Regeringen söker medfinansiering från EU

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

– Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

– Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt, varav fyra inom Botniska korridoren:

  • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

Botniska korridoren prioriterat stråk

Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi, särskilt nu när över 1 000 miljarder

– Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Glenn Nordlund ordförande i Nya Ostkustbanan välkomnar regeringens beslut

Nya Ostkustbanan en av tre järnvägsinvesteringar som valts ut!

I somras beviljade EU medel för en järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Medfinansiering blev  3 550 000 euro.

– Medfinansieringen från EU är mycket viktig, eftersom den kan påskynda viktiga infrastrukturinvesteringar. EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden, vilket givetvis gör stor skillnad. Dagens ansökan uppgår till 2 400 000 euro och vi hoppas givetvis att EU ska bevilja den. Medfinansieringen är en viktig signal för det fortsatta arbetet med dubbelspår säger Glenn Nordlund ordförande för Nya Ostkustbanan.

– Jag är så glad över att regeringen i sin EU-ansökan prioriterar dubbelspårsutbyggnaden Sundsvall – Dingersjö. Så sent som i somras fick Trafikverket medfinansiering för utredningsarbete för dubbelspårsetappen mellan Gävle och Kringlan. Konkurrensen är stenhård och därför är det extra bra att  Nya Ostkustbanan är ett av tre järnvägsprojekt som finns i den nya ansökan. Det visar hur stark uppslutningen är för dubbelspårsutbyggnaden, säger Bodil Hansson kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun..
Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall är glad över att regeringen prioriterat Sundsvall–Dingersjö.

– Bland de fem ansökningarna i den nya ansökningen hör fyra till den Botniska Korridoren, vilket egentligen inte alls är konstigt. Det är ju i den här delen av Sverige som de riktigt stora investeringarna görs. Utan en modern ny kustjärnväg kommer en stor mängd gods att fortsätta gå med lastbil hela vägen från Luleå ned mot kontinenten. Det är inte hållbart. När dubbelspåret finns på plats kommer järnvägstransporterna att konkurrera ut de långväga lastbilstranporterna, något som både stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till att rädda klimatet, avslutar  Bodil Hansson.

Arkiv