta SCA:s mångmiljardinvestering i Östrands pappersbruk och samtidigt möjliggöra utvecklingen av Sundsvall och Sundsvalls Hamn som logistikcentrum. Det handlar även om att underlätta arbetspendling mellan Härnösand och Sundsvall.
 7. Det finns stora fördelar med att genomföra ombyggnationen av E4an Kongsberget – Gnarp och utbyggnaden av järnvägen samtidigt. Projekten sammanfaller geografiskt på sträckan Stegskogen – Bäling. Den nationella planen bör utökas med medel som möjliggör en samordnad utbyggnad.
 8. Det är viktigt att lösa frågan om sträckningen genom Hudiksvall, eftersom den idag utgör en ”flaskhals i flaskhalsen”.

– Ett av de tydligaste exemplen på den utvecklingskraft som finns längs med Nya Ostkustbanan är den starka utvecklingen av resandet och trafiken de senaste åren, trots att restiderna förlängts på grund av trängsel på spåret. Mellan åren 2000 och 2010 ökade till exempel trafiken mellan Gävle och Sundsvall med 80 procent, samtidigt som restiden förlängdes med mellan 20 och 25 minuter. Sedan Botniabanans öppnande år 2010 har efterfrågan på resor och transporter ökat ytterligare. Effekterna i form av trafiktillväxt på Ådalsbanan och Ostkustbanan blev större än Trafikverket förväntat sig, trots att godstågen ännu inte trafikerar Botniabanan. Det är viktigt att inte upprepa samma underskattning när det gäller fortsatta satsningar på järnvägen. Trafikökningen vittnar om en stor potential att göra det enklare för människor, företag och organisationer längs södra Norrlandskusten att mötas och utvecklas tillsammans. Inget bidrar till det i högre grad än dubbelspår på Ostkustbanan, avslutar Peder Björk.

Varför borde Trafikverket prioriterat Nya Ostkustbanan på ett bättre sätt?

 • Sträckan utpekades som en brist i samband med planbeslutet 2014.
 • Stor enighet regionalt om att detta är den absolut viktigaste utvecklingssatsningen.
 • Gott samarbete med övriga län i norra Sverige och Mälardalen.
 • Stor betydelse för att öka pendling på hela och delar av sträckan Stockholm – Umeå.
 • Stor bostadspotential. Närheten till den överhettade Mälardalen är en viktig faktor.
 • Mycket stor koncentration av världsledande industrier längs denna del av kusten, men också många företag inom bank, IT, finans och försäkring.
 • Med ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle Sverige på ett kostnadseffektivt sätt få en helt ny stambana i en viktig del av Sverige.

Läs hela svaret här.

Arkiv