Nya Ostkustbanan kräver: Satsa på 250 km/h

Trafikverket arbetar för högtryck för att ta fram underlag inför nästa nationella infrastrukturplan; den plan som styr hur statens infrastrukturpengar ska användas. Ett högintressant underlag är den rapport som handlar om hur ett heltäckande järnvägsnät för 250 km/h skulle kunna se ut. Detta alternativ framstår som allt mer attraktivt, särskilt när allt mer pekar på att höghastighetsbanorna både är extremt dyra och kommer att ta väldigt lång tid att färdigställa.

Rapporten visar också en vision för ett framtida 250 km/h-nät. Här utpekas sträckan längst Norrlandskusten som en av de viktigaste.

– Vi välkomnar Trafikverkets rapport som visar  hur man skulle kunna bygga ett sammanhängande nät för 250 km/h i hela landet. Detta är ett av de viktigaste underlagen i arbetet med den nya nationella planen, eftersom den tar ett helhetsgrepp och ser till möjligheter och behov säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

Trafikverkets analys av merkostnaden för att bygga 250 km/tim i stället för 200 km/tim på aktuella och planerade järnvägssträckor visar att åtgärden har hög kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk lönsamhet med positiva effekter på restid och resandekvalitet. De strategiska delarna av järnvägsnätet bör planeras och byggas för 250 km/tim för att säkerställa järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft. Det är inte minst viktigt längs kusten från Stockholm till Luleå, där det finns ett stort antal regionala tillväxtmotorer på förhållandevis långa avstånd. Här har tåget en naturlig möjlighet att konkurrera med såväl bil som flyg och rapporten kopplar an till den politiska viljan att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

–Nya Ostkustbanan har i många sammanhang framfört behovet av en målbild för den svenska järnvägen. I den nuvarande nationella planen är det en lång rad objekt som byggstartas i slutet av planperioden. Det vi måste få besked om i nästa planbeslut är när alla dessa objekt ska slutföras. Det är ju först när vi har ett väl fungerande nationellt järnvägsnät som vi kan få ut den fulla nyttan. Kollektivtrafikhuvudmän har hittills inte köpt regionaltåg för 250 km/h, då banstandarden ändå ger långa restider. Idag är det ingen som vågar satsa på regionaltåg som går i 250 km/h, men om regeringen i nästa planbeslut prioriterar ett sammanhängande nät för 250 km/h i hela landet blir läget ett helt annat, säger Ingela Bendrot.

Kustjärnvägen utgör en ryggrad för transportsystemet och ingår i många resrelationer med exempelvis Mälardalen. Nya Ostkustbanan menar att Trafikverket arbetat med en allt för försiktig målbild för Ostkustbanan och Ådalsbanan. Nya Ostkustbanan har visat att restiden mellan Sundsvall och Stockholm exempelvis skulle kunna bli cirka två timmar, att jämföra med det restidsmål om 2 timmar 45 minuter som anges i rapporten. Restidsmålet för relationen Gävle-Sundsvall är i rapporten mellan 1 timme 40 minuter och 1 timme 55 minuter, medan både Trafikverket och Nya Ostkustbanan anger målet till drygt 1 timme.

Studien illustrerar vidare behovet av ett systemperspektiv. Trafikverket visar med all tydlighet att kvarvarande enkelspår med låg standard begränsar möjligheterna att öka turtätheten och dra full fördel av vinsterna med den högre hastigheten. Uppgraderingen gör exempelvis kvarstående brister på Ostkustbanan och Ådalsbanan än allvarligare. Ett tåg för 250 km/tim måste köra markant långsammare på stora delar av sträckan. Det innebär att en satsning på 250 km/tim gör kvarvarande sträckor än mera lönsamma att åtgärda. Den låga kvaliteten på kvarvarande sträckor är ett starkt argument för att prioritera dessa högre, givet järnvägens potentiellt höga konkurrensförmåga i stråket.

Sammanfattningsvis ser Nya Ostkustbanan positivt på Trafikverkets initiativ att börja uppgradera valda delar av järnvägsnätet till 250 km/tim. Den aktuella rapporten visar att det är en mycket effektiv åtgärd. Trafikverket bör arbeta för att rapportens långsiktiga nät för 250 km/tim formaliseras till en del av målbilden för järnvägen.

Trafikverket pekar ut följande åtta sträckor som extra intressanta att utreda i det första skedet:

  • Kungsbacka–Lekarekulle (Västkustbanan)
  • Lekarekulle–Helsingborg (Västkustbanan)
  • Förbigångsspår Landskrona (Västkustbanan)
  • Älvängen–Öxnered (Norge/Vänerbanan)
  • Bro–Hovsta (Mälarbanan)
  • Uppsala–Gävle (Ostkustbanan)
  • Gävle–Sundsvall (Ostkustbanan)
  • Härnösand–Skellefteå (Sundsvall-Skellefteå)

Här finns hela rapporten om ett nationellt nät för 250 km/h.

Arkiv