Högintressant riksdagsseminarium den 14 februari

INBJUDAN: Lunchhearing i Riksdagen den 14 februari 2018 11.30 – 13.15

Snart fattar regeringen beslut om den nya nationella infrastrukturplanen. Då spelar de samhällsekonomiska kalkylerna stor roll, trots att de har uppenbara brister. Det blir extra tydligt när man tittar på konkreta effektbedömningar. SCA investerar just nu åtta miljarder i Östrands massafabrik. Den nya fabriken – som är resultatet av en av de absolut största och viktigaste investeringarna i Sverige – står klar i sommar. Samtidigt har Trafikverket låtit göra en effektbedömning av en etapp på Nya Ostkustbanan som ligger i direkt anslutning till den nya anläggningen. Effektbedömningen tar inte hänsyn till den nya fabriken.

Modellen tar enbart hänsyn till befintliga industrier. Alla vet att Östrands kommer att dubbla sin produktion och att det ställer mycket stora krav på infrastrukturen runt massafabriken. Motsvarande situation finns i andra delar av landet, exempelvis brottas den nya storhamnen Norvik söder om Stockholm. Välkommen till ett intressant lunchseminarium där vi ska diskutera hur modellerna kan utvecklas, men också vad som krävs av politiken för att kunna överbrygga dessa uppenbara brister. Seminariet arrangeras av  riksdagsledamöterna Jasemko Omanovic (S) och Lars Beckman (M).

Plats: Riksdagen, Riksgatan 1, lokal Templum. OBS! Kom i god tid (senast 11.10).
Ta med giltig id-handling samt denna inbjudan. Besöksmottagare: Tobias Lodestrand 070-308 90 29

Anmälan: Senast den 9 februari till anmalan@nyaostkustbanan.se

Personer från Regeringskansliet och Riksdagen har företräde! Du får en bekräftelse senast dagen innan!

För frågor kontakta: Ingela Bendrot 076-600 21 21, Henrik Andersson 070-228 68 95

Varmt välkomna! 

Jasenko Omanović, riksdagsledamot (S) och Lars Beckman, riksdagsledamot (M)


PROGRAM: Hur kan de samhällsekonomiska modellerna utvecklas med lärdom från Nya Ostkustbanan? 

11.30 Inledning: Varför är det viktigt med tillförlitliga analyser? 

Inom regeringskansliet tillmäts de samhällsekonomiska analyserna stor betydelse, inte minst inom Finansdepartementet. Vilka risker finns när analyserna slår fel? På vilka sätt kan modellerna stärkas? Vilket ansvar vilar på politiken?

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan, tidigare statssekreterare med ansvar för infrastrukturfrågor.

11.35 Presentation av fallstudien 

Hur stämmer prognoser för den regionala utvecklingen överens med dagens situation och den historiska utvecklingen? Har alternativa scenarier använts för att belysa effekterna av en starkare eller svagare utveckling? Är trafiken rimlig i relation till efterfrågan och kapacitet på banan? Hur beskrivs nyttan för godstransporter och hur påverkar avgränsningen av projektet utfallet? Hur hanteras nyttor som uppstår i regionen och kommunerna som exempelvis ökade möjligheter för stadsutveckling, utveckling av företagens logistik och bättre fungerande arbetsmarknad? Hur kan modellerna förbättras?

Henrik Andersson, strategikonsult, rapportförfattare Sweco.

12.00 Trafikverkets utvecklingsarbete 

Hur arbetar Trafikverket med att utveckla de samhällsekonomiska modellerna? Vilka är de viktigaste frågorna? Hur sker prioriteringen och vilka hinder finns? Vad måste andra aktörer hjälpa till med? Hur kan själva användningen av underlagen utvecklas?

Susanne Skovgaard, chef Expertcenter, Trafikverket.

12.15 Mingelpaus med lunchmacka 

12.35 Panelsamtal ”Hur kan vi tillsammans arbeta för att utveckla
de samhällsekonomiska beslutsunderlagen?”

Moderator: Henrik Andersson, strategikonsult, rapportförfattare Sweco.

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan, tidigare statssekreterare.

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.

Maria Börjesson, professor Väg- och transportforskningsinstitutet.

Susanne Skovgaard, chef Expertcenter, Trafikverket.

Anders Ljungberg, kvalificerad utredare Trafikanalys.

13.15 Avslutning (senast) 

Läs mer om Nya Ostkustbanans arbete för att utveckla de samhällsekonomiska modellerna här.

Arkiv