Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Positivt besked: EU har beviljat 250 miljoner kronor för fem nya svenska infrastrukturprojekt, bland dessa sträckan Sundsvall – Dingersjö, en del av Ostkustbanan. Projekten föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Det betyder att Sverige fick full pott – samtliga svenska ansökningar beviljades.

– Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats en tiondel av den pott som nu gått att söka från EU-fonden. Det visar hur starkt Sverige står sig i konkurrensen om EU-medel. Med investeringar i infrastruktur skapar vi fler jobb och skyndar på den gröna omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren

– Det här visar mycket tydligt att medfinansiering från EU är på riktigt, samt att EU genom sitt beslut än en gång ställer sig bakom viktiga infrastruktursatsningar inom den Botniska korridoren. För vår del blev det full pott. EU kommer att medfinansiera de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen och därutöver viktiga insatser i Luleå hamn. Det femte projektet som beviljades EU-medel är Göteborgs Hamn, något som också är viktigt för industrierna i norra och mellersta Sverige, säger Elvy Söderström som är ordförande i samarbetet Botniska Korridoren.

Samarbetet Botniska korridoren har under många år arbetat målmedvetet och systematiskt för att visa hur viktigt det är med sammanhängande transportstråk inom EU, och hur viktig kopplingen är till norra och mellersta Sverige där en stor del av den viktiga exportindustrin finns. Det handlar om stråket från Örebro vidare längst kusten upp mot Luleå, och det är just här som EU nu lägger huvuddelen av sin medfinansiering.

– Vi är oerhört glada över att EU sagt ja till samtliga svenska ansökningar och vill nu uppmana regeringen att öka sina ansträngningar att få medfinansiering. En full utbyggnad av Botniska korridoren kostar runt 60 miljarder. I praktiken innebär det att EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden, vilket givetvis gör stor skillnad. I realiteten gör detta att byggtakten skulle kunna ökas rejält, säger Elvy Söderström.

Följande fem objekt får finansiering från EU:

– Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
– Järnvägsprojekt Sundsvall – Dingersjö del av Ostkustbanan och Botniska korridoren.
– Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn – Bureå.
– Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
– Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

Ytterligare kommentarer:

Bodil Hansson, styrelseledamot Nya Ostkustbanan tfn 070-675 66 73
Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan tfn 0766 00 21 21
Elvy Söderström,‭ ordförande Botniska korridoren tfn ‭070-558 81 57‬‬

Arkiv