Nya Ostkustbana är ett lönsamt projekt för AB Sverige

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot och konsulten Lars Nilsson skriver i en debattartikel att Nya Ostkustbanan är en lönsam investering, hela texten ser ni här:

Debattartikel i Sundsvalls Tidning

”Flyttströmmarna ändras nu. Det sker en nettoutflyttning från Stockholm och industrisatsningarna i norr gör att det diskuteras ett bidrag för att flytta till norra Sverige. Men infrastrukturen har inte följt med i omvärldsförändringarna. Allt för mycket fokus är på jättesatsningar i söder, när det är norra Sverige som driver utvecklingen och där ny infrastruktur behövs. Bland annat är kustjärnvägen i bedrövligt skick. Projektet Nya Ostkustbanan, en utbyggnad av järnvägen mellan Gävle och Nyland, skapar en modern järnväg ända från Stockholm till Umeå. Tillsammans med Norrbotniabanan skapas en sammanhängande kustjärnväg till Luleå.

Hittills har Trafikverket lappat och lagat och byggt ut mindre delar av sträckan, vilket ökar robustheten, men ger inte de systemeffekter som en utbyggnad av helheten innebär.  Vi har analyserat den samhällsekonomiska nyttan av att bygga ut hela Nya Ostkustbanan, med Trafikverkets metodik. Det ger en kalkylerad samhällsekonomisk nytta på drygt 45 miljarder kronor. Den största nyttan får persontrafik som vinner cirka 25 miljarder kronor. Nya Ostkustbanan möjliggör bland annat för fjärrtrafik med 250 km/h och snabba regionaltåg. Nyttan för godstransporterna har beräknats till 17 miljarder kronor. Även trafiksäkerhet, klimat och miljö bidrar till den samlade nyttan. Den största kostnaden är naturligtvis byggkostnaden, men statens skattebortfall på grund av minskad försäljning av bensin och diesel bidrar också till kostnaderna.

En satsning på Nya Ostkustbanan gör att AB Sverige får tillbaka minst 1,10 kr per satsad krona. Denna siffra är med hög sannolikhet underskattad, eftersom vi bland annat inte tagit upp hela potentialen för regional- och fjärrtrafiken. Vi har inte räknat med en större överflyttning från flyg till tåg, även då restiden med tåg mellan Sundsvall och Stockholm kommer ner mot två timmar. I våra kalkyler har vi också halverat nyttan av att överföra gods från lastbil till järnväg, för att inte riskera att överskatta potentialen. Den viktigaste nyttan är inte heller medtagen. Nya Ostkustbanan bygger bort den flaskhals i transportsystemet som annars riskerar att bromsa den ekonomiska tillväxten i hela norra Sverige.

Nya Ostkustbanan är nästan unik bland de stora järnvägsprojekten genom att vara samhällsekonomiskt lönsam, även med Trafikverkets kritiserade kalkylmetoder. Men förutsättningen för att den blir lönsam är att projektet byggs ut samlat och rationellt. Utbyggnad av enskilda delar kommer inte vara lönsamma, då systemnyttorna inte uppstår förrän hela sträckan är klar. Det är därför viktigt med en samlad utbyggnad av Nya Ostkustbanan. Det är också viktigt att utbyggnaden sker snarast. Nu utgör banan en flaskhals som hindrar redan investerade skattemedel att ge full avkastning. Partierna bakom januariöverenskommelsen har lovat att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Det är dags att leva upp till detta löfte genom att bygga ut Nya Ostkustbanan.”

 

Arkiv