Med Nya Ostkustbanan minskar behovet av ny infrastruktur i södra Sverige

Dagens godstransporter har en tydligt nord-sydlig dimension och stora mängder gods transporteras längs E4:an mellan Luleå och Stockholm. Bara i Sundsvall passerar cirka 3 500 lastbilar i genomsnitt varje dygn, året runt.

– Varje år går motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Vidare tillägger han att en stor andel av denna godsvolym kan flyttas över till sjöfart och järnvägstransporter när Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är fullt utbyggda.

En stor andel av allt gods som transporteras i norra Sverige kommer från eller ska till Göteborg eller Malmö samtidigt som både väg och järnvägsnätet har kapacitets- och kvalitetsbrister i dessa viktiga stråk. Dessutom prognostiserar Trafikverket att mängden gods som ska transporteras kommer öka med cirka 50 procent fram till 2040.

– När mer gods kan transporteras på järnväg och sjö till och från norra Sverige kommer belastningen från långväga godstransporter och transittrafik genom södra Sverige kunna avta eller till och med minska över tid, säger Fuchs.

Att bygga Nya Ostkustbanan är i första hand en europeisk och nationell satsning som också ger stora regionala nyttor i norra men också i södra Sverige. När mer gods kan gå andra vägar kan behovet av ny infrastruktur i södra Sverige minska.

 

 

Arkiv