Järnvägsutbyggnad viktig bit i ”Sundsvallspusslet”

En av de städer i landet som det satsas mest inom infrastrukturområdet just nu är de forna träpatronernas huvudstad Sundsvall. Ett komplext infrastrukturpussel för cirka 5 miljarder kronor läggs av stat, region och kommun tillsammans. Gods ska lyftas från väg till järnväg, men också till sjöfart. En spännande infrastrukturell resa som startade vid Sundsvallsbron 2014.

Martin Södergårds infrastrukturstrateg på Sundsvalls Kommun ser ljust på framtiden Foto: Ingela Bendrot

– Sundsvall genomgår just nu en logistisk renässans. Det kommer att bli som natt och dag, en extrem förbättring, säger Martin Södergårds, infrastrukturstrateg i Sundsvall kommun.

Staden har sedan 1800-talet präglats av en stark basindustri som i sin tur lagt grunden för en stark tillväxt av nya näringar. Stadens strategiska placering vid kusten mitt i Sverige ger förutsättningar att utvecklas än mer och få en betydande roll för landets framtida tillväxt. På ett hållbart sätt.

Genom navet Sundsvall passerar 2 500 lastbilar dagligen.

– Det är enorma mängder och godsmängderna kommer att öka. Vi vill därför få över godset på järnväg och sjöfart, både för att nå miljömål och få hållbara transporter, men också med tanke på nollvisionen och trafiksäkerhet är detta viktigt, säger Martin Södergårds.

Den nya E4-sträckningen från Njurundabommen, förbi centrum och via den nya bron till norra Sundsvall, förkortade pinan för många bilister och avlastade centrum från tung trafik. Men det räcker inte.

Sundsvall har underkapacitet. För att nå den fulla potentialen behöver det byggas bättre infrastrukturlösningar i och omkring staden.

Hjulen är redan i rullning:

–  Sundsvalls kommun har tecknat avtal med Trafikverket, Region Västernorrland och SCA, berättar Martin Södergårds.

Som de stora genomförandeprojekten nämns starten på dubbelspårssatsningen på Ostkustbanan, ett nytt resecentrum och satsningar på bättre anslutningar ner mot hamnområdet.

–  Framförallt handlar det om att få järnvägskopplingar till hamnen genom att etablera en ny logistikpark. Det vi gör nu är att flytta vår kombiterminal där man kan lyfta över gods från väg till järnväg, men också till sjöfart.

Flytten av nuvarande kombiterminal vid centralstationen tillsammans med etableringen av Sundsvall logistikpark vid hamnområdet gör det möjligt att väg-, järnvägs- och sjöfartstransporter kommer mötas på samma plats.

Martin Södergårds berättar hur en järnvägstransport av timmer från inlandet ”fungerar” i dagsläget:

Ett flera hundra meter långt tåg kommer lastat. Destinationen är Tunadalssågen vid Sundsvalls hamn, 1,5 mil bort fågelvägen. En sträcka som i sig inte är särskilt lång, men som innehåller en rad moment som skapar tidsförluster. Fördröjningar som både drabbar transporten i sig, men även övriga trafikanter som råkar fastna på någon sida av en barrikaderad stadskärna. Tåget måste först köra in i centrala Sundsvall för att lokvända. Därefter måste det köra tillbaka en bit och ta av mot Timrå för ytterligare en lokvändning och byte till diesellok, eftersom den sista sträckan ner mot hamnen, Tunadalsspåret, inte är elektrifierad.

– En sådan process tar idag ungefär 2,5 timmar. Samma transport kommer att gå på 30 minuter, besparar staden onödiga utsläpp och frustration i och med att vi slipper bomfällningar på åtta ställen, säger Martin Södergårds.

Byggandet av Bergsåkerstriangeln, ett slags järnvägsrondell som flyttar järnvägsgods utan lokvändningar kommer att också att effektivisera godstransporterna.

Och med Nya Ostkustbanan, som förväntas leda till fyrdubblad kapacitet utmed sträckan – och halverade restider för pendlare – är Sundsvallspusslet närapå lagt.

– Sundsvalls arbetsmarknadsregion kommer expandera ordentligt när Nya Ostkustbanan byggs ut, vilket gör att Gävles, Sundsvalls och Umeås arbetsmarknader de facto kommer överlappa varandra. Detta kommer skapa helt andra förutsättningar för ökad tillväxt i hela kuststråket än det vi sett fram till idag, konstaterar Martin Södergårds avslutningsvis.

 

 

Arkiv