Trafikverket söker EU-stöd för dubbelspårsutbyggnad

Nya Ostkustbanan arbetar aktivt för att Sverige ska kunna få EU-finansiering via fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för byggande av dubbelspår mellan Härnösand och Gävle. Detta kommer att vara en av de viktigaste frågorna på bolagets styrelsemöte den 2 mars i Kramfors. 
 
Den 15 februari hölls ett möte på Näringsdepartementet med företrädare för Nya Ostkustbanan, Trafikverket samt Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, för att diskutera bland annat Trafikverkets kommande CEF-ansökan. På mötet gavs en uppdatering om processerna och tidsramarna kopplat till den nu pågående utlysningen inom CEF. Regeringen kommer under mars månad besluta vilka svenska projekt som ska prioriteras och besked om vilka projekt som beviljas stöd från EU väntas i september. Utöver diskussionerna om CEF-ansökan, avhandlades även den nationella infrastrukturplanen, innovationsutveckling inom järnvägssektorn, den pågående revideringen av CEF och den eventuella förlängningen av stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed).  En förlängning av ScanMed skulle inkludera även norra Sverige i de prioriterade sträckorna i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), en fråga som Nya Ostkustbanan  driver tillsammans med övriga aktörer i Botniska korridorensamarbetet.
 
– Det är viktigt att vi ser över de möjligheter som finns när det gäller EU-finansiering. Vi har ett konstruktivt samarbete med Trafikverket rörande den CEF-ansökan om Ostkustbanan som Trafikverket just nu arbetar med. Syftet med mötet var att uppdatera berörda tjänstemän inom Näringsdepartementet om arbetet och visa att detta är en fråga som vi prioriterar. Nya Ostkustbanan ville också tydligt markera att detta är en viktig fråga för hela Sverige, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan. 
 
FAKTARUTA

Connecting Europe Facility (CEF) är EU:s  program för infrastruktur inom transporter, energi och telekom. För transportinfrastruktur har CEF en budget på 24 miljarder Euro under perioden 2014 – 2020. Merparten av medlen medfinansierar järnvägar, sjöfart, terminaler och infrastruktur för alternativa bränslen samt flygledningssystem. Högst prioritet har miljövänliga transportsystem, vilket innebär att de flesta medlemsländer inte kan söka finansiering för vägprojekt.  Fram till och med 2017 har totalt 604 projekt beviljats medfinansiering på drygt 21 miljarder Euro. Av detta har 270 miljoner Euro gått till Sverige vilken motsvarar 2,5 miljarder kronor.

I den nu aktuella utlysningen gör Trafikverket fyra ansökningar:

  • Nya Ostkustbanan sträckan Stångån-Dingersjö samt Gävle hamnbana (29 milj €).
  • Norrbotniabanan sträckan Umeå-Dåva (30 milj €).
  • Södra stambanan sträckan Alnarp-Flackarp(58 milj €).
  • ERTMS fordonsutrustning (belopp ännu oklart).
För samtliga ansökningar är CEF-bidraget som söks 30 procent av investeringskostnaden. För Nya Ostkustbanans del handlar det om att en satsning på drygt 970 Mkr som har chans att få en medfinansiering från EU med c:a 290 Mkr.

Arkiv